AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Cyllid Clwb

Cynlluniau Grant


Cwestiynau ac Atebion

    

Canoe Foundation

Mae’r Canoe Foundation, cangen elusennol Undeb Canŵio Prydain, yn gweithio dros newid bywydau pobl drwy gyfrwng canŵio. 

 

Castell-nedd Port Talbot – Cronfa Prosiectau Cysylltiedig ag Ieuenctid

Mae grantiau ar gael i swyddogion heddlu cymunedol neu grwpiau cymunedol eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer prosiectau sy’n cynnwys pobl ifanc nad ydynt yn cymryd rhan ar hyn o bryd mewn unrhyw weithgarwch cymunedol na gweithgareddau gwrthdyniadol. (uchafswm o £500)

 

Cronfa ‘Bags of Help’ Tesco

Bags of Help yw cynllun grantiau cymunedol lleol cyffrous Tesco gyda’r arian sy’n cael ei godi o’r ffi o 5c am fag yn cael ei ddefnyddio i gyllido miloedd o brosiectau lleol mewn cymunedau ledled y DU. Bydd prosiectau sy’n cynnig budd i’w cymunedau’n cael cefnogaeth - mae’r rhain yn amrywio o wella adeiladau cymunedol a gofod awyr agored i brynu offer newydd, hyfforddi hyfforddwyr neu wirfoddolwyr a chynnal digwyddiadau cymunedol. 

Cronfa Beth Am Symud Gyda'n Gilydd

Mae Versus Arthritis wedi lansio cronfa newydd ledled y DU, 'Lets Move Together'.

Mae £100,000 ar gael i sefydliadau lleol yng Ngogledd Iwerddon, Cymru a'r Alban sy'n cefnogi pobl ag arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol i fod yn actif.

 

Cronfa Cymunedau Tirlenwi

Cynllun credyd treth arloesol sy’n galluogi gweithredwyr safleoedd tirlenwi i gyfrannu arian at sefydliadau. 

 

Cronfa Gwaddol Cymunedol Casnewydd

Mae grantiau ar gael i gefnogi prosiectau a weithredir yn lleol yn Ninas Casnewydd ac sydd y tu allan i’r ddarpariaeth statudol, ond yn annog, cefnogi a hybu addysg a/neu iechyd a lles. Mae grantiau ar gael ar gyfer gweithgaredd unigol neu ar gyfer mân wariant cyfalaf. (uchafswm o £2,000)

 

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Mae Comic Relief a rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cydnabod y gwaith ardderchog y mae mudiadau cymunedol yn ei wneud ledled Cymru ac maent yn awyddus i helpu mudiadau i feithrin eu gallu mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol.

Bydd dau fath o grant ar gael:

  • Grantiau bach £1,000 – £10,000
  • Grantiau mawr (ar gyfer twf sefydliadol) £30,000 – £60,000

 

Cronfa Gymunedol y Dreth Tamponau

Nod Cronfa Gymunedol y Dreth Tamponau yw cefnogi’r merched sydd ar gyrion cymdeithas i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu potensial. Bydd y rhaglen o fudd i ferched a genethod gan fuddsoddi mewn amrywiaeth eang o brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth tymor hir a phendant i iechyd, lles, hyder a gweithgarwch cymdeithasol/ economaidd, yn ogystal â rhoi sylw i fylchau o ran cydraddoldeb.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: amrywiol yn seiliedig ar fudiadau penodol  

 

Cronfa Elusennol Hilden  

Grantiau ar gyfer elusennau’r DU sy’n gweithio ym maes digartrefedd, materion cosb, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, mentrau cymunedol i bobl ifanc (16-25) ddifreintiedig, a phrosiectau mewn gwledydd datblygedig sy’n gweithio ar ddatblygiadau cymunedol, addysg ac iechyd (gyda diddordeb penodol mewn prosiectau sy’n rhoi sylw i anghenion a photensial merched a genethod).

 

Cronfa Etifeddiaeth Grantiau Track 2000

Mae rhwng £5,000 a £35,000 ar gael i fudiadau yn Ne Cymru y mae eu hincwm blynyddol yn £50,000 neu lai. Mae'r cyllid yn cefnogi tri maes allweddol:

  • Gwelliannau Amgylcheddol
  • Addysg/Hyfforddiant
  • Hybu Cymunedau Difreintiedig

Mae arweiniad pellach a gwybodaeth ynglŷn ag ymgeisio ar gael ar-lein.

 

Cronfa Gwaddol Caeau Chwarae

Mae’r Gronfa Gwaddol Caeau Chwarae’n darparu grantiau i fudiadau gwirfoddol sy’n rhedeg neu’n rheoli caeau chwarae. Bydd disgwyl i ymgeiswyr sicrhau canran fawr o gyfanswm costau cymwys y prosiect ac rydym yn annog ymgeiswyr i gynnwys busnesau lleol a phartneriaid cyllido eraill.  

 

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pant-Y-Wal

Mae gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pant-Y-Wal grantiau o £100,000 y flwyddyn ar gyfer prosiectau gwirfoddol a chymunedol yng Nghwm Ogwr. Gall ymgeiswyr wneud cais am isafswm o £200.

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Gymunedol a Heddlu (PACT) Gogledd Cymru 

Mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer y rhai sydd eisiau gwella ansawdd eu bywyd drwy geisio lleihau troseddu ac ofnau’r cyhoedd am droseddu yn yr holl gymunedau yng Ngogledd Cymru, yn enwedig prosiectau sy’n cynnwys yr heddlu lleol. (uchafswm o £2,000)

 

Comic Relief – Sport for Change

Bydd strategaeth Sport for Change Comic Relief yn cael ei gweithredu ar draws ein cyllid yn y DU ac yn Rhyngwladol, gan ganolbwyntio ar ein pedwar maes o dan y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio chwaraeon fel adnodd i wella cydlyniant cymunedol, i roi sylw i faterion sy’n effeithio ar ferched a genethod, ac i gyflwyno negeseuon iechyd. 

 

Cronfa Gymunedol Aviva  

Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn cynnig cyfle i chi gael cyllid ar gyfer achos pwysig yn eich cymuned.   

Ar agor i bawb - cwsmeriaid Aviva, cyflogeion Aviva, gwerthwyr yswiriant neu gynghorwyr ariannol (boed yn gysylltiedig ag Aviva ai peidio) a’r cyhoedd yn gyffredinol - rydyn ni eisiau i chi gyflwyno prosiect ar ran eich cymuned a dweud wrthym ni’r gwahaniaeth y gallai’r arian yma y mae ei wir angen ei wneud.

O gael digon o bleidleisiau gan ffrindiau, teulu a chefnogwyr yn eich cymuned, fe allai eich prosiect gyrraedd y rownd derfynol, lle bydd panel o feirniaid yn dyfarnu’r arian.  

 

Cronfa Gymunedol CEMEX

Adnodd grant penodol yw Cronfa Gymunedol CEMEX er mwyn galluogi a chynorthwyo  cymunedau lleol yn ardal chwareli a safleoedd tirlenwi CEMEX i roi prosiectau sy’n gwella cyfleusterau cymunedol lleol a mannau o ddiddordeb ar waith. Dylai’r ymgeisydd fod o fewn tair milltir i safle Cemex. Mae’r grantiau’n amrywio o £1,000 i £15,000.

 

Cyllido Cymru 

Mae Cyllido Cymru yn blatfform i chwilio am arian a chrëwyd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.  Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a all gefnogi eich clwb.

 

Elusen Percy Bilton – Grantiau ar gyfer Sefydliadau   

Mae cyllid ar gael i elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU a’r prif amcanion yw cynorthwyo un neu fwy o’r grwpiau canlynol: pobl ifanc (dan 25 oed) dan anfantais/ difreintiedig; pobl ag anableddau (anableddau corfforol neu ddysgu neu broblemau iechyd meddwl); pobl hŷn (dros 60 oed).

 

Grantiau a Chynllun Nawdd Cartrefi Cymoedd Merthyr

Mae nawdd o hyd at £1,000 yn cael ei gynnig. Cyllid ar gyfer grwpiau anffurfiol (heb gyfansoddiad) o hyd at £500 a chyllid o hyd at £5,000 ar gyfer grwpiau ffurfiol, elusennau a mentrau cymdeithasol.
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 25/10/2019

 

Grantiau Cyngor Tref Aberystwyth

Mae grantiau Cyngor Tref Aberystwyth ar gael er budd pobl a phrosiectau lleol yn Aberystwyth. Y grant mwyaf y gellir ei ddyfarnu yw £5000.

 

Grantiau Datblygu’r Triangle Trust

Mae ein cynllun Grantiau Datblygu’n galluogi i sefydliadau sy’n cefnogi gofalwyr neu’n adsefydlu troseddwyr a chyn-droseddwyr gynnal datblygiad cynyddol i wella cadernid yn y dyfodol. Gall hwn fod yn ddarn byr o waith sydd angen buddsoddiad dros ychydig o fisoedd neu’n rhaglen waith fwy arwyddocaol sydd angen ymrwymiad am hyd at 3 blynedd. 

 

Grantiau Elusennau Lleol Austin Bailey

Rhoddir grantiau elusennau lleol/cwmnïau budd cymunedol i helpu gyda gwaith yn ardal Abertawe gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, pobl sy’n anabl, pobl ddi-waith, pobl ddigartref, ceiswyr lloches/ffoaduriaid, pobl sâl a bregus, pobl oedrannus a phobl mewn angen neu sy’n ddifreintiedig mewn ffyrdd eraill. 

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: canol mis Hydref

 

Grantiau SUBWAY®/Healthy Heart

Cynigir grantiau fel rhan o bartneriaeth rhwng Heart Research UK a siopau SUBWAY®. Mae’r arian ar gyfer y grantiau’n cael ei godi gan staff a chwsmeriaid SUBWAY® drwy gyfrwng bocsys codi arian a chasglu yn y siopau. Mae hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau newydd ac arloesol sy’n hybu Iechyd y Galon ac sy’n helpu i atal neu leihau’r risg o afiechyd y galon.   

 

Gwella Tiroedd Cymru      

Rhaglen grantiau sy’n cael ei gweithredu fel menter ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru a Chymdeithas Bêl Droed Cymru. Mae cyllid ar gael ar gyfer gwelliannau ar ochr y cae, fel stand newydd, draenio’r cae, cytiau mochel a seddau i wylwyr. Ar agor i glybiau sy’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, Cynghrair Alliance Cymru, Cynghrair Cymru (Adrannau 1 a 2), Cynghrair Canolbarth Cymru Spar, Cynghrair Cyngres Cymru a Chynghrair Genedlaethol Cymru (Wrecsam).

 

Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau pobl yng Nghymru, gan gydnabod y rhai sy’n gwneud pethau eithriadol ac yn gwneud byd o wahaniaeth i ansawdd bywyd yng Nghymru.         
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 17/10/2019

 

Klubb ar-lein 

Mae siop ar-lein Klubb yn galluogi clybiau i gael gafael ar gatalog enfawr o gynhyrchion ac ategolion. Mae'n ffordd hawdd o helpu i godi arian ar gyfer eich clwb, gan fod hyd at 25% o bob pryniant yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r clwb.

 

Let’s Colour gan Dulux

Mae waliau adeilad y clwb yn edrych braidd yn ddigroeso. Peidiwch â phoeni! Efallai y bydd posib i chi gael rhywfaint o baent am ddim – amser chwilio am y siartiau lliwiau!

 

Llywodraeth Cymru – Cynllun Grantiau Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol

Cyllid craidd ar gyfer sefydliadau ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol i barhau i ddarparu a datblygu cyfleoedd Gwaith Ieuenctid safonol i bobl ifanc 11 i 25 oed yng Nghymru.      
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 31/10/2019

 

Loteri Cod Post y Bobl – Y Gronfa Breuddwydion

Mae’r Gronfa Breuddwydion yn gyfle i sefydliadau gyflwyno prosiectau maent wedi breuddwydio am eu darparu erioed ond heb gael cyfle i’w gwireddu. Eleni mae’r Gronfa Breuddwydion yn chwilio am brosiectau sy’n ceisio gweithredu newid systemig er mwyn rhoi sylw i broblem gymdeithasol neu amgylcheddol bwysig.        
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 15/10/2019

 

Magic Little Grants

Mae grantiau bychain unigol ar gael i elusennau lleol bychain a grwpiau cymunedol ym Mhrydain Fawr sy’n gweithio gydag unigolion anodd eu cyrraedd ac yn eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, i helpu i wella eu hiechyd corfforol.
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 30/11/2019

 

Persimmon Homes

Mae hyd at £750,000 yn cael ei ddosbarthu yn ystod y 12 mis nesaf i gyllido mentrau cymunedol lleol. Bydd rhaglen gyfateb yr elusen yn rhoi hyd at £1000 i grwpiau ac elusennau lleol sydd eisoes wedi codi arian hanfodol eu hunain. Mae cais ar-lein rhwydd iawn i’w lenwi a gallwch wneud cais ar unrhyw adeg.

 

Plant mewn Angen y BBC

Dyfernir grantiau bob blwyddyn i sefydliadau sy’n cefnogi pobl ifanc a phlant difreintiedig yn y DU.   

 

Pobl a Llefydd – Grantiau Canolig

Pobl a Llefydd: Mae grantiau canolig yn cynnig cyllid sydd rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau lle mae pobl a chymunedau’n cydweithio ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith bositif ar y pethau pwysicaf iddyn nhw.                      

 

Rhaglenni Grant sported.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod o sported i wneud cais. Ceir llawer o gynlluniau grant bach a mawr ar gael. 

 

Rhaglen Grantiau Amgylcheddol Patagonia

Mae hyd at $12,000 (USD) o gyllid ar gael i grwpiau sy’n gweithio ar brosiectau i warchod yr amgylchedd a chymunedau.

Rheolir y rhaglen gan Patagonia, y cwmni dillad a chyfarpar awyr agored, ac mae manylion am y mathau o brosiectau a gefnogir a chanllawiau ymgeisio ar gael ar eu gwefan. 

 

Rhaglen Grantiau’r Pedwar Gwledig y Princes Countryside Fund

Mae hyd at 10 o grantiau ar gael bob blwyddyn i sefydliadau dielw ar gyfer prosiectau cymunedol gwledig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban sy’n ceisio gwella lles cymunedau ynysig mewn ardaloedd difreintiedig gyda ffocws penodol ar drechu ynysu a gwella iechyd a lles y bobl sy’n byw mewn ardaloedd â phoblogaeth denau.                 

 

Rhaglen Wledig – Grantiau Cymunedol

Mae grantiau ar gael i grwpiau’r trydydd sector sy’n gweithio i greu atebion i roi sylw i dlodi gwledig mewn cymunedau sydd â phoblogaethau o lai na 10,000 o bobl ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin neu Sir Fynwy.     
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 01/10/2019

 

Rowing Foundation 

Nid dim ond ar gyfer clybiau rhwyfo mae’r sefydliad yma! Mae cyllid ar gael ar gyfer chwaraeon eraill, a chwaraeon dŵr yn benodol. Nod y Sefydliad yw cefnogi pobl ifanc a phobl sydd ag anableddau. Mae’n awyddus i helpu sefydliadau sydd ag anghenion rhy fach, neu sy’n anghymwys am reswm arall, i ofyn i’r Loteri Genedlaethol neu gronfeydd ariannol eraill tebyg am gyllid. 

 

Y Sefydliad Elusennol Chwaraeon i Bobl Anabl.

Mae’r Sefydliad Elusennol Chwaraeon i Bobl Anabl yn dosbarthu grantiau hyd at £1,000 i gefnogi unigolion anabl a grwpiau o Dde Orllewin Lloegr a Cymru er mwyn iddynt allu manteisio ar gyfleoedd chwaraeon.  Maent yn gallu dosbarthu cyllid ar gyfer offer chwaraeon a chynorthwyo, cyrsiau hyfforddi chwaraeon anabl arbennig ac i helpu costau sy’n galluogi unigolion a grwpiau i gyflawni her chwaraeon.

 

Sefydliad Banc Lloyds – Grantiau Enable

Mae rhaglen grantiau Enable yn cynnig hyd at £15,000 i elusennau, dros flwyddyn neu ddwy flynedd, i’w helpu i ddatblygu neu dreialu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau. Rhaid i chi fod yn elusen neu’n CIO sydd wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau.

 

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen unigryw sy’n hyrwyddo ac yn rheoli dyngarwch. Ein rôl yw cryfhau cymunedau Cymru drwy ddyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu ein cleientiaid i wneud yn fawr o roi elusennol.

 

Sefydliad DM Thomas ar gyfer Pobl Ifanc – Grantiau Canolog

Mae grantiau ar gael i elusennau cofrestredig y DU sy’n gweithio gyda phobl ifanc (hyd at 25 oed) ar gyfer prosiectau sy’n gwneud byd o wahaniaeth i’r rhai mewn angen mwyaf ac sy’n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc ag anableddau, sy’n sâl mewn ysbyty neu sydd â’u bywyd wedi’i gyfyngu.

 

Sefydliad Elusennol Bernard Sunley

Mae Sefydliad Elusennol Bernard Sunley yn elusen annibynnol sy’n dyfarnu grantiau. Mae’r sefydliad yn rhoi cyllid i elusennau sydd wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr oddi mewn i gyfres o ganllawiau sydd wedi’u pennu’n ofalus.  

 

Sefydliad Elusennol Masonaidd – Rhaglen Grantiau Cyfleoedd Blynyddoedd Cynnar

Grantiau ar gyfer elusennau yng Nghymru a Lloegr sy’n cefnogi plant a phobl ifanc (hyd at 25 oed) difreintiedig ac agored i niwed i oresgyn y rhwystrau maent yn eu hwynebu er mwyn cael y dechrau gorau posib mewn bywyd.

 

Sefydliad Elusennol Steve Morgan.

Mae Sefydliad Elusennol Steve Morgan yn cefnogi prosiectau sy’n helpu plant a teuluoedd, pobl ag anabledd corfforol a dysgu, pobl hŷn, neu rheiny sydd o anfantais cymdeithasol yng ngogledd Cymru, Ochr y Mersi, Swydd Caer a Swydd Amwythig.

 

Sefydliad Foyle  

Pwrpas ein Cynllun Grantiau Bychain yw cefnogi elusennau llai yn y DU, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ar lawr gwlad ac mewn cymunedau lleol, mewn unrhyw faes, ac ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau. Sylwer nad ydym yn gallu cefnogi unigolion.     

 

Sefydliad Garfield Weston

Mae grantiau unigol ar gael i sefydliadau elusennol yn y DU ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau ym maes lles, ieuenctid, y gymuned, y celfyddydau, ffydd, yr amgylchedd, addysg, iechyd ac amgueddfeydd a threftadaeth.  

 

Sefydliad Greggs – Cronfa Prosiectau Cymunedol Lleol                 

Cynigir Cyllid Prosiectau Cymunedol Lleol i sefydliadau sy’n cefnogi pobl mewn angen. Mae grantiau ar gael ar gyfer prosiectau sy’n gwella cadernid yn eich cymuned. Gall hyn gynnwys gweithgareddau sesiynol/cymorth gorffwys, offer ar gyfer gweithgareddau sesiynol, tripiau a chyfnodau preswyl. Nid yw hyn yn cynnwys costau rhedeg na pharhad gwaith presennol a pharhaus. Gall unrhyw sefydliad nid er elw wneud cais, fodd bynnag, ni fydd sefydliadau mwy sydd â throsiant o fwy na £300,000 yn llwyddiannus.    

 

Sefydliad Morrisons

Mae grantiau ar gael i elusennau cofrestredig ar gyfer prosiectau newydd sy’n gwella bywydau pobl neu gymunedau lleol yn uniongyrchol, yn enwedig y rhai sy’n agored i niwed neu’n ddifreintiedig, yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.  Mae’r cyllid ar gyfer prosiectau penodol sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gydag ystyriaeth arbennig i grwpiau agored i niwed neu ddifreintiedig.
(uchafswm o £20,000)
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 30/11/2019

 

Sefydliad Peter Cruddas

Mae cyllid ar gael ar gyfer elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr sy’n gweithio i gefnogi pobl ifanc ddifreintiedig ac wedi ymddieithrio wrth iddyn nhw symud tuag at lwybrau i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 01/03/2020

 

Sefydliad Plant Barbara Ward  

Grantiau i sefydliadau elusennol sy’n ymgymryd â phrosiectau ar gyfer plant a phobl ifanc ddifreintiedig iawn yn unrhyw le yn y byd. Chwaraeon, chwarae a hamdden wedi’u nodi fel meysydd penodol o ddiddordeb.

 

Sefydliad Rayne  

Mae grantiau ar gael i elusennau yn y DU sy’n gweithio ym maes y celfyddydau, iechyd a lles, addysg yn ei ystyr ehangaf, a’r rhai sy’n rhoi sylw i faterion cymdeithasol, i gefnogi gweithgareddau sy’n sicrhau manteision clir ac uniongyrchol i bobl agored i niwed a difreintiedig. Bwriad y cyllid yw cefnogi costau cyflogau a phrosiect (gan gynnwys cyfraniad rhesymol at orbenion neu gostau parhaus).

 

Sir Benfro – Cronfa Gymunedol Sefydliad Bluestone

Mae grantiau ar gael i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol lleol i gefnogi prosiectau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol yn Sir Benfro.           
Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 01/11/2019

 

Sport Relief

Nod y rhaglen ddyfarnu yw rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 ac 21 oed uno pobl a chymunedau sy’n profi gwrthdaro neu sy’n rhanedig oherwydd cefndir neu ddiwylliant, gan ddefnyddio pŵer arbennig chwaraeon. Os oes gennych chi syniad arloesol cysylltiedig â chwaraeon ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw broblemau cymdeithasol yn eich cymuned, mae’n addas iawn i chi!

 

Transform Foundation – Rhaglen Grantiau Gwefan Elusennau

Mae grantiau ar gael i elusennau bychain a chanolig yn y DU i dalu ymlaen llaw am gostau gwefan newydd penodol i elusen, gan gynnwys strategaeth, dylunio, datblygu a hyfforddiant.
     

Ymddiriedolaeth Barrie Wells

Dyma sefydliad elusennol sydd wedi’i sefydlu a’i gyllido’n gyfan gwbl gan y Cadeirydd a’r dyngarwr chwaraeon, Barrie Wells. Mae’n gweithredu dau gynllun, Box 4 Kids ac Athletes 4 Schools. 

 

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

Mae’r rhaglen hon ar gyfer sefydliadau cymunedol a gwirfoddol sy’n gallu dangos yn glir y bydd grant yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n byw yng nghymunedau meysydd glo Cymru.

 

Y Football Foundation

Y Football Foundation yw’r cyllidwr mwyaf ar bêl droed ar lawr gwlad yn y DU. Mae’n gweithio gyda’r Gymdeithas Bêl Droed ac mae’n cael ei gyllido gan yr Uwch Gynghrair ar y cyd â’r Llywodraeth. Mae’n gweithredu sawl cynllun i geisio annog pêl droed a gwella diogelwch.             

 

Y Lord’s Taverners

Elusen criced ieuenctid a chwaraeon anabledd fwyaf blaenllaw y DU sydd wedi ymrwymo i roi chwarae teg i bobl ifanc anabl a difreintiedig.                                               

Er bod ei gwreiddiau chwaraeon yn y byd criced, mae’r elusen hefyd yn mwynhau perthynas dda ag amrywiaeth eang o chwaraeon eraill, gan gynnwys rygbi, tennis, sboncen, pêl fasged a boccia.

 

Y Loteri Fawr – Y Rhaglen Wledig

Mae’r Rhaglen Wledig (Rownd Dau) ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith bositif ar fywydau pobl a chymunedau sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig. Bydd y rhaglen hon yn cyllido partneriaethau sy’n deall y cysylltiad rhwng achosion ac effeithiau tlodi, ac yn cynnig datrysiadau a gwasanaethau sy’n defnyddio dull unedig o weithredu er mwyn mynd i’r afael â gwraidd y broblem.    

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm

Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i gefnogi prosiectau i wirfoddolwyr, yn enwedig gwirfoddolwyr o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae hefyd yn cyllido offer a chostau hyfforddi os yw’r ymgeisydd yn gallu dangos angen clir. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb penodol mewn cefnogi prosiectau sy’n gwella ansawdd bywyd pobl a chymunedau sy’n wynebu cyni.     

 

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl    

Dyma ffrwd gyllido newydd ar gyfer Cymru, gyda grantiau gwerth hyd at £5k ar gael ar hyn o bryd. Mae’r rhaglen yn cynnwys nifer o feysydd, a chwaraeon cyhoeddus yw un o’r rhain.    

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Boost

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Boost yn 2005 i Adeiladu ar Dalent Chwaraeon sy’n cael ei Hesgeuluso, i hyrwyddo pobl anabl a dan anfantais, ac i’w hysbrydoli i oresgyn eu heriau drwy bŵer chwaraeon. 

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Bruce Wake   

Bydd yr Ymddiriedolaeth yn ystyried ceisiadau grant perthnasol i ddarparu gweithgareddau hamdden i bobl ag anableddau corfforol.  

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Chapman – Gogledd Cymru yn unig.

Mae grantiau ar gael i elusennau cofrestredig, cenedlaethol a lleol, sy’n hybu lles corfforol a meddyliol, yn gwarchod yr amgylchedd naturiol ac yn gwella hygyrchedd y celfyddydau drwy weithgareddau wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, Llundain neu Dde Ddwyrain Lloegr.      

 

Ymddiriedolaeth Ford Britain

Mae grantiau bach hyd at £250 a grantiau mawr rhwng £250 a £3,000 ar gael.Bydd y cyfnod ymgeisio am grantiau bach ar agor rhwng 1af Awst 2019 a 30ain Medi 2019, ac am grantiau mawr rhwng 15fed Gorffennaf 2019 a 30ain Awst 2019 (i'w hadolygu ym mis Hydref 2019) ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar addysg, yr amgylchedd, plant, pobl ag anabledd, gweithgareddau ieuenctid a phrosiectau sy'n darparu buddion clir i'r cymunedau lleol sy'n agos at leoliadau Ford UK.

  

 

Ymddiriedolaeth Lleol Côd Post

Mae Ymddiriedolaeth Lleol y Côd Post yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau ym Mhrydain Fawr sy'n ymwneud â gwelliannau i ofod gwyrdd, cynyddu mynediad i'r gymuned i ofod awyr agored, ac ynni adnewyddadwy ac atal llifogydd.

Mae yna ddau rownd ariannu y flwyddyn y gall sefydliadau cymwys ymgeisio amdanynt.

    

Ymddiriedolaeth Warburtons - Cymunedol

Mae grantiau bach ar gael ar gyfer prosiectau, gweithgareddau a sefydliadau lleol sydd ag amcanion elusennol a fydd o fudd uniongyrchol mawr i deuluoedd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.   

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Woodward – Grantiau Bychain       

Mae grantiau ar gael i fentrau elusennol bychain a lleol yn y DU yn y meysydd canlynol: plant a phobl ifanc ynysig; carcharorion a chyn-droseddwyr; merched dan anfantais; anabledd; allgymorth celfyddydol; a chydlyniant cymunedol ymhlith grwpiau lleiafrif.  Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 31/12/2019

 

Rhagor o Wybodaeth

Mae gan y WCVA adnodd canfod cyllidwr defnyddiol ac mae’n lle da i ddechrau chwilio am gynlluniau grant.

Mae hefyd yn werth holi’r canlynol:

  • Cynghorau Cymuned
  • Cyrff Rheoli Cenedlaethol
  • Clybiau Proffesiynol