AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Coronafeirws

8 clwb chwaraeon sy’n cynnal gweithgareddau ar-lein nawr

O bêl droed a beicio i gymnasteg a hyd yn oed nofio, mae clybiau chwaraeon ledled Cymru’n dod o hyd i ffyrdd o gadw’r genedl yn actif yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Dyma rai o’r clybiau yng Nghymru sydd wedi symud i weithredu ar-lein.

 

Clwb Athletau Pen-y-bont ar Ogwr

Os ydych chi’n colli eich athletau, beth am gymryd rhan yn Her Decathlon Athletau Pen-y-bont ar Ogwr. Does dim rhaid i chi fod yn Dean Macey i gymryd rhan – mae wedi’i gynllunio ar gyfer teuluoedd ac am hwyl. Mae wythnos un yn cynnwys naid hir, rhedeg gwennol ac ymarfer taflu. Yn ogystal â rhoi cyfle i blant ollwng stêm, dyma gyfleoedd i’w cynnwys mewn addysgu gartref gyda digon o waith mesur ac amseru. 

Taflenni her wythnosol ar gael ar gyfrif twitter y clwb - dylech fod mewn siâp da ar gyfer eich diwrnod mabolgampau personol gartref!   

Sefydliad Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd

Er bod ei amserlen arferol o weithgarwch ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anabledd wedi’i gohirio, mae’r tîm yn Sefydliad Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd wedi creu taflenni digidol.               

Mae sesiynau Gallu’r Adar Gleision yn annog pobl i gadw’n heini ac yn actif a defnyddio chwaraeon fel adnodd i gynyddu rhyngweithio cymdeithasol a gwella hyder.

Mwy o wybodaeth yma. 

Rygbi’r Dreigiau

Mae chwaraewyr rygbi addawol yn cael eu hudo oddi wrth eu consol ac i’r ardd gyda Sgil y Dydd. Wrth i effaith y Coronafeirws ddod yn amlycach yn y DU, yn gyflym iawn, aeth Rygbi’r Dreigiau ati i ofyn am help ei chwaraewyr Dan 18 oed sy’n arddangos eu sgiliau mewn fideos sy’n cael eu rhoi ar Twitter (@DRA_Community)

Beicwyr y Gŵyr

Mae’r clwb beicio yma yn Abertawe wedi agor ei ddrysau i sesiynau rhithiol dyddiol. 

Mae gwahoddiad i feicwyr o bob oedran ymuno â sesiwn hyfforddi sy’n cael ei weithredu gan Feicwyr y Gŵyr ar Zoom. A does dim rhaid i chi fod yn aelod o’r clwb hyd yn oed.

Phil Walton yw ysgrifennydd y clwb ac mae’n hyfforddwr yno hefyd. Yn ogystal, mae’n nyrs gyda’r GIG. Meddai:

“Mae’n cadw pobl mewn cysylltiad â’i gilydd ac rydyn ni’n cael rhyw sgwrs fach wrth feicio. Mae ein hiechyd meddwl ni yr un mor bwysig â’n hiechyd corfforol. Mae ein haelodau’n edrych ymlaen at eu gweithgareddau clwb rheolaidd, yn daith gyda’r clwb neu’n sesiwn hyfforddi, a gallai colli hynny’n ddirybudd o drefn ddyddiol gael effaith niweidiol sylweddol ar iechyd meddwl.”

Edrychwch ar gyfrif twitter y clwb am wahoddiadau Zoom dyddiol. 

Clwb Beicio Ieuenctid Hafren

Gan symud i eglwys wedi’i hadnewyddu yn y Trallwng a chlwb beicio arall, mae’r hyfforddwr Karl Meredith yn arwain grŵp o ieuenctid am awr o sbrintio a dygnedd. Yng nghefn y sgrin mae ei ddau fab, Fred a Victor, yn pedlo’n wyllt ar rolwyr. Dim ond un o’r sesiynau sydd wedi’u ffrydio’n fyw gan y clwb yng Nghanolbarth Cymru ar Facebook Live yw hwn.

Meddai Karl, “Dydi’r clwb ddim wedi defnyddio Facebook Live o’r blaen ond roedden ni’n gwybod bod rhaid i ni ddal ati i gynnal sesiynau’r clwb. Mae’n creu rhyw normalrwydd i’r beicwyr yn y cyfnod rhyfedd iawn yma.”

Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal ar dudalen grŵp breifat Hafren.

Clwb Pêl Droed yr Wyddgrug

Dydi’r cyfyngiadau ar symud ddim yn mynd i stopio Clwb Pêl Droed yr Wyddgrug rhag hyfforddi. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal ddwy neu dair gwaith yr wythnos, yn aml gyda’r geiriau “mae’r hyfforddwr yn gwylio” felly does dim dianc, dim hyd yn oed gartref! Sgwatiau adlamu, pasio o’r frest, ochr-gamu drwy duniau ar y lawnt – mae’r criw yma’n mynd i fod yn fwy heini nag erioed pan fyddan nhw’n dychwelyd ar y cwrt!

Mae’r ymarferion yn cael eu rhoi ar Twitter.  

 

Canolfan Nofio Perfformiad Dolffiniaid Torfaen

Oni bai fod gennych chi dŷ crand iawn, nid ydych yn debygol o fod â phwll nofio ar gael i chi yn ystod y cyfnod yma o gyfyngiadau ar symud. Ac er nad yw Dolffiniaid Torfaen yn gallu neidio i’r pwll mwyach, maen nhw’n dal i weithio’n galed. Ray Morgan yw hyfforddwr cryfder a siapio’r Dolffiniaid:

“Fe ddaeth yn amlwg yn fuan iawn bod gennym ni gyfrifoldeb i’n nofwyr ni, i sicrhau eu bod nhw’n cael cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd yma. Y man cychwyn amlwg oedd hyfforddiant ar y tir y gellid ei wneud gartref. Rydyn ni’n cynnal sesiynau byw ar Zoom.”

I rannu adnoddau, darparu adborth a helpu nofwyr (a rhieni) i gadw mewn cysylltiad drwy anfon negeseuon, dewisodd y clwb ddefnyddio Edmodo, platfform addysgol. 

“Mae’r nofwyr yn uwchlwytho fideos ohonyn nhw’n cwblhau’r ymarferion a data cyfradd y galon.”

Mwy o wybodaeth yma.  

Valleys Gymnastics

Mae’r tîm yn Valleys Gymnastics yn mynd yr ail filltir i gadw pobl yn actif a’u cymell i ddal ati. Mae eu sianel Youtube yn cynnwys ymarferion ar gyfer gymnastwyr artistig, rhedwyr rhydd a gymnastwyr hamdden. Hefyd mae’r clwb wedi fflimio sesiwn ymarfer mewn cadair, sy’n ddefnyddiol i bobl hŷn neu’r rhai â chyflyrau sylfaenol ac sy’n methu gadael y cartref i ymarfer.                  

Mae sesiynau Zoom yn cael eu cynnal ddwy neu dair gwaith yr wythnos ar gyfer ei 2500 o aelodau.

Esboniodd Melissa Anderson, rheolwr gyfarwyddwr y clwb, “Rydyn ni’n canolbwyntio ar hyblygrwydd ac ymarferion craidd. Bydd hynny’n eu helpu i ddal ati a gweithio’n galed ar y meysydd sylfaenol yn ein camp ni tra maen nhw gartref. Mae’r ffocws ar ddiogelwch – dydyn ni ddim eisiau i’n haelodau ni anafu drwy wneud fflipiau peryglus ar drampoliniau yn yr ardd!”

Mwy o wybodaeth yma.  

Mwy o wybodaeth am hyfforddi eich aelodau 

Cafodd Atebion Clwb ei greu i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech chi rannu sut mae eich clwb wedi bod yn ymdopi yn ystod argyfwng y Coronafeirws, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

 

 

 

Gweld pob astudiaeth achos