AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Arweinwyr

Yn y byd chwaraeon, mae arweinwyr yn air rydyn ni’n ei ddefnyddio’n aml am bobl ifanc ac oedolion sy’n mynd ati i ddilyn cyrsiau arwain fel cyflwyniad i hyfforddi.          

Mae cyfleoedd gwych i bobl ifanc ac oedolion ddod yn arweinwyr. Bydd y cyrsiau’n eu helpu i feithrin y sgiliau cyfathrebu, arwain a threfnu sydd eu hangen i gefnogi hyfforddwyr eich clwb.

Wedyn bydd llawer o’r arweinwyr hyn yn symud ymlaen i lwybr hyfforddi camp ac yn gallu cefnogi eich clwb ymhellach.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael:                 

 

Dyfarniadau Arweinyddiaeth Chwaraeon

Mae Sports Leaders UK yn cynnig amrywiaeth eang o ddyfarniadau’n seiliedig ar arweinyddiaeth i bobl ifanc o 9 oed i fyny. Mae’r dyfarniadau hyn yn cynnwys Dyfarniad Playmaker, Dyfarniad Arweinwyr Ifanc, Dyfarniad Arweinyddiaeth Chwaraeon Cymunedol a Dyfarniad Arweinyddiaeth Chwaraeon Uwch. Mae llawer o dimau Datblygu Chwaraeon yr Awdurdodau Lleol ledled Cymru’n cydlynu hyfforddiant arweinwyr felly mae’n werth cysylltu â nhw i weld pa gyfleoedd sy’n bodoli yn eich ardal leol. Mae gwefan Sports Leaders UK yn cynnwys gwybodaeth am y Dyfarniadau a’r Cymwysterau maent yn eu cynnig ac a allai fod o fudd i wirfoddolwyr yn eich clwb.

 

Dyfarniadau Arweinwyr Cyrff Rheoli Chwaraeon

Mae nifer o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yng Nghymru wedi datblygu eu DyfarniadauArwain eu hunain sy’n benodol i’w camp ac sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a threfnu, yn ogystal â sicrhau gwybodaeth benodol i gamp. Cysylltwch â’ch Corff Rheoli Cenedlaethol i weld beth mae’n ei gynnig.

 

Dyfarniad Dug Caeredin        

Rhaglen heriol o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc 14 i 25 oed. Mae tair lefel – efydd, arian ac aur. Mae’r bobl ifanc ar y cynllun hwn yn cofnodi eu horiau gwirfoddoli i gael achrediad mewn nifer o weithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Dyfarniad Dug Caeredin.

 

Llysgenhadon Ifanc             

Cyflwynwyd rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn 2009 fel rhan o waddol Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Fe’i cyflwynir mewn partneriaeth gan Chwaraeon Cymru, yr Youth Sport Trust a thimau Datblygu Chwaraeon yr Awdurdodau Lleol.

Ei nod yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn fodelau rôl ac yn arweinwyr drwy chwaraeon, drwy ddatblygu eu hyder a’u sgiliau arwain er mwyn helpu i gael ‘Pob Plentyn Wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes’ yn eu hysgolion a’u cymunedau. Yn ogystal â darparu oriau gwirfoddoli helaeth i gefnogi’r gwaith o gyflwyno chwaraeon, mae’r Llysgenhadon Ifanc yn helpu i roi llais i bobl ifanc am chwaraeon a gweithgarwch corfforol, gan herio ysgolion a’r sector chwaraeon cymunedol i sicrhau bod y ddarpariaeth bresennol yn diwallu anghenion pobl ifanc.

Yn 2015/16, mae bron i 3,000 o Lysgenhadon Ifanc rhwng 9 a 21 oed wedi cael eu recriwtio ledled Cymru ar y pedair lefel, sef Efydd (ysgolion cynradd), Arian, Aur a Phlatinwm (ysgolion uwchradd, colegau, prifysgolion a’r gymuned), gan dderbyn hyfforddiant yn lleol ac yn genedlaethol ar sut gallant ysbrydoli eu cyfoedion i fod yn fwy egnïol.

Ydych chi’n gwybod a oes gennych chi Lysgenhadon Ifanc yn eich clwb ar hyn o bryd? Os felly, ydych chi’n eu defnyddio i’w llawn botensial i helpu i gefnogi’r clwb? Hefyd efallai ei bod yn syniad da cysylltu â thîm Datblygu Chwaraeon eich Awdurdod Lleol, sy’n cydlynu rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn lleol. Efallai bod ganddyn nhw Lysgenhadon Ifanc,  arweinwyr chwaraeon neu wirfoddolwyr ifanc a allai eich cefnogi chi.

 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Rhaglen genedlaethol i gydnabod gwirfoddolwyr yw Gwirfoddolwyr y Mileniwm ar gyfer ieuenctid 14-15 oed. Caiff ei chydlynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Os oes gennych chi arweinwyr ifanc, Llysgenhadon Ifanc neu bobl ifanc yn gwirfoddoli yn eich clwb, cofiwch eu hannog i gofrestru gyda Dyfarniadau Chwaraeon Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Os byddant yn cwblhau 50 awr o wirfoddoli mewn chwaraeon yn yr ysgol, y gymuned neu eich clwb, byddant yn gallu ennill Dyfarniad Chwaraeon MV50. Bydd hwn yn gwneud argraff ar gyflogwyr yn y dyfodol ac yn cyfrannu at geisiadau Prifysgol. Mae llawer o bobl ifanc sy’n ennill MV50 mewn Chwaraeon yn mynd ymlaen am y Dyfarniadau MV100 a MV200 awr wedyn.

 

Oedolion sy’n arweinwyr

Efallai y bydd yr oedolion yn eich clwb eisiau dilyn dyfarniad neu gymhwyster arwain i roi hwb i’w CV neu i’w helpu ar eu siwrnai ar hyd y llwybr hyfforddi. Edrychwch ar wefan Sports Leaders UK, sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddyfarniadau a Chymwysterau amrywiol. Mae nifer o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yng Nghymru wedi datblygu eu Dyfarniadau Arwain eu hunain sy’n benodol i’w camp ac sy’n galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a threfnu, yn ogystal â sicrhau gwybodaeth benodol i gamp. Cysylltwch â’ch Corff Rheoli Cenedlaethol i weld beth mae’n ei gynnig. 

 

Mewn rhannau eraill o’r wefan hon, mae gwybodaeth ar gael am recriwtio gwirfoddolwyr ifanc – manteision a chyngor ar recriwtio.

Gwyliwch y ffilmiau ysbrydoledig yma o arweinwyr chwaraeon ledled Cymru:

Arweinwyr Chwaraeon yng Nghymru – Rhoi Mwy Bod yn Fwy