AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Cyfleusterau

Rheoli Tiroedd a Chaeau

Os yw eich clwb chi’n ddigon ffodus i fod â’i gyfleusterau ei hun, neu os ydych chi’n llogi cyfleusterau gan y cyngor lleol, efallai eich bod yn meddwl am ddatblygu caeau newydd neu uwchraddio’r rhai sydd gennych chi eisoes er mwyn ehangu eich clwb neu gynyddu’r defnydd o’r cae.                   

Mae The Institute of Groundmanship yn sefydliad proffesiynol ar gyfer rheoli tiroedd. Mae’n darparu cyfleoedd hyfforddi, cynadleddau a rhaglenni dyfarnu ledled y DU. Hefyd mae’n cynnig cyngor i’w aelodau ar faterion cyflogaeth fel iechyd a diogelwch.        

Ar gyfer prosiectau cymwys cysylltiedig â draenio caeau neu gaeau/mannau chwarae newydd, efallai y bydd cyllidwyr yn gofyn am gynnal arolwg cyflwr ar y tir dan sylw cyn cyflwyno unrhyw gais (sy’n cael ei alw weithiau’n Safon Ansawdd Perfformiad, neu SAP). Adroddiad cyflwr annibynnol yw hwn sy’n cael ei gynnal gan ymgynghorydd wedi’i achredu, o dan faner y Sefydliad Tirmonaeth. Bydd y SAP yn manylu ar gyflwr presennol y darn o dir dan sylw a bydd hefyd yn awgrymu natur y broblem (problemau), yn ogystal â math ac amcan-gost y gwaith adfer.

O ran buddsoddiad Chwaraeon Cymru, dim ond ar ôl y cam hwn y gellir rhoi cyfarwyddyd gwell i’r ymgeisydd am gais posibl. Am fwy o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Ceri Richards (Chwaraeon Cymru) ar 029 20338246.

Yn gyffredinol, mae cynnal a chadw’n fater allweddol i glybiau, yn enwedig y rhai sy’n defnyddio tyweirch naturiol neu artiffisial. Rhaid cadw mewn cof nad yw rhai cyllidwyr, gan gynnwys Chwaraeon Cymru, yn cyllido unrhyw wariant cysylltiedig â chynnal a chadw. Oherwydd hyn, dylai clybiau sicrhau bod ganddynt gyllid priodol i dalu am waith cynnal a chadw blynyddol, a all gael ei wneud fel gwaith ar y cyd rhwng gwirfoddolwyr clwb sydd wedi cael hyfforddiant priodol a chontractwyr allanol.

Er hynny, mae cyrsiau Cynnal a Chadw Tiroedd ar gyfer gwirfoddolwyr clwb yn gymwys am gyllid y Gist Gymunedol gan Chwaraeon Cymru. Os oes gennych chi unrhyw aelodau sydd â diddordeb mewn mynd ar gwrs, gallwch wneud cais gan ddefnyddio’r ddolen yma. Mae’r cyrsiau sy’n cael eu hargymell yn cael eu cynnal gan y Sefydliad Trimonaeth.

 

Mwy o wybodaeth:

  • Hefyd mae Chwaraeon Lloegr wedi llunio llyfryn cymharu meintiau caeau a chyrtiau defnyddiol a fydd yn rhoi canllawiau i chi ar ba faint yw’r caeau mae grwpiau oedran amrywiol eu hangen mewn gwahanol chwaraeon.
  • Efallai bod y siawns o gael eich effeithio gan lifogydd yn isel ond gallai’r effaith ar eich clwb fod yn enfawr. Mae Sport England wedi gweithio gyda sawl Corff Rheoli Cenedlaethol i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth sy’n gallu eich helpu chi i gynllunio ar gyfer y risg o lifogydd os yw hynny’n berthnasol i’ch clwb chi.
  • Fel dewis arall, anfonwch e-bost at dîm grantiau Chwaraeon Cymru. Byddant yn gallu rhoi cyngor pellach i chi.        

 

Clwb Rygbi Bryncoch, Castell-nedd

Mae Clwb Rygbi Bryncoch yn rhan o Glwb Chwaraeon Bryncoch sydd wedi’i leoli yng Nghastell-nedd. Mae’r Clwb Chwaraeon hefyd yn cynnwys clybiau criced a phêl droed. 

Darllenwch yr astudiaeth achos