AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Cydraddoldeb          

Wrth i ni sôn am gydraddoldeb, rydyn ni’n sôn am fod yn hygyrch i bawb - dim ots am oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, hil, crefydd a chred (gan gynnwys diffyg cred), rhyw a chyfeiriadedd rhywiol - a’u trin yn deg.                     

Mae gan glybiau gyfrifoldeb i fod yn hygyrch i bawb ac, yn ei hanfod, mae hyn yn golygu ystyried anghenion pob unigolyn wrth ddarparu eu gwasanaethau. Am esiampl, edrychwch ar ddogfen gyfarwyddyd marchnata cynhwysol sydd wedi’i rhoi at ei gilydd gan Tom Rogers, Ynys Môn.      

Weithiau mae pobl yn meddwl eu bod yn gwneud y peth iawn drwy drin pawb yr un fath. Ond edrychwch ar lun 1 isod ac fe welwch chi nad yw hynny’n gweithio bob amser - yn yr achos yma, mae cael bocs o’r un maint yn golygu nad yw un person yn gweld y gêm.

Yn hytrach, ceisiwch ganolbwyntio ar y canlyniad rydych chi ei eisiau - sef o bosib, bod pawb yn gallu chwarae, cystadlu, dyfarnu neu gymryd rhan gyda strwythurau eich clwb. I wneud hynny, efallai bod rhaid i chi wneud rhai pethau’n wahanol i rai pobl er mwyn i hynny ddigwydd. Yn yr achos yma, yn llun 2, mae cam syml, sef symud y bocsys, yn golygu bod pawb yn cael mwynhau’r gêm.

Llun 1:                                                                Llun 2:

equality.jpg

Mae llawer o help ar gael i’ch cefnogi chi gyda meysydd rydych chi’n teimlo’n ansicr yn eu cylch.

 

Safon Cydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon

Y 5 cyngor chwaraeon ledled y DU sy'n berchen ar y Safon Cydraddoldeb.

Mae'n fframwaith ar gyfer cynorthwyo sefydliadau a chlybiau chwaraeon i ehangu mynediad a lleihau anghydraddoldebau mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol gan unigolion, grwpiau a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

 

Pwy all helpu?

Edrychwch ar ein sampl o Bolisi Cyfleoedd Cyfartal am ragor o wybodaeth ac i’ch helpu chi i roi’r polisïau priodol yn eu lle.

Isod mae 4 sefydliad rydyn ni’n gweithio’n agos â nhw.

 

Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wrth law i’ch cefnogi chi. Mae pecyn adnoddau i’ch helpu chi gyda meddwl, cynllunio, datblygu a chyflawni’n gynhwysol, fel eich bod yn gallu helpu i ddarparu cyfleoedd chwaraeon i bobl anabl a heb anabledd. Mae’r pecyn ar gael yma. (Clwb Insport)          

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n cynnig cyfarwyddyd i helpu clybiau i ysgrifennu datganiadau cynhwysiant byr a ddylai fynegi ymrwymiad eich clwb i ddarparu chwaraeon i bobl anabl. Gellir eu cynnwys yn eich Polisi Cydraddoldeb neu Degwch ac ar eich gwefan – fel bod pobl yn gwybod beth allwch ac y byddwch chi’n ei wneud.                                  

Hefyd mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n rhannu arweiniad ar fformatau cyfathrebu amgen (ee, Braille, Iaith Arwyddion Prydain, print mawr) a defnydd o luniau.    

 

Rhwydwaith Chwaraeon LHDT Cymru 

Mae Rhwydwaith Chwaraeon LHDT Cymru yn annog clybiau i lofnodi siarter sy’n ymrwymiad i weledigaeth o gymuned chwaraeon LHDT lwyddiannus yng Nghymru, ble mae unigolion yn teimlo’n ddiogel ac yn rhydd o wahaniaethu.

Hefyd gallwch droi at eich Awdurdod Lleol neu eich Corff Rheoli.  

 

BME Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn brosiect partneriaeth strategol dwy flynedd rhwng WCVA a rhwydwaith o bartneriaid darparu a chefnog.   Gall y tîm eich helpu i wneud eich clwb mwy croesawgar a chynhwysol i bobl o hil a chrefydd gwahanol. Mae hyfforddiant a gweithdai ar gael i wella eich dealltwriaeth.  

Nod y prosiect yw cynyddu, mewn modd cynaliadwy, faint o bobl o gymunedau BME sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ledled Cymru, er mwyn gwella canlyniadau iechyd a chyfleoedd hirdymor y cymunedau hynny. 

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Rajma Begum - Swyddog Amrywiaeth (BME) Cenedlaethol: rbegum@WCVA.org.uk

Tel: 02920 431726 

 

Show Racism the Red Card

Show Racism the Red Card ydy elusen addysg Prydain ar gyfer gwrth-hiliaeth.  Mae mwyafrif o waith yr elusen ei weithredu trwy addysg i bobl ifanc ac oedolion yn yr ysgol, trwy'r gwaith ac mewn digwyddiadau.  Yn ogystal a hynny, mae'r elusen yn cynhyrchu adnoddau i helpu hyrwyddo'r neges a'r dealltwriaeth.  Cewch hyd i nifer o adnoddau defnyddiol tu hwn i lawrlwytho o'i gwefan, megis dogfennau cynllunio, adnoddau darllen a gwefannau pellach.  

           

Manteision hybu cydraddoldeb:             

Y fantais fwyaf wrth gwrs yw eich bod yn cynnig cyfleoedd chwaraeon sy’n addas i bawb a dylai hynny olygu cynyddu nifer eich aelodau.                         

Drwy fod yn fwy amrywiol eich aelodaeth, mae eich clwb yn agored i gynulleidfa ehangach o ddarpar wirfoddolwyr, cyfranogwyr, hyfforddwyr a noddwyr hefyd. 

Dylai aelodaeth amrywiol olygu cymysgedd amrywiol o bobl sy’n gwneud penderfyniadau ar eich pwyllgor  hefyd. Bydd hyn yn helpu eich clwb i lunio ei wasanaethau i ddiwallu anghenion ei aelodau ac ehangu ei gyrhaeddiad i groesawu aelodau newydd. Hefyd mae hybu cydraddoldeb yn arfer da ac mae cyllidwyr yn edrych yn gadarnhaol ar hynny.

Mae 'Activity Alliance' wedi rhoi pecyn cymorth at ei gilydd i'ch helpu chi ddefnyddio dulliau cyfathrebu er mwyn cyrraedd cynulleidfa eang, gan gynnwys pobl anabl.  Dyma ffordd i wir ddod i nabod eich cynulleidfa presennol a'r dyfodol.

 

Fedrwch chi chwarae eich rhan a bod yn hygyrch i bawb?