AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Cyngor Diogelu i Glybiau.

Beth sydd raid i chi ei wneud?

✔️ Cysylltwch â’ch Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol neu dîm datblygu chwaraeon eich Awdurdod Lleol i weld pa gefnogaeth maent yn ei chynnig gyda diogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg. Holwch eich corff rheoli cyn cynnal unrhyw hyfforddiant diogelu, oherwydd efallai mai dim ond eu hyfforddiant eu hunain fydd rhai cyrff rheoli’n ei gydnabod.     

✔️ Mae angen llunio polisi amddiffyn plant. Awgrymwn eich bod yn cael sgwrs gyda'ch Corff Rhoeli Chwaraeon Cenedlaethol i ddarganfod sut fedrwch mabwysiadu eu polisi amddiffyn plant.
Mae gan y CGGC wybodaeth defnyddiol iawn ar eu gwefan - megis cyngor a thempled Côd Ymddygiad a Pholisi Addiffyn.  
Os 'rydych yn sefydliad bach neu ddim yn gysylltiedig

â Chorff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, cewch gefnogaeth pellach gan y CGGC

✔️ Cytunwch ar bolisi amddiffyn sy’n canolbwyntio ar oedolion sy’n wynebu risg. Edrychwch ar y cyfarwyddyd yma a hefyd dylech ddod o hyd i Becyn Adnoddau Diogelu Oedolion defnyddiol iawn. Mae gennym dempled polisi ar gael hefyd.

✔️ Penodwch Swyddog Lles yn y Clwb - mae gwybodaeth am beth mae’r rôl yma’n ei olygu ar gael yn ein disgrifiad rôl.

✔️ Heblaw am y Swyddog Lles, sicrhewch fod wastad rhywun ar gael y mae'r aelodau yn gallu siarad yn breifat â hwy i drafod unrhywbeth sy'n eu poeni.

✔️ Dylai fod gennych Côd Ymddygiad ysgrifenedig yn dangos beth sy'n ofynnol i'r staff, gwirfoddolwyr ac aelodau.

✔️ Dylsai eich clwb ofyn am ganiatad ysgrifenedig rhiant a'i manylion cyswllt mewn argyfwng pan rydych yn cofrestru aelodau newydd.  

✔️ Gwnewch yn siŵr eich bod yn helpu i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg yn ddiogel ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud hyn ar gael yn 'Cadw’n Ddiogel Ar-lein'.

 

Oes hyfforddiant ar gael? 

Oes! Mae rhestr o gyrsiau ar gael yma. Mae posib gwneud cais am dalu’r gost hyd yn oed, drwy gyfrwng un o grantiau’r Gist Gymunedol gennym ni!

Mae llawer mwy o wybodaeth am ddiogelu plant ar gael ar wefan Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC. Os oes arnoch angen cyngor ar ddiogelu oedolion agored i niwed sy’n wynebu risg, cewch hyd i gyngor o’r fath ar wefan yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol