AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Mae UK Coaching yn gofalu: Pecyn adnoddau newydd a bathodyn digidol i hwyluso #HyfforddiGwych

  • Pecyn dysgu i hyfforddwyr i roi hyder i hyfforddwyr i groesawu ac addasu i’r tirlun hyfforddi sydd wedi newid              
  • Gall hyfforddwyr ennill ‘bathodyn digidol’ am ddim sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol i ddangos i’r cyhoedd eu bod wedi ymrwymo i egwyddorion Dyletswydd i Ofalu (Amrywiaeth, Cynhwysiant, Iechyd Meddwl, Diogelu a Lles), sy’n sail i hyfforddi gwych.                           

Mae UK Coaching wedi lansio pecyn adnoddau newydd a fydd yn sicrhau bod gan hyfforddwyr y genedl wybodaeth a sgiliau i ddarparu profiadau hyfforddi gwych i eraill, a’u cefnogi fel hyfforddwyr i ofalu amdanynt eu hunain yn well wrth iddynt ddychwelyd i hyfforddi ar ôl llacio cyfyngiadau COVID-19.  

Mae Pecyn Adnoddau’r Ddyletswydd i Ofalua fydd ar gael ar blatfform dysgu a datblygu UK Coaching, ukcoaching.org, wedi dwyn ffrwyth wedi cefnogaeth ymgynghori helaeth gan amrywiaeth o bartneriaid a hyfforddwyr ledled y DU.    

Yn cynnwys pum maes, sy’n cael eu galw’n bileri – Amrywiaeth, Cynhwysiant, Iechyd Meddwl, Diogelu a Lles – bydd y pecyn adnoddau yn herio hyfforddwyr i ddangos eu gwybodaeth am egwyddorion y Ddyletswydd i Ofalu ac yn eu cyfeirio at adnoddau dysgu i hyfforddwyr i’w helpu i addasu eu sesiynau yn ddiogel a chreu amgylcheddau amrywiol a chynhwysol sy’n helpu i wella iechyd a lles y meddwl eu cyfranogwyr a hwy eu hunain.  

The five pillars of the Duty to Care Toolkit

Bydd hyfforddwyr sy’n cwblhau Archwiliad Gwybodaeth y Ddyletswydd i Ofalu am ddim ym mhob piler yn ennill ‘Bathodyn Digidol’ y Ddyletswydd i Ofalu sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac y gallant ei arddangos gyda balchder i ddangos eu hymrwymiad i hyfforddi gwych.    

Mae canfyddiadau adolygiad Dyletswydd o Ofal mewn Chwaraeon y Farwnes Grey-Thompson wedi cyd-daro â chynllun UK Coaching i ddyfeisio cynnyrch sy’n sicrhau bod gan hyfforddwyr offer digonol i gyflwyno hyfforddi gwych – a thrwy hynny ysbrydoli eu cyfranogwyr i ddatblygu ffordd o fyw actif gydol oes a sicrhau bod lles athletwyr ar frig eu rhestr flaenoriaeth.               

Dywedodd Cyfarwyddwr Hyfforddi UK Coaching, Emma Atkins: 

Rydyn ni ar ben ein digon am lansiad ein Pecyn Adnoddau Dyletswydd i Ofalu newydd a’r Bathodyn Digidol, sy’n cefnogi hyfforddwyr drwy alluogi iddyn nhw ddangos eu hymrwymiad i hyfforddi gwych, a pharhau i wella’r profiad hyfforddi mae pobl yn ei gael.                

Yn oes y coronafeirws, mae gan hyfforddwyr ran fawr i’w chwarae yn eu cymunedau, gan godi hwyliau a rhoi hwb i iechyd corfforol, cymdeithasol, emosiynol a meddyliol y genedl. Yn fwy nag erioed, rhaid i ni ofalu am ein cyfranogwyr, dim ots ble maen nhw ar eu siwrnai chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae’r misoedd diwethaf wedi rhoi straen eithriadol ar les corfforol a meddyliol pobl ac felly rydyn ni’n gweld cymdeithas sy’n dyheu am gael dychwelyd at chwaraeon ac ymarfer. Rydyn ni’n gwybod bod llawer o hyfforddwyr eisiau dychwelyd i hyfforddi ond maen nhw eisiau sicrwydd y gallant wneud hyn yn ddiogel ac yn hyderus.             

Mae llawer o hyfforddwyr y genedl, ar lawr gwlad neu lefel elitaidd, angen cyfleoedd dysgu a chefnogaeth er mwyn gofalu am les eu cyfranogwyr a hwy eu hunain yn effeithiol.    

Yn UK Coachingrydyn ni’n ymfalchïo mewn cefnogi hyfforddwyr sy’n trawsnewid bywydau unigolion a chymunedau i helpu i greu cymdeithas hapusach ac iachach. Bydd y pecyn adnoddau helaeth hwn yn helpu pob hyfforddwr i ffynnu yn ei rôl, sy’n hanfodol os ydyn ni am oroesi’r cyfnod ansicr yma gyda’n gilydd a chael y genedl yn ôl ar ei thraed.  

Dywedodd Hyfforddwr Arweiniol Canolfan Genedlaethol Nofio Prydain a hyfforddwr y seren nofio Adam Peaty, Mel Marshall: 

I mi, pobl sy’n bwysig mewn hyfforddi, a sut mae hyfforddi’n goleuo bodau dynol, felly mae’n wych gweld UK Coaching yn rhyddhau adnodd a fydd yn helpu hyfforddwyr i ddod o hyd i’w traed eto ar ôl cyfnod eithriadol anodd i ni. 

Swyddog Marchnata a Hyfforddwr Arweiniol Sporting CommunitiesKobi-Kazia Thompson, oedd yr hyfforddwr cyntaf i dreialu’r cynnyrch a dywedodd 

Mae’n adnodd dysgu hyfforddwyr gwych ac rydw i’n teimlo bod fy ngwybodaeth am y pum maes wedi gwella’n sylweddol.  

Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau hyfforddi eto.”  

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Sport England, Phil Smith: 

Rydyn ni wir yn falch bod y gefnogaeth hon i hyfforddwyr ar gael nawr, yn enwedig gyda’r newyddion diweddar y bydd chwaraeon hamdden a thîm yn ailagor, gan mai hyfforddwyr sydd wrth galon y gwaith o helpu i gael lefelau gweithgarwch Lloegr yn ôl i ble oedden nhw cyn y coronafeirws. 

Wrth i ni ddychwelyd yn araf i chwarae’r campau rydyn ni mor hoff ohonyn nhw, neu roi cynnig ar rai newydd efallai, mae’n bwysig bod pobl yn mwynhau eu profiadau cyntaf yn ôl, a bydd Pecyn Adnoddau’r Ddyletswydd i Ofalu yn helpu hyfforddwyr i gael y gefnogaeth y mae arnyn nhw ei hangen ar draws y meysydd Amrywiaeth, Cynhwysiant, Iechyd Meddwl, Diogelu a LlesOchr yn ochr â’r cyngor a’r cyfarwyddyd rydyn ni wedi’u llunio ar sut gall y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol ddychwelyd i chwarae yn llwyddiannus ac yn ddiogel, bydd hyn wir yn eu helpu i ddarparu profiadau gwych a chefnogi pawb yn ôl i weithgarwch yn ddiogel.”  

Dywedodd Paralympiad, y Farwnes Tanni Grey-Thompson 

Pecyn adnoddau UK Coaching yw’r llwybr cywir i hyfforddwyr – yn unrhyw gam yn eu gyrfa – i ddod yn ôl, herio eu hunain a rhoi egni newydd yn eu sgiliau hyfforddi i sicrhau eu bod yn parhau i gyflwyno profiadau hyfforddi gwych.”    

Drwy’r pecyn adnoddaubydd hyfforddwyr yn gallu profi eu gwybodaeth hyfforddi gyda’r Archwiliadau Gwybodaeth am ddim ar draws y pum pileryn ogystal â darganfod casgliad o addysg hyfforddwyrDoes dim proses ddysgu benodol, felly gall yr hyfforddwyr gynnal yr Archwiliadau Gwybodaeth am ddim neu’r dysgu ym mha drefn bynnag.  

Wrth i chi ddychwelyd i hyfforddi, rhowch egni o’r newydd yn eich sgiliau hyfforddi gwych.  

 

Cyfle i gael gwybod mwy am bum piler y Ddyletswydd i Ofalu a dechrau gweithio tuag at ennill ein ‘Bathodyn Digidol’ Dyletswydd i Ofalu sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol. 

Gweld pob astudiaeth achos