AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Treasurer

Trysorydd

Mae rôl y Trysorydd yn rôl allweddol sydd â chyfrifoldeb am reoli cyfrifon a chyllid y clwb.   

Sut byddwch yn elwa:

 • Ymdeimlad o gyflawni, boddhad a rhoi’n ôl
 • Rôl allweddol yn eich cymuned
 • Cyfarfod llawer o bobl o wahanol gefndiroedd
 • Cyfle posib i ddatblygu gyrfa / gwella cyflogadwyedd
 • Potensial am hyfforddiant a chymwysterau newydd
 • Mewn rôl lle gallwch chi helpu i wella sefyllfa ariannol y clwb

I bwy fyddaf yn atebol?       

 • Y Cadeirydd

Am bwy fyddaf yn gyfrifol?      

 • Casglwr/wyr ffioedd gemau / hyfforddi ac ysgrifennydd codi arian y clwb

Yn ddelfrydol, bydd disgwyl i chi fod yn berson â’r nodweddion canlynol:

 • Trefnus iawn – gallu diweddaru cofnodion ariannol yn gyson
 • Manwl iawn wrth drin arian a sieciau
 • Eithriadol onest
 • Gallu ateb cwestiynau o natur ariannol mewn cyfarfodydd

Beth fyddwch yn ei wneud?

 • Gofalu am gyllid y clwb
 • Cadw cofnodion ysgrifenedig manwl o bob cyfrif a sicrhau bod y clwb yn gweithredu oddi mewn i’w gyllideb flynyddol
 • Mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor a’r CCB
 • Dal cyfrif banc yn enw’r clwb
 • Gweithredu fel prif lofnodwr cyfrif y clwb (a phenodi tri arall fel y cytunwyd gan Bwyllgor y Clwb)
 • Paratoi mantolen flynyddol a thaflenni elw a cholled ar gyfer y CCB
 • Casglu tanysgrifiadau a’r holl arian sy’n ddyledus i’r sefydliad
 • Sicrhau bod y clwb yn aelod o’r Corff Rheoli Cenedlaethol a’r gynghrair (cynghreiriau) a gweithio gyda’r Ysgrifennydd i gofrestru chwaraewyr
 • Cadw cofnodion diweddar o’r holl drafodion ariannol
 • Sicrhau bod yr holl arian parod a’r sieciau’n cael eu rhoi yn y banc yn brydlon
 • Talu biliau a chofnodi gwybodaeth, sicrhau bod arian yn cael ei wario’n briodol
 • Rhoi derbynebau am yr holl arian a dderbynnir a chofnodi’r wybodaeth hon
 • Adrodd yn ôl yn rheolaidd i’r pwyllgor ac yn y CCB ar sefyllfa ariannol y clwb
 • Paratoi a threfnu datganiad diwedd blwyddyn o gyfrifon i’w harchwilio
 • Helpu i baratoi a chyflwyno unrhyw ddogfennau statudol gofynnol (e.e. ffurflenni TAW, Talu Wrth Ennill ac Yswiriant Gwladol, adroddiadau cymorth grant)
 • Hyd yn oed os yw’r dyletswyddau hyn yn cael eu dirprwyo i swyddog proffesiynol, y Trysorydd sy’n gyfrifol yn y pen draw. Y Trysorydd ddylai sicrhau bod unrhyw waith a gaiff ei ddirprwyo’n cael ei wneud yn briodol.

Faint o amser fydd hyn yn ei gymryd?

Tua 2 i 3 awr yr wythnos, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur eich clwb/sefydliad chwaraeon.