AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Coronafeirws

Grantiau, benthyciadau a chefnogaeth i helpu sefydliadau chwaraeon yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae’r Coronafeirws yn cael effaith enfawr ar fusnesau ac elusennau ar hyd a lled Cymru. Ac yn y sector chwaraeon, mae’r pandemig wedi cau’r llenni ar ddigwyddiadau, hyfforddiant a gweithgarwch a fydd yn siŵr o adael llawer o glybiau a sefydliadau yn wynebu anawsterau ariannol.  

Dyma grynodeb o gefnogaeth, cyngor, benthyciadau a grantiau’r llywodraeth sydd ar gael i’ch helpu chi i ddal eich tir.  

Diweddariadau a chyngor diweddaraf

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf. Mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym felly rhaid i chi gadw ar ben y polisïau a’r cyngor diweddaraf.

Gallwch wneud hyn drwy fynd i wefan Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i sector chwaraeon Cymru yn ddyddiol.

Os byddwch yn cofrestru i fod yn aelod o’r WSA, cewch fynediad at linellau cymorth arbenigol am ddim sy’n gallu darparu cyngor am Adnoddau Dynol, TAW, materion cyfreithiol, trethiant, yswiriant a diogelu.

Nodyn pwysig iawn i glybiau ... Gall clybiau sy’n aelodau o gorff rheoli cenedlaethol rannu’r manteision am ddim. Edrychwch i weld a yw eich CRhC yn aelod yma.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cyhoeddi cyngor cyffredinol i fusnesau ac mae ar gael ar 03000 6 03000. Mae hefyd yn cynnal digwyddiadau ar-lein am ddim i gefnogi busnesau yn ystod COVID-19. Cofrestrwch eich diddordeb yma. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r mesurau canlynol:       

Cynlluniau grant ardrethi annomestig Covid-19

 • Mae gan fusnesau yng Nghymru tan 30 Mehefin i wneud cais am grant cysylltiedig ag Ardrethi Annomestig. Bydd y cynllun yn cau i geisiadau newydd am 5pm ar 30 Mehefin. Os ydych chi’n gymwys ac os nad ydych chi wedi gwneud cais eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny drwy eich awdurdod lleol cyn y dyddiad yma. Ni fydd unrhyw gais sy’n cael ei dderbyn ar ôl 5pm ar 30 Mehefin 2020 yn cael ei ystyried.
 • Pecyn cefnogi newydd gwerth £26m – estyniad i’r cynllun grantiau Covid-19 presennol a gyhoeddwyd fis diwethaf. Bydd hwn yn cefnogi 2,600 o eiddo ychwanegol sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai. Mae hyn yn cynnwys siopau elusennol, eiddo chwaraeon a chanolfannau cymunedol sydd heb fod yn gymwys am y math yma o gefnogaeth tan nawr. Darllen mwy yma.
 • Gostyngiad Ardrethi Busnes 
 • Y Gronfa Cadernid Economaidd – yn darparu cefnogaeth ychwanegol i fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol. Mae wedi’i gohirio dros dro yn awr yn dilyn nifer enfawr o geisiadau.
 • Cefnogaeth Cynghori Busnesau. Er bod y Gronfa Cadernid Economaidd yn parhau wedi’i gohirio, mae’r gefnogaeth cynghori busnesau ar gael o hyd ar-lein drwy wasanaeth Busnes Cymru i gynorthwyo gyda chynllunio ac adfer ariannol. Mwy o wybodaeth yma. 

Llywodraeth Cymru a Grantiau’r Trydydd Sector

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i sefydliadau’r trydydd sector sy’n derbyn grantiau Llywodraeth Cymru yn ystod y tarfu sy’n cael ei achosi gan COVID-19.
 • Mwy o wybodaeth yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r mesurau canlynol:

Y newyddion diweddara:

 • Mae Cynllun Cadw Swyddi’r Coronafeirws yn newid. O 1 Gorffennaf ymlaen, gall cyflogwyr ddod â chyflogeion sydd wedi bod ar ffyrlo yn ôl i’r gwaith am unrhyw gyfnod o amser ac ar gyfer unrhyw batrwm shifftiau, a gallu dal i hawlio’r grant CJRS ar gyfer yr oriau arferol nad ydynt yn cael eu gweithio. Wrth hawlio’r grant am oriau ffyrlo, bydd rhaid i gyflogwyr adrodd yn ôl a hawlio am gyfnod isafswm o wythnos. Bydd y cynllun yn cau i ymgeiswyr newydd o 30 Mehefin ymlaen. O’r pwynt hwn ymlaen, dim ond cyflogeion sydd wedi bod ar ffyrlo am gyfnod llawn o dair wythnos cyn 30 Mehefin fydd cyflogwyr yn gallu eu rhoi ar ffyrlo. Mae hyn yn golygu mai’r dyddiad olaf pryd gall cyflogwr roi cyflogai ar ffyrlo am y tro cyntaf fydd 10 Mehefin, er mwyn i’r cyfnod cyfredol o ffyrlo am 3 wythnos gael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin. Bydd gan gyflogwyr tan 31 Gorffennaf i wneud unrhyw hawliadau mewn perthynas â’r cyfnod hyd at 30 Mehefin. Bydd rhagor o gyfarwyddyd ar ffyrlo hyblyg a sut dylai cyflogwyr gyfrif hawliadau’n cael ei gyhoeddi ar 12 Mehefin. Am ragor o fanylion ewch i https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme.
 • Mae gwarchodaeth ychwanegol i fusnesau wedi cael ei chyhoeddi gyda gwaharddiad ar yrru tenantiaid masnachol o’u heiddo os ydynt yn methu taliadau rhent.
 • Bydd Benthyciadau Adfer (Bounce Back) yn helpu busnesau bach a chanolig sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws (COVID-19) i wneud cais am fenthyciadau o hyd at £50,000. Mae’r cynllun yn fyw nawr. Chwiliwch am fenthyciwr yma.

Cyhoeddwyd yn flaenorol:

Help gydag atebolrwydd treth          

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth dros y ffôn i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sy’n pryderu am fethu talu eu treth oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Ar gyfer y rhai ohonoch chi sy’n methu talu oherwydd coronafeirws, bydd CThEM yn trafod eich amgylchiadau penodol er mwyn edrych ar y canlynol:

 • cytuno ar drefniadau rhandaliadau
 • gohirio gweithrediadau casglu dyledion         
 • canslo cosbau a llog os ydych chi’n cael anawsterau gweinyddol gyda chysylltu â CThEM neu dalu ar unwaith

Rhif y llinell gymorth yw 0800 0159 559 – ac mae’n ychwanegol at rifau ffôn cyswllt eraill CThEM. 

Cefnogaeth i Gyflogwyr gan y Ganolfan Byd Gwaith  

Mae’r wefan Cymorth i Gyflogwyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cynnig cyngor amrywiol i helpu eich busnes i oresgyn yr heriau cysylltiedig â phandemig COVID-19.

Os yw eich busnes angen ehangu’n gyflym neu os ydych chi’n pryderu am ddiswyddiadau, gallwch gael cyngor am y camau nesaf a’r ffyrdd gorau o gefnogi eich staff, gan gynnwys y canlynol:

 • cefnogaeth ariannol i’ch busnes
 • cefnogaeth gan y Ganolfan Byd Gwaith
 • adnodd canfod cefnogaeth i fusnesau’r Coronafeirws
 • cymorth chwilio am swyddi i’ch staff
 • cefnogaeth ariannol i’ch staff

Mwy o wybodaeth yma. 

 

Cefnogaeth gan fanciau’r stryd fawr

Mae llawer o fanciau’r stryd fawr wedi cyhoeddi mesurau fel gwyliau talu i helpu cwsmeriaid i reoli effaith argyfwng y coronafeirws.

Mae’r canlynol yn llinellau cymorth cyffredinol neu’n rhifau penodol ar gyfer cefnogaeth gyda’r Coronafeirws:

 • Natwest – siarad â’ch rheolwr perthynas neu ffonio 0345 711 4477
 • Barclays – siarad â’ch rheolwr perthynas neu ffonio 0800 1971 086
 • Lloyds – hybu hyd at £2 biliwn o gyllid heb ffioedd i fusnesau bach. Siarad â’ch rheolwr perthynas.               
 • HSBC – Llinell Gymorth 08000 121 614.
 • RBS – siarad â’ch rheolwr perthynas neu ffonio 0345 600 2230

Crynodeb o Gefnogaeth y Llywodraeth

Cefnogaeth y WCVA

Mae Cronfa Cadernid y Trydydd Sector ar gyfer Cymru yn parhau ar agor i geisiadau: https://wcva.cymru/covid-19-two-new-funds-announced-to-support-voluntary-organisations/ Mae’n darparu cefnogaeth llif arian i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng presennol Covid-19.

Mae’r gronfa’n rhan o’r pecyn cefnogi gwerth £24 miliwn sydd wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys hyd at 75% o grant a 25% o fenthyciad di-log i ddechrau. Mae ar gael ar gyfer mudiadau corfforedig y sector gwirfoddol sydd wedi gweld gostyngiad digynsail mewn codi arian ac incwm o gyfraniadau. Y nod yw helpu gyda chyllido gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau. Gall sefydliadau wneud cais am hyd at £75,000.

Hefyd, mae’r WCVA yn cynnig Benthyciad Pontio Ffyrlo Cymru. Mae hyd at £25,000 ar gael i gynorthwyo mudiadau gwirfoddol tra maent yn aros am ad-daliadau ffyrlo gan y Llywodraeth. Mae’r benthyciad pontio ar gael i sefydliadau beth bynnag yw natur y gostyngiad yn eu hincwm (er enghraifft, gall fod oherwydd gostyngiad mewn incwm masnachu yn hytrach na chodi arian ac incwm o gyfraniadau).

Am fwy o fanylion ac i gael gwybod ydych chi’n gymwys, cliciwch yma. 

Mae hefyd yn werth edrych ar y canlynol gan y WCVA:

 • cylchlythyr wythnosol sy’n helpu mudiadau gwirfoddol gyda phroblemau cysylltiedig â sgiliau digidol, gwasanaethau a COVID-19 – cofrestrwch yma.
 • cyfarwyddyd i gefnogi mudiadau gwirfoddol gyda materion diogelu cysylltiedig â thrafodion ariannol yn ystod y coronafeirws. Cliciwch yma. 

Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru

Mae Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru ar gyfer clybiau sydd eisoes yn wynebu heriau sylweddol ar ôl wythnosau anodd ac sy’n debygol o fod angen cefnogaeth ariannol ar frys yn ystod y 12 wythnos nesaf (hyd at 30ain Mehefin 2020) os ydynt am barhau’n rhan bwysig o’u cymunedau yn y dyfodol. Bydd pob clwb cymwys yn gallu gwneud cais am uchafswm o £5,000.

Dylai unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n gallu cael cefnogaeth drwy becynnau ariannol y llywodraeth wneud cais am y gefnogaeth honno i ddechrau.        

Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn gweithio ar becynnau cefnogi ehangach ar gyfer ei bartneriaid. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

Grantiau Eraill

 • Bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parhau i anrhydeddu ei hymrwymiadau presennol ac yn parhau i fod yn hyblyg gyda grantiau presennol. Ond yn ystod y chwe mis nesaf, bydd yn blaenoriaethu covid-19 ac elusennau sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi’r cymunedau sydd wedi’u heffeithio. Mwy o wybodaeth yma. 
 • Mae Sefydliad Steve Morgan – Gogledd Cymru wedi cyflwyno cronfa caledi mewn argyfwng. Bydd hyd at £1 miliwn yr wythnos am y 12 wythnos cyntaf yn agored i gefnogi elusennau a chwmnïau dielw sy’n gweithredu yng Ngogledd Cymru, Sir Caer a Glannau Merswy. Gwnewch gais yma. 

 

Twyll a Seibr-Ddiogelwch

Gyda miliynau ohonom ni’n gweithio o gartref nawr, mae seibr-ymosodiadau ar gynnydd. I gael gwybod sut i warchod eich hun, mae’r WSA wedi cyhoeddi’r cyfarwyddyd canlynol.

Hefyd mae’r ICO wedi ysgrifennu blog ar gyfer grwpiau cymunedol am ddiogelu data. 

Cymorth gyda’r Gymraeg

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig gwasanaeth prawf-ddarllen am ddim ar gyfer 1000 o eiriau i fudiadau gwirfoddol. Anfonwch y gwaith i hybu@welshlanguagecommissioner.wales. Hefyd gall y swyddfa ddarparu ei chefnogaeth a’i chyngor arferol gyda chynllunio eich defnydd o’r iaith Gymraeg.

 

Cwmnïau Buddiannau Cymunedol

Mae Swyddfa Rheoleiddio’r Cwmnïau Buddiannau Cymunedol wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar y gefnogaeth sydd ar gael yn ogystal â chwestiynau cyffredin ar gyfer y Cwmnïau hyn yn ystod y pandemig. Cliciwch yma.

 

Mwy o wybodaeth am gyllid eich clwb 

Cafodd Atebion Clwb ei greu i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech chi gael gwybod mwy am reoli cyllid eich clwb, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

 

Gweld pob astudiaeth achos