AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Llwybr Hyfforddi

Beth yw llwybr hyfforddi?

Mae llwybr hyfforddi’n cyfeirio at siwrnai hyfforddwr. Er enghraifft, gallai fod y siwrnai o fod yn hyfforddi tîm pump bob ochr dan 10 oed i fod yn rheoli Cymru.       

Mae pobl o bob oedran, gallu a phrofiad chwarae’n gallu bod yn hyfforddwyr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddi, cysylltwch â’r Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol perthnasol. Bydd yn rhoi cyngor i chi am ble i ddechrau, pa gyrsiau sydd ar gael a beth allwch chi ei ddisgwyl o ran y siwrnai at fod yn hyfforddwr cymwys.         

Yn gyffredinol, mae strwythur y Llwybr Hyfforddi ar ffurf lefelau sy’n amrywio o Lefel 1 i Lefel 4+.  Wrth i’r lefelau gynyddu, felly hefyd y gofynion technegol, tactegol a gwybodaeth. Mae hefyd yn bwysig deall na fydd pob hyfforddwr yn gwneud cynnydd i’r lefelau uchaf. Yn hytrach, bydd yr hyfforddwr yn gwneud cynnydd i’r lefel sy’n teimlo’n gyfforddus iddo ef neu hi ac sy’n ei alluogi i hyfforddi’r gynulleidfa o’i ddewis.

Esiampl - Llwybr Addysgu Hyfforddwyr Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru

Lefelau’r llwybr hyfforddi

Fe welwch chi fod gan y rhan fwyaf o Gyrff Rheoli Cenedlaethol lefelau addysgu hyfforddwyr sy’n edrych fel hyn:

  • Lefel 1 neu gyfatebol: Fel rheol, dyma gam cyntaf llwybr hyfforddi’r corff rheoli. Mae’n cael ei alw’n hyfforddwr sesiynol neu gynorthwyol hefyd.
  • Lefel 2 neu gyfatebol: Fel rheol, mae’n caniatáu i hyfforddwr arwain grŵp yn annibynnol dros gyfnod o amser. Efallai y cyfeirir ato fel hyfforddwr arweiniol neu hyfforddwr clwb.
  • Lefel 3 neu gyfatebol: Fel rheol, mae’n gweithio mewn amgylchedd datblygu talent neu hyfforddiant perfformiad.
  • Dyfarnu: Fel rheol, y rhai sydd â dyfarniad cydnabyddedig mewn dyfarnu, sgorio, gwaith swyddog ac ati.
  • Arweinwyr neu gyfatebol: Fel rheol bydd hwn yn ddyfarniad arweinyddiaeth cyflwyniadol penodol gan gorff rheoli neu’n rhywbeth fel y Dyfarniadau Arweinwyr Chwaraeon Cymunedol.

Rhwng pob lefel ar y Llwybr Hyfforddi bydd cyfnod o gadarnhau ac o brofiad ymarferol. Nid yw’n debygol y byddwch yn gallu neidio’n syth o un lefel i’r lefel nesaf ar unwaith. Ond mae pob camp yn wahanol felly cofiwch holi am gyngor gan eich Corff Rheoli Cenedlaethol.

Os ydych chi’n gwybod pwy ydych chi eisiau eu hyfforddi ac ym mha leoliad, efallai y byddwch yn gallu arbenigo hyd yn oed. Mae nifer cynyddol o Lwybrau Hyfforddi’n cynnig llwybrau penodol i hyfforddwyr sydd eisiau arbenigo mewn hyfforddi gwahanol grwpiau oedran yn ogystal â gwahanol ddisgyblaethau oddi mewn i gamp.

Esiampl - Llwybr Hyfforddi Athletau Cymru

Cyfleoedd hyfforddi               

Y tu allan i’r Llwybr Hyfforddi ffurfiol bydd digon o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus ar ffurf gweithdai, seminarau a thiwtorials. Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn yn gyfle i hyfforddwyr ategu eu datblygiad parhaus.                                    

Rhagor o Wybodaeth

Cysylltwch â’ch Corff Rheoli Cenedlaethol a fydd yn gallu dweud mwy wrthych chi.