AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Gwerthfawrogi Pobl

Rydyn ni i gyd yn hoffi diolch o dro i dro. Ac mae pobl ein clwb ni’n union yr un fath. Mae gan bawb bethau eraill i’w gwneud felly mae’n bwysig ein bod ni’n dangos ein gwerthfawrogiad i’n cefnogwyr a’n cynorthwywyr ffyddlon.

A dweud y gwir, mae tystiolaeth yn awgrymu mai’r prif reswm pam mae pobl yn rhoi’r gorau i wirfoddoli ydi am nad ydyn nhw’n teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi.

Does dim rhaid gwneud unrhyw beth mawr iawn i ddangos i bobl eich bod yn ddiolchgar. Gall fod mor syml â dweud diolch wrth yr hyfforddwr ar ddiwedd y sesiwn hyfforddi neu i’r pwyllgor yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Ydych chi’n diolch i’r rhieni am ddod â’u plant i gêm?          

Sut bynnag byddwch chi’n dewis dweud diolch am unrhyw help, cofiwch wneud yn siŵr bod eich hyfforddwyr, eich swyddogion, eich gwirfoddolwyr, eich rhieni a’ch chwaraewyr i gyd yn teimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi, gan sicrhau eu bod yn dal ati i ymwneud â’r clwb yn y dyfodol rhagweladwy.

Ffyrdderaill o ddangoseichgwerthfawrogiad

 • Oes rhywun wedi gwirfoddoli gyda chi am nifer o flynyddoedd? I ddathlu carreg filltir bwysig, beth am ysgrifennu erthygl amdano ef neu hi ar gyfer y papur newydd lleol neu ar gyfer eich gwefan.
 • Gallwch ddiolch i bobl (heb anghofio’r rhieni a’r chwaraewyr) ar eich cyfryngau cymdeithasol o dro i dro. Beth am sefydlu arfer o ddewis gwirfoddolwr neu chwaraewr yr wythnos neu’r mis i roi sylw arbennig i unigolyn? Cewch hybu hynny ar eich hysbysfwrdd hefyd.
 • Enwebu gwirfoddolwyr am wobr leol neu genedlaethol.         
 • Dangos diddordeb mewn sut maent yn datblygu a chanmol eu hymdrechion.           
 • Cydnabod y bobl yn eich clwb yn ffurfiol yng nghyfarfodydd y pwyllgor ac mewn cyflwyniadau.
 • Trefnu noson wobrwyo.   
 • Anfon cardiau pen blwydd a Nadolig.
 • Ysgrifennu ‘diwrnod ym mywyd ysgrifennydd eich clwb’ ar gyfer Llawlyfr y Clwb.
 • Prynu offer newydd a darparu cit i’r clwb.        
 • Darparu cynigion arbennig ar aelodaeth o’r clwb i wirfoddolwyr.
 • Talu i’ch gwirfoddolwyr fynychu digwyddiadau hyfforddi.
 • Os byddwch yn cael unrhyw docynnau am ddim i ddigwyddiadau, eu rhoi mewn raffl i’r gwirfoddolwyr.
 • Crybwyll pobl yng nghylchlythyr eich clwb. 
 • Gwrando ar eu syniadau a gweithredu eu hawgrymiadau os yw hynny’n bosib. 
 • Trefnu digwyddiadau cymdeithasol.
 • Dim ond dweud diolch yn fawr!

Diwylliant o werthfawrogi

Mae’n bwysig gwobrwyo a chydnabod yr holl wahanol bobl sy’n rhan allweddol o’ch clwb - yn aelodau, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr neu rieni. Mae hefyd yn bwysig bod aelodau’r clwb yn deall yr effaith mae gwirfoddolwyr yn ei chael ar eich clwb. Drwy wneud ymrwymiad i gydnabod eich gwirfoddolwyr, byddwch yn helpu i greu diwylliant o werthfawrogi yn eich clwb. Mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr yn cael pleser o wirfoddoli ond rydyn ni i gyd yn hoffi cael ein trin yn dda a chael diolch am ein hamser. Mae gwobrwyo gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o gadw gweithlu eich clwb - does dim posib gadael hynny i siawns!