AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Coronafeirws

Clwb yr Wythnos: Clwb Pêl Fasged Aberystwyth

Mae tua chwarter oedolion y DU wedi teimlo’n unig yn ystod y cyfyngiadau symud, yn ôl elusen y Mental Health Foundation.

Ond mae clwb cynhwysol yn Aberystwyth yn gwneud popeth o fewn ei allu i drechu unigrwydd gyda sgyrsiau wythnosol ar Zoom.

Lee Coulson yw Prif Hyfforddwr Clwb Pêl Fasged Aberystwyth ac mae wedi cael effaith enfawr ar fywydau pobl anabl. Ac mae’n benderfynol o ddod o hyd i elfennau positif yn ystod y cyfyngiadau symud:

“Mae’n gyfnod annifyr dros ben ond rydyn ni’n gweithio i gael y gorau ohono. Rydw i wrth fy modd yn edrych ar yr holl ffyrdd newydd o gyfathrebu gyda’n haelodau ni ac rydw i wir yn meddwl y bydd yn newid y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau o hyn ymlaen.”

Hefyd mae wedi cael profiad uniongyrchol o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl:

“Am y deng mlynedd ddiwethaf, rydw i wedi dioddef o broblemau gorbryder ac rydw i’n cael pyliau o banig. Yn ffodus, yn 2019, cefais fy nghyfeirio gan fy meddyg teulu i gael therapi ymddygiadol gwybyddol ac mae wedi helpu llawer. Fel hyfforddwr, rydw i eisiau gwneud popeth o fewn fy ngallu i helpu pobl eraill.”

Mae Lee – sydd â chwech o ferched – wedi bod wrth y llyw yn y clwb pêl fasged ar lawr gwlad yma ers bron i 30 o flynyddoedd. Saith mlynedd yn ôl, gadawodd ei swydd ym musnes ei deulu i wireddu ei freuddwyd o hyfforddi yn llawn amser. I gael dau ben llinyn ynghyd, am gyfnod, roedd yn hyfforddwr yn ystod y dydd ac yn bobydd yn ystod y nos.

Mae ei waith cymunedol yn hynod werthfawr ac mae hynny wedi cael ei wobrwyo. Dair blynedd yn ôl, derbyniodd fedal yr Ymerodraeth Brydeinig. Yn 2015, cafodd ei anrhydeddu gan Chwaraeon Anabledd Cymru gyda gwobr Trawsnewid Bywydau ac, yn 2018, cafodd ei goroni yn Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn UK Coaching.

Mae’r cyfyngiadau symud wedi profi’n heriol i glybiau chwaraeon ar hyd a lled y wlad. Ac fe sylweddolodd Lee yr effaith niweidiol y gallai ei chael ar chwaraeon ar lawr gwlad:

“Pan oeddwn i yn fy ugeiniau, roeddwn i’n arfer mynd i America am dri mis i hyfforddi yn y gwersylloedd haf. Pan fyddwn i’n dod yn ôl, roedd rhaid i mi adeiladu’r clwb yn ôl o’r dechrau eto. Doeddwn i ddim eisiau i hynny ddigwydd yn ystod y cyfyngiadau symud – roedd rhaid i mi ddod o hyd i ffordd o gadw pethau i fynd.”

Yn gyflym iawn sefydlodd gyfarfod cymdeithasol ar-lein bob pythefnos sydd bellach yn denu chwaraewyr o bob rhan o’r byd:

“Yn ogystal â’n haelodau lleol, mae gennym ni gyn chwaraewyr sydd bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau, Ffrainc a Luxembourg – maen nhw’n ymuno â ni ar Zoom ac rydyn ni’n siarad am bob math o bethau. Gall fod yn fideos pêl fasged neu beth bynnag rydyn ni wedi bod yn ei wneud.”

Ond er ei fod yn ymddangos fel unrhyw gyfarfod Zoom arall, mae Lee yn credu ei fod yn gwbl allweddol:

“Mae un o’r chwaraewyr wedi bod yn y clwb am fwy nag 20 mlynedd ac mae’n dioddef o bryder mor ddrwg fel nad yw’n gallu gadael y tŷ. Mae’n ymuno â ni ar gyfer y galwadau ac rydw i wir yn gobeithio y gallwn ni ei ddenu yn ôl i’r clwb yn araf bach. Mae chwaraewyr eraill yr ydw i’n cysylltu â nhw bob wythnos oherwydd rydw i’n gwybod eu bod nhw’n mynd drwy gyfnod anodd efallai. Hefyd rydw i wedi bod yn cyfweld y chwaraewyr ac yn rhoi’r cyfweliadau ar sianel YouTube y clwb.”

Ar wahân i’w ymrwymiadau i bêl fasged, mae Lee hefyd yn arwain dau glwb amlchwaraeon cynhwysol – Clwb Chwaraeon Anabledd The Mighty Ducks yn Aberystwyth a Chlwb Chwaraeon Anabledd Y Llewod yn Aberteifi. Mae’r ddau glwb yn darparu ar gyfer plant a phobl ifanc anabl sydd rhwng pedair ac 17 oed a hefyd eu brodyr a’u chwiorydd.                 

“Unwaith yr wythnos, rydyn ni wedi dechrau cyfarfod fel clwb ar Google Meet gan ei fod am ddim i elusennau. Mae’n grêt oherwydd rydw i’n gallu gweld pawb ar y sgrin. I ddechrau, rydw i’n gofyn i bawb yn eu tro sut maen nhw. Rydyn ni’n siarad am yr ymarfer rydyn ni wedi bod yn ei wneud, ffilmiau rydyn ni wedi bod yn eu gwylio a’r cydganu sydd wedi digwydd hefyd. Mae hyd yn oed y rhieni’n ymuno gyda Baby Shark! Mae’n hudolus.”

Mae Lee yn brysurach nag erioed ond mae’n dal i geisio gwneud mwy. Ac mae ganddo’r cyngor yma i glybiau eraill:

“Chwiliwch am ffyrdd o gadw mewn cysylltiad â’ch aelodau a’r rhieni. Roedd Zoom a Google Meets yn newydd i mi ond maen nhw’n hawdd eu defnyddio. Mae’r cyfyngiadau symud wedi fy ngorfodi i fel hyfforddwr i groesawu technoleg ond rydw i eisoes yn edrych ar sut bydd yn ein helpu ni fel clwb, hyd yn oed ar ôl codi’r cyfyngiadau symud.”

 

HEFYD EFALLAI Y BYDDECH YN HOFFI’R CANLYNOL

Sêr nofio Olympaidd yn helpu clwb yn ystod y cyfyngiadau symud 

Clwb hwylio yn cynllunio i gadw ei ben uwch ben y dŵr yn ystod y cyfyngiadau symud 

 

Mwy o wybodaeth am redeg eich clwb chwaraeon yn ystod y cyfyngiadau symud 

Cafodd Atebion Clwb ei greu i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech chi rannu sut mae eich clwb wedi addasu i argyfwng Covid-19, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

Gweld pob astudiaeth achos