AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Gweithdai Hyfforddi

Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig ystod o Weithdai Hyfforddi Sports Coach UK ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer clybiau, cyrff rheoli a sefydliadau eraill i ddatblygu eu hyfforddwyr a'u gweithlu gwirfoddol.                     

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am sut gall eich hyfforddwyr a'ch gwirfoddolwyr ymgymryd â hyfforddiant DPP mewn gweithdai wedi’u trefnu ymlaen llaw neu gallwch drefnu eich digwyddiad eich hun. Defnyddiwch yr adnoddau sydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant

Mae’r gweithdy, sydd wedi’i ddiweddaru ym mis Mai 2019, wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â’r NSPCC a’r CPSU ac mae’n cynnwys senarios newydd sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu trwy drafodaeth, gan edrych ar ganlyniadau’r penderfyniadau hynny mewn amgylchedd diogel a chefnogol, a helpu i gynyddu eich hyder.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn helpu hyfforddwyr i adnabod arfer gwael a rhybuddion coch cam-drin, gan hefyd ysgogi adolygu eich ymarfer hyfforddi i sicrhau eich bod yn darparu profiad cadarnhaol a chyfoethog i bob plentyn.

Mae'r cwrs hwn ar gael Wyneb yn Wyneb neu Ar-lein, dewiswch y ffurflen archebu gywir ar waelod y dudalen hon.

Mae’r canllawiau a’r senarios a ddarperir wedi’u cynllunio i weithio yn erbyn y bygythiadau diweddaraf sy’n dod i’r amlwg a allai effeithio ar iechyd corfforol neu feddyliol plant ym Mhrydain fodern, gan gynnwys:

  • Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed

Gall rhai plant fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin nag eraill (ee plant anabl, plant mewn gofal neu bobl ifanc dalentog mewn chwaraeon), ac mae rhai oedolion yn agored i niwed ac yn wynebu mwy o risg o gael eu cam-drin. Rydym wedi gweithio gyda'r CPSU i ddatblygu rhai senarios sy'n ystyried gwendidau ychwanegol y gallai'r grwpiau hyn ddod ar eu traws a sut gallwn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed bob amser mewn chwaraeon.

  • Gwrth-radicaleiddio

Rydym wedi gweithio gyda thîm Police Prevent i helpu i ddatblygu canllawiau a senarios a fydd yn helpu hyfforddwyr i ddeall yr arwyddion rhybudd bod person ifanc yn cael ei radicaleiddio efallai. Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth am sut gall unrhyw un sydd â phryderon gysylltu â llinell gymorth gwrth-radicaleiddio yr NSPCC.

Mae’r cwrs wedi derbyn 3 phwynt DPP gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMSPA).

Gweld y gweithdai hyfforddi diweddaraf

Os ydych chi'n chwilio am gyfleoedd DPP i'ch hyfforddwyr a'ch gwirfoddolwyr, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i weld y gweithdai sy'n cael eu cynnal ledled Cymru. I archebu lle ar un o'r cyrsiau hyn rhaid i chi gysylltu â'r trefnydd sydd wedi’i enwi ar gyfer y digwyddiad sydd wedi’i ddewis.

Trefnu eich gweithdy eich hun

Os oes gennych chi nifer fawr o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sydd angen hyfforddiant DPP, beth am archebu'ch gweithdy eich hun? Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dewis dyddiad a lleoliad eich gweithdy a chysylltu â Chwaraeon Cymru a all helpu i ddod o hyd i diwtor lleol ar gyfer eich cwrs.


I archebu eich gweithdy pwrpasol eich hun:

  1. Dewis y dyddiad a'r lleoliad sy’n cael ei ffafrio
  2. Llenwi a chyflwyno’r ffurflen archebu ar-lein neu wyneb yn wyneb
  3. Sicrhau bod pob lleoliad wedi cael asesiad risg fel ei fod yn unol â chanllawiau cyfredol Covid
  4. Bydd Chwaraeon Cymru yn dewis tiwtor ac yn anfon cadarnhad o’r archeb
  5. Bydd Chwaraeon Cymru yn cysylltu â'r trefnydd cyn y gweithdy i holi am y gofynion o ran adnoddau ac yn anfon tystysgrifau ymlaen llaw.
  6. Ar ôl cwblhau'r gweithdy, rhoddir tystysgrifau digidol i’r cyfranogwyr a bydd y tiwtor yn anfon y gofrestr a'r ffurflenni gwerthuso yn ôl i Chwaraeon Cymru.

Cysylltiadau Allweddol:

I archebu gweithdai, anfonwch y ffurflenni archebu i: communitysport.courses@sport.wales

Dogfennau Defnyddiol: