AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Asesiad Clwb

Asesu Clwb

Croeso i’r Adnodd Asesu Clwb. Gyda dim ond 26 cwestiwn syml, fe allwn ni eich helpu chi a phwyllgor eich clwb i feddwl am beth mae eich clwb yn ei wneud yn dda, beth nad yw’n ei wneud cystal a meysydd ble gall wella.    

Bydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Rheoli Eich Clwb
  • Cyllid Eich Clwb
  • Hybu Eich Clwb
  • Pobl yn Eich Clwb
  • Eich Cyfleusterau  

 

Sut bydd yn helpu fy nghlwb?

Yn seiliedig ar eich atebion, byddwch yn cael adroddiad atebion gyda gradd goch, oren neu wyrdd ar bynciau fel diogelu pobl ifanc, gwirfoddolwyr a chyllid. Bydd yn eich cyfeirio at wybodaeth, adnoddau a chyfarwyddyd perthnasol i’ch helpu chi i ddatblygu ymhellach. Gallwch lawrlwytho’r adroddiad neu ei rannu ar e-bost.           

I gael y gorau o’r Adnodd Asesu Clwb, rydym yn argymell eich bod yn rhoi amser i drafod pob cwestiwn ac wedyn yn eu hateb mor onest â phosib. Does dim atebion anghywir - rydyn ni eisiau eich helpu chi i ddeall sefyllfa bresennol eich clwb a chyflwyno awgrymiadau i’ch helpu i wella.                         

Nid adnodd achredu yw hwn. Nid yw’n cymryd lle’r cynlluniau achredu a gynigir gan eich Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol na’ch Awdurdod Lleol chwaith.

 

Pwy ddylai gwblhau’r Adnodd Asesu Clwb?           

Mae ar gael am ddim i bob clwb a sefydliad chwaraeon ledled Cymru sydd eisiau cynnal, ehangu neu ddatblygu eu clwb. Rydym yn argymell bod eich clwb yn 6 mis oed o leiaf neu ei fod yn gallu ateb y cwestiynau canlynol yn gadarnhaol:     

Oes gan eich clwb gyfansoddiad neu ddogfen reoli wedi’i llofnodi?

Oes gan eich clwb bwyllgor gyda swyddi gofynnol? – cadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd 

Oes gan eich clwb ei gyfrif banc ei hun?

Gall unrhyw un sy’n ymwneud â rhedeg eich clwb gwblhau’r adnodd. Fodd bynnag, sicrheir y canlyniadau gorau pan mae’r clwb yn cael y bobl briodol o amgylch y bwrdd ac yn ei gwblhau fel grŵp. Efallai y gall fod yn rhan o gyfarfod nesaf eich pwyllgor?

Iawn, sut mae dechrau arni?

Gallwch naill ai gwblhau’r 26 cwestiwn yn llawn, i roi adroddiad cynhwysfawr a phwrpasol i chi ar gynnydd y clwb, neu gallwch lenwi’r themâu ar wahân. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn i is-bwyllgorau neu aelod pwyllgor sydd â ffocws penodol ar gyllid neu hyrwyddo, er enghraifft.       

Bydd rhaid i’ch clwb greu proffil ar-lein i ddefnyddio Archwiliad Cyflwr Atebion Clwb. Dim ond munud neu ddau fydd ei angen ar gyfer hyn.

Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch adran, darllenwch bob cwestiwn a dewiswch yr ateb sy’n disgrifio orau ble mae eich clwb chi nawr drwy dicio’r bocs. Os nad yw’r cwestiwn yn berthnasol i’ch clwb chi, cliciwch AMH (amhriodol).

 

Faint o amser fydd ei angen ar gyfer hyn?

Gall gymryd cyn lleied â 15 munud neu gyn hired ag y mae trafodaethau mewn cyfarfod pwyllgor yn eu cymryd i’w cwblhau. Bydd yn dibynnu ar sut mae eich clwb yn penderfynu ei gwblhau a lefel y drafodaeth a geir. Gallwch gadw eich atebion ar unrhyw adeg a mynd yn ôl at y cwestiynau’n nes ymlaen. Hefyd gallwch lawrlwytho copi i drafod oddi-ar-lein mewn cyfarfod os ydych chi’n dymuno.

Ar ôl i mi dderbyn fy adroddiad, oes unrhyw gefnogaeth ar gael i helpu’r clwb?

Bydd yr adroddiad yn eich cyfeirio chi at gyfarwyddyd yn y wefan Atebion Clwb. Efallai y byddwch eisiau rhannu eich adroddiad gyda’ch tîm datblygu chwaraeon lleol neu swyddog gyda Chorff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, i weld sut gallant eich cefnogi chi i greu a chyflwyno Cynllun Gweithredu ar gyfer gwella.

Rydym yn argymell eich bod yn edrych eto ar yr asesiad yn flynyddol, i weld sut gynnydd rydych yn ei wneud yn erbyn eich camau gweithredu.

Cofiwch roi gwybod i ni sut hwyl gawsoch chi arni!

Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod gennych beth oedd eich barn am Archwiliad Cyflwr Atebion Clwb. Beth am anfon neges atom ar twitter @xxx gan ddefnyddio’r hashnod #AtebionClwbCymru

Barod i ddechrau? Wel, cliciwch yma!