AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Micro Wirfoddoli

I ddechrau, beth yw ‘Micro Wirfoddoli’?

Mae’r Cyngor Cenedlaethol o Fudiadau Gwirfoddol (NCVO) yn diffinio ‘Micro Wirfoddoli’ fel “gwirfoddoli fesul ychydig heb unrhyw ymrwymiad i ailadrodd a heb fawr ddim ffurfioldeb, gan gynnwys gweithredoedd byr a phenodol sy’n dechrau’n sydyn ac yn gorffen yr un mor sydyn”

Felly, nid yw ‘Micro Wirfoddoli’ yn rhywbeth newydd o angenrheidrwydd, dim ond term sydd ddim yn cael ei ddefnyddio’n aml.

Yr hyn sy’n newydd yw sut mae posib gwneud y gwirfoddoli yma. Gyda datblygiadau mewn technoleg, mae mwy o gyfleoedd i bobl wirfoddoli o bell, yn hytrach na mewn lleoliad penodol.

Mae’r NCVO wedi dweud bod Micro Wirfoddoli yn cynnwys y nodweddion canlynol:

 1. Hyd – mae’n cynnwys tameidiau bach o amser
 2. Mynediad – mae’n hawdd dechrau arni a gweithredu
 3. Ar unwaith – mae’n dechrau’n sydyn ac yn gorffen yr un mor sydyn a does dim angen fawr ddim cynllunio
 4. Hwylustod – chi sy’n penderfynu pryd a ble
 5. Lefel y ffurfioldeb – dim angen cytundeb ffurfiol rhwng y sefydliad a’r gwirfoddolwr
 6. Amledd – gall fod yn un tro neu gael ei ailadrodd
 7. Gweithgarwch – mae’n cynnwys camau gweithredu ar wahân
 8. Lleoliad – gall fod ar-lein neu oddi ar-lein

 

Felly sut gallwch chi wneud i ‘ficro wirfoddoli’ weithio yn eich clwb?

I ddechrau, gofynnwch i chi’ch hun beth yw’r diwylliant gwirfoddoli yn eich clwb? Ydi’r bobl sy’n gwirfoddoli ar hyn o bryd wedi bod yn gwneud hynny ers blynyddoedd? Ydi eu gwirfoddoli’n dilyn patrwm pendant o ran diwrnod, amser a lleoliad? Y rhain yw hoelion wyth eich clwb a byddant yn parhau i chwarae rhan allweddol yn eich clwb.

Gall micro wirfoddoli gael ei ystyried fel rhywbeth cwbl wahanol – oherwydd does dim disgwyl i unigolion ymrwymo’n rheolaidd ac mae derbyn hyn yn hanfodol os yw ‘micro wirfoddoli’ am weithio i chi.   

Ar ôl derbyn hyn, un man cychwyn da yw nodi beth sydd angen ei wneud yn eich clwb ac a ydych yn teimlo bod hyn yn addas ar gyfer micro wirfoddoli.

Gwelir rhai esiamplau isod:

Tasg gwirfoddoli  

Addas i Ficro Wirfoddoli a pham?

Ble mae’r gwirfoddoli’n digwydd?

Archwilio Cyfrifon y Clwb

Ydi – tasg a gorffen, dim ymrwymiad parhaus 

Oddi ar y Safle (Gartref, rhyngweithio cyfyngedig gyda Thrysorydd y Clwb)

Creu Gwefan i’r Clwb

Ydi – tasg a gorffen, dim ymrwymiad parhaus 

Oddi ar y Safle (Gartref, dim angen unrhyw ryngweithio)

Rheoli Gwefan y Clwb  

Na – bydd angen ymrwymiad parhaus

Oddi ar y Safle (Gartref neu leoliad arall)

Paentio’r Ystafelloedd Newid

Ydi – tasg a gorffen, dim ymrwymiad parhaus 

Ar y Safle (Rhyngweithio wyneb yn wyneb gyda gwirfoddolwyr eraill)

Rheolwr y Tîm D13

Na – bydd angen ymrwymiad parhaus

Ar y Safle (Rhyngweithio wyneb yn wyneb gydag eraill)

Gwneud cacen ar gyfer digwyddiad yn y clwb

Ydi – tasg a gorffen, dim ymrwymiad parhaus 

Oddi ar y Safle (Gartref, dim angen unrhyw ryngweithio

Ysgrifennu cais am grant   

Ydi – tasg a gorffen, dim ymrwymiad parhaus 

Oddi ar y Safle (Gartref, dim angen unrhyw ryngweithio

 

Os yw’r dasg yn addas ai peidio, rhaid rheoli unrhyw wirfoddoli a dylech sicrhau bod gennych strwythurau a phrosesau yn eu lle ar gyfer gwneud hynny.            

Egwyddorion ‘Rhoi i Elwa’:

 1. Mae gwirfoddolwyr yn gwybod yn union beth a ddisgwylir ganddyn nhw
 2. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu datblygu a’u cefnogi
 3. Mae’r manteision i bob ochr o wirfoddoli’n glir i bawb

Cafodd y rhain eu datblygu i sefydliadau eu hystyried wrth edrych ar eu dull o wirfoddoli. Gan fod pob sefydliad yn wahanol, nhw sydd i ddewis sut maent yn gweithredu’r egwyddorion, ond mae adnoddau i helpu sefydliadau ar gael yn www.atebionclwb.cymru

Gall Micro Wirfoddoli fod yn ffordd ddelfrydol o recriwtio a chadw gwirfoddolwyr ar gyfer eich clwb. Os byddant yn cwblhau’r dasg sydd wedi’i neilltuo iddynt ac os caiff eu cyfraniad ei werthfawrogi, a hwythau wedyn yn cael profiad gwirfoddoli gwerthfawr, gallai hyn arwain at eu gwneud yn hyderus ac yn awyddus i wirfoddoli eto.

Fel y dywedodd Lao Tzu: “Mae siwrnai o filoedd o filltiroedd yn dechrau gydag un cam felly beth am wneud Micro Wirfoddoli yn gam cyntaf ar siwrnai gwirfoddoli person yn eich clwb chi?