AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Dewis Gwirfoddolwyr

Er mwyn bod yn llwyddiannus fel clwb, mae’n bwysig cael y bobl briodol yn y swyddi priodol.

Felly rhowch amser i fesur sgiliau unrhyw aelod newydd posib cyn penderfynu sut gall helpu. A chofiwch, nid dim ond y sgiliau sy’n bwysig, mae personoliaeth yr un mor bwysig hefyd mewn ambell rôl. Hefyd bydd rhaid i chi benderfynu faint o amser rydych chi am iddyn nhw ei roi.

Efallai y bydd adegau pryd bydd rhaid i chi wrthod yn gwrtais gynnig person i wirfoddoli, os nad yw’n briodol i’ch clwb chi. Wedi’r cwbl, fe all penodiad gwael arwain at ganlyniadau negyddol i’r clwb ac i’r unigolyn.         

I’ch helpu chi, rydyn ni wedi llunio cyngor call fel eich bod yn gallu rhoi gwirfoddolwyr mewn swyddi priodol. Ewch ati i wneud y canlynol:

  • Sefydlu cyfarfod anffurfiol a gofyn i wirfoddolwyr lenwi Ffurflen Gais i Wirfoddolwyr fel bod cynorthwywyr posib yn gallu tynnu sylw at eu sgiliau, eu hargaeledd a beth maent yn gobeithio ei elwa o wirfoddoli. Mae ffurflen dempled y gallwch chi ei defnyddio ar gael yma
  • Bod yn agored am beth mae’r clwb yn ei ddisgwyl gan ei wirfoddolwyr a rhoi copi o ganllawiau’r clwb iddyn nhw                   
  • Tynnu sylw at beth all y clwb ei gynnig iddyn nhw – er enghraifft, hyfforddiant, cymwysterau, cymhelliant a gwobrau            
  • Bod yn onest ac yn deg drwy gydol y broses, gan sicrhau eich bod yn dweud wrth y gwirfoddolwr pa archwiliadau fyddwch chi’n eu cynnal
  • Peidio â chwilio am fwy o wybodaeth na sydd arnoch ei hangen
  • Bod yn gyson. Gwirio pob gwirfoddolwr yn yr un ffordd, hyd yn oed os ydych chi’n ei adnabod ef/hi eisoes 
  • Storio’r holl wybodaeth gyfrinachol yn ddiogel a dim ond caniatáu mynediad i’r rhai sydd wir angen hynny

Mae’n werth edrych ar ein gwybodaeth Recriwtio i gael rhagor o arweiniad.