AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

insport Clwb

Mae rhaglen insport – Clwb - yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod bod y mwyafrif o oedolion yn cael profi cyfleoedd chwaraeon o safon uchel mewn clwb, ac nad dim ond cymryd rhan mewn chwaraeon mewn clwb neu sesiwn chwaraeon anabledd neu nam penodol y mae pobl anabl ei eisiau efallai. Pwrpas insport Clwb felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei bod yn cynnwys pobl anabl mewn strwythurau clwb sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, yn cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, yn galluogi i rannau ehangach o’r gymuned gymryd rhan mewn rôl lywodraethu wirfoddol, ac yn parhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

Felly mae ChAC wedi datblygu Pecyn Adnoddau i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflwyno cynhwysol gan y clwb  fel eu bod yn gallu cyflwyno ar draws y sbectrwm yn y pen draw i bobl anabl a heb anabledd, gan ddefnyddio sawl fformat gwahanol o bosib. Mae’r pecyn adnoddau hwn yn ymwneud ag arfer da  yn gyffredinol a bydd gwneud hyn yn golygu y bydd y cyfleoedd ar gyfer ymwneud â’r gamp (campau) y mae’r clybiau’n eu cynnig yn cynyddu.

Fel gyda rhaglenni eraill insport, pan mae’r clwb yn cymryd rhan gydag insport, bydd yn cael Swyddog Achos i’w gefnogi ar ei siwrnai. Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol:

Mae cyfres o amcanion wedi cael eu cyflawni yn erbyn y rhain. Ar lefel Aur, dim ond grŵp o gynrychiolwyr o’r clwb gaiff wahoddiad i gyflwyno eu siwrnai hyd yma i banel annibynnol (a fydd yn cynnwys ChAC, Chwaraeon Cymru ac unigolion eraill sy’n ymwneud â chwaraeon). Mae’r clwb yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy lanlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol, ac mae cynnwys y cyflwyniad yn gwasanaethu wedyn i ddangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, y gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi ei wneud a gadael i’r rhai sy’n ymwneud â chwaraeon yn genedlaethol wybod bod ganddynt syniadau ac arferion gwych yn seiliedig ar gynnwys.

Ym mhob safon, bydd logos insport Clwb yn cael eu darparu i’r clwb eu defnyddio ar ei ddeunydd marchnata a chyfathrebu, a byddant yn cael eu hybu drwy wefan ChAC hefyd. Os yw pobl anabl yn chwilio am glwb yn yr  ardal leol, bydd yn golygu y byddant yn gwybod pa glybiau sydd fwyaf addas i’w hanghenion neu eu dyheadau hwy ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon. Mewn rhai awdurdodau lleol bydd ennill un o safonau Clwb yn fanteisiol wrth wneud cais am grantiau’r Gist Gymunedol a grantiau lleol eraill.

 

Gallwch weld dogfennau canllaw a thempledi y gellir eu lawrlwytho i helpu'ch clwb i weithio tuag at fewnforio yma:http://www.atebionclwb.cymru/downloads/1?force=2

 

I ddechrau gweithio tuag at nodau insport Clwb, cysylltwch â ni:https://www.chwaraeonanableddcymru.com/contact/?force=2

 

Gronfa Parasport Toyota yng Nghymru

Rydyn ni eisiau i bawb ddarganfod manteision ffordd mwy egnïol o fyw – cyfarfod ffrindiau, meithrin hyder a dod yn fwy heini yn gorfforol, gan gefnogi lles y meddwl hefyd. Fel partner cyflwyno i Parasport.org.uk, mae Toyota yn gweithio gyda ParalympicsGB a Chwaraeon Anabledd Cymru er mwyn gwella ansawdd a nifer y chwaraeon a’r gweithgareddau sydd ar gael i bobl sydd â namau yng Nghymru.  

Mae Toyota yn gweithio mewn partneriaeth â ParalympicsGB i gefnogi datblygiad clybiau chwaraeon cynhwysol ledled y DU. Yng Nghymru, mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd Cymru a Chwaraeon Cymru, mae Toyota yn darparu adnoddau i glybiau sy'n gweithio tuag at un o safonau insport Clwb trwy cyfleoedd addysg a hyfforddiant cynhwysol AM DDIM. Mae'r dull cydweithredol hwn yn sicrhau bod gwirfoddolwyr clybiau ledled Cymru yn cael eu cefnogi i ffynnu ac i barhau i ddatblygu eu cynnig cynhwysol i blant, pobl ifanc ac oedolion anabl.

 Bydd gweithredu Cronfa Parasport Toyota yng Nghymru yn canolbwyntio ar ddarparu gweithdai mynediad am ddim ledled Cymru. Mae’r gweithdai hyn wedi cael eu dewis i ategu rhaglen insport Clwb ac mae’n sicrhau bod clybiau yng Nghymru’n cael y gefnogaeth orau i gyflwyno cyfleoedd cynhwysol o safon uchel ledled Cymru. Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol:

  • HyfforddiantCynnwysAnabledd
  • Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
  • Ymwybyddiaeth o IechydMeddwl  
  • HyfforddiantOedolionMewnPerygl

 

Mae’r rhain i gyd ar gael i glybiau sy’n ymwneud â rhaglen insport Clwb. Am ragor o wybodaeth am sut i gael y gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael i ddatblygu cynhwysiant eich clwb, cysylltwch gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt yma: https://www.chwaraeonanableddcymru.com/contact/?force=2

 

 Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael yn eich ardal, defnyddiwch Galendr Hyfforddiant a Digwyddiadau Atebion Clwb: http://www.atebionclwb.cymru/events/