AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Cyfleusterau

Datblygu Cynllun Busnes ar gyfer Trosglwyddo Ased Cymunedol

Ydi eich clwb chi angen paratoi cynllun busnes ar gyfer Trosglwyddo Ased Cymunedol? Peidiwch â rhoi pensel ar bapur cyn darllen hwn! Byddwn yn mynd â chi drwy bopeth rydych chi angen ei wybod.

 

Pam rydyn ni angen cynllun busnes?

Mae datblygu cynllun busnes hyfyw yn rhan hanfodol o sicrhau ased o dan Drosglwyddo Ased Cymunedol (TAC). Mae’n ofynnol gan Awdurdodau Lleol fel tystiolaeth bod y cyfleuster yn cael ei ddefnyddio er lles y gymuned a bod gan y sefydliad sy’n derbyn y cyfrifoldeb am yr ased allu ac adnoddau i’w weithredu.                

Mae cynlluniau busnes o bob maint a siâp ar gael a bydd y rhan fwyaf o Awdurdodau Lleol yn nodi beth sy’n ofynnol wrth asesu ceisiadau TAC. Efallai y byddant yn darparu templed hyd yn oed.

Mae mwy o wybodaeth am ddatblygu cynllun busnes mwy cyffredinol ar gael yma. Mae’r wybodaeth ar y dudalen yma’n tynnu sylw at yr elfennau penodol sy’n ofynnol fel rheol mewn cynllun busnes TAC.

 

Am y sefydliad

Mae rhan gyntaf y cynllun busnes yn darparu gwybodaeth am y sefydliad a fydd yn dod yn gyfrifol am yr ased. Rhaid i’r rhan yma ddangos ei fod yn cael ei lywodraethu’n dda.

Pwrpas y sefydliad – Rydych chi wedi gwneud hyn eisoes gobeithio. Os nad ydych chi, peidiwch â phoeni, ond mae’n bwysig eich bod yn gwneud nawr. Mae pawb angen bod yn glir am bwrpas y sefydliad a’r amcanion lefel uchel allweddol. I wneud hyn, mae posib cael rhywfaint o help yma.

Math o sefydliad – Yn yr adran hon, bydd rhaid i chi ddarparu manylion am y math o sefydliad a fydd yn derbyn yr ased – bydd rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am ei gyfansoddiad, y dogfennau llywodraethu neu gyfres o reolau. Mae’n bwysig bod y math o

Strwythurau llywodraethu a rheoli – Sut bydd y clwb yn rheoli gweithrediadau parhaus y clwb? Ble fydd y llinellau cyfrifoldeb? A fydd gennych chi is-bwyllgorau? Am fwy o wybodaeth, cliciwch

 

Gweithlu – Bydd rhaid i chi ddatgan eich cynllun gweithlu i ddangos sut mae’r clwb yn bwriadu rheoli a chyflwyno ei weithgareddau. Bydd rhaid i chi gynnwys manylion byr am y nifer a’r tasgau sy’n gysylltiedig â’r pwyllgor rheoli, yn ogystal â staff cyflogedig a gwirfoddolwyr. Fel rheol mae angen tystiolaeth o fedrusrwydd a phrofiad unigolion er mwyn dangos bod gan y clwb gapasiti a gwybodaeth i weithredu’r ased yn llwyddiannus. Am fwy o wybodaeth, cliciwch

Edrychwch ar Rheoli eich Clwb am fwy o wybodaeth am amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys polisïau diogelu a rheoli risg. 

 

Opsiynau Cynnal a Chadw Tiroedd  

Oes caeau chwaraeon awyr agored yn rhan o’r cytundeb trosglwyddo? Os felly, bydd rhaid i chi feddwl am gynnal a chadw’r cyfleusterau hyn a bydd rhaid manylu ar eich cynlluniau yng nghynllun busnes TAC.

Bydd gwahanol fathau o gyfleusterau angen trefn gynnal a chadw wahanol felly siaradwch gyda’ch Corff Rheoli Cenedlaethol am y gofynion penodol i chwaraeon. Am fwy o wybodaeth am gynnal a chadw tiroedd a chaeau, cliciwch yma.

Mae’r gwahanol opsiynau sydd ar gael ar gyfer cynnal a chadw tiroedd a chaeau’n cynnwys y canlynol:

 • Sicrhau gwasanaethau contractwr i gynnal y cyfleusterau. Gallai hyn fod yn brynu gwasanaethau’r Awdurdod Lleol yn ôl neu ddefnyddio cwmni preifat.  
 • Cyflogi cyflogai cyflogedig, tirmon, yn llawn neu’n rhan amser, i gynnal y cyfleusterau ar ran y clwb.
 • Hyfforddi a defnyddio gwirfoddolwyr i ymgymryd â’r gwaith.
 • Mabwysiadu cyfuniad o’r dulliau gweithredu gwahanol hyn oherwydd gall fod yn fuddiol rhannu’r contractau cynnal a chadw. Er enghraifft, gall clwb pêl droed ddefnyddio contractwr i gynnal meysydd cyffredinol y safle, fel gwrychoedd, ond efallai ei bod yn well i’r caeau chwaraeon eu hunain gael eu cynnal gan wirfoddolwyr y clwb.

Cofiwch ystyried manteision ac anfanteision pob opsiwn bob amser cyn gwneud penderfyniad. Cofiwch feddwl am y canlynol:            

 • ansawdd y caeau           
 • arbenigedd dechnegol
 • yr hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer y gwirfoddolwyr
 • peiriannau  
 • deunyddiau
 • storio      
 • adnoddau – amser a chostau    

Gwella Cyfleusterau  

Dylai’r cynllun busnes fanylu ar unrhyw welliannau sy’n ofynnol i’r cyfleuster, yn ogystal â’r strategaeth ar gyfer sicrhau’r buddsoddiad gofynnol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys unrhyw waith atgyweirio neu gywiro gofynnol, yn ogystal ag unrhyw gyfleusterau / welliannau ychwanegol sydd eu hangen i roi’r cynllun busnes ar waith.         

Pwrpas yr addasiadau hyn efallai fydd gwella’r profiad i ddefnyddwyr, sicrhau bod y cyfleusterau’n cydymffurfio â’r canllawiau arfer gorau ar gyfer chwaraeon a/neu hwyluso gweithgareddau newydd neu ehangach. Dylid cynnwys costau’r gwaith.

Dylai’r strategaeth fuddsoddi amlinellu sut mae’r clwb yn bwriadu cyflawni’r gwelliannau hyn – o gyllid y clwb, cyllid preifat, codi arian neu sicrhau grantiau. Am fwy o wybodaeth am ddatblygu cynllun buddsoddi cyfalaf, cliciwch yma.

 

Gweithgareddau a Manteision

Bydd rhaid i’r clwb esbonio ei weithgareddau craidd a pha fanteision fydd y gwasanaethau’n eu darparu i’r gymuned. Mae’n werth dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â blaenoriaethau’r cyngor.          

Mae cynllun datblygu chwaraeon y clwb yn lle da i gychwyn. Am fwy o wybodaeth am sut i lunio cynllun datblygu, cliciwch yma.

Cofiwch gynnwys gweithgareddau heb ymwneud â chwaraeon. Dylid ystyried y gwasanaethau cymunedol mae’n eu darparu, fel darparu gofod ar gyfer grwpiau cymunedol eraill. 

Cofiwch gynnwys manylion am unrhyw bartneriaid sydd wedi cael eu henwi a fydd yn cefnogi’r sefydliad wrth iddo ddarparu ei weithgareddau.

 

Rhagolwg Llif Arian

Mae llunio rhagolwg llif arian yn rhan allweddol o unrhyw gynllun busnes. Bydd pob Awdurdod Lleol yn nodi eu gofynion penodol, gan gynnwys y cyfnod ar ei gyfer, pum mlynedd fel rheol. Mae gan Atebion Clwb gyfarwyddyd ychwanegol ar reoli cyllid eich clwb, gan gynnwys llunio rhagolwg llif arian. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Dylid seilio rhagolygon llif arian ar dystiolaeth os yw hynny’n bosib, i sicrhau adlewyrchiad teg o’r incwm a’r gwariant disgwyliedig. Un man cychwyn da yw costau ac incwm gweithredu cyfredol y cyfleuster os yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd.                                   

Yn gyffredinol, mae clybiau’n tueddu i danamcangyfrif costau a goramcangyfrif incwm. Felly, rhaid bod yn ofalus ac ystyried gwahanol sefyllfaoedd, gan asesu effaith bosib y rhain ar eich cynllun busnes.

I gynorthwyo gyda datblygu’r rhagolwg llif arian, ystyriwch rai o’r cyfleoedd canlynol er mwyn lleihau gwariant a chynyddu incwm. 

Incwm Cynyddol:

 • Gweithgareddau newydd – Os oes gofod a chyfleusterau, ystyriwch gyflwyno gweithgaredd chwaraeon newydd ar y safle. Mae’r rhan fwyaf o chwaraeon awyr agored yn dymhorol ac felly mae cyfnodau pan nad yw’r cyfleusterau’n cael eu defnyddio, a gellid eu defnyddio ar gyfer gweithgaredd arall.
 • Ehangu’r gweithgareddau presennol – efallai y gallech greu adran iau newydd, sefydlu mwy o dimau neu gynyddu capasiti sesiynau.
 • Codi arian – Ystyriwch ffyrdd newydd a gwahanol o godi arian i gefnogi incwm cyffredinol neu ar gyfer prosiect penodol. Mae digon o syniadau ar gael yma.
 • Cynyddu ffioedd a thanysgrifiadau – mae hwn yn opsiwn ond rhaid ei bwyso a’i fesur yn ofalus yn erbyn yr angen am gadw a denu aelodau / defnyddwyr.     
 • Grantiau – ar gael ar gyfer gwaith cyfalaf a gweithgareddau refeniw. Am fwy o wybodaeth cliciwch
 • Gweithgareddau masnachol newydd – fedrwch chi weini bwyd, gweithredu bar, llogi cyfleusterau i ddefnyddwyr eraill, a chaffi cymunedol?
 • Rhodd Cymorth – hawlio ar bob rhodd ar ôl cofrestru fel CChAC. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
 • Partneriaeth – creu partneriaeth gyda chlwb chwaraeon arall neu grŵp cymunedol. Gall hyn sicrhau cymaint o ddefnydd â phosib o’r cyfleuster a darparu incwm drwy gydol y flwyddyn.

 

Lleihau Costau

 • Lleihau Biliau Cyfleustodau – gwneud gwelliannau i’r adeilad a newid ymddygiad, er enghraifft, gosod cawodydd gwthio – stopio, gwydr dwbl ar y ffenestri a dewis rhaglen wedi’i hamseru ar gyfer gwresogi.
 • Gwirfoddolwyr – gall y gweithgareddau gael eu gweithredu gan wirfoddolwyr ar ôl iddynt gael hyfforddiant priodol. Am fwy o wybodaeth cliciwch
 • Lleihau Trethi Busnes – mae 80% o ryddhad ar drethi busnes ar gael i glybiau sydd wedi cofrestru fel Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
 • Cyflenwyr newydd – ewch ati i chwilio am gyflenwyr newydd ar wasanaethau a nwyddau i sicrhau eich bod yn cael y gwerth gorau.
 • Cyngor ar Dreth – mae’n bosib y bydd clybiau’n gorfod talu treth felly gofynnwch am gyngor ariannol am eich atebolrwydd treth a sut orau i’w reoli. Am fwy o wybodaeth cliciwch

 

Rhagor o gefnogaeth

Mae llawer o gefnogaeth ychwanegol ar gael:

Dolenni Defnyddiol 

Pecyn Adnoddau TAC Llywodraeth Cymru 

Pecyn Adnoddau TAC Sport England 

Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC) 

Porthol DTA Cymru 

Hawliau Cymunedol 

Cyngor ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol (WCVA) 

Canolfan Cydweithredol Cymru 

Yr Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo 

 

Mwy o wybodaeth am gyfleusterau clwb yng Nghymru 

Sefydlwyd Atebion Clwb i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Ewch i’n gwefan ni am fwy o wybodaeth am gyfleusterau.

Hefyd mae gan Lywodraeth Cymru gyfarwyddyd pellach ar gael.

Fel dewis arall, gallwch gysylltu â’ch Awdurdod Lleol neu eich Corff Rheoli Cenedlaethol.

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.