AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Clwb y Wythnos: Clwb Rygbi Treharris yn bwydo ei gymuned

Mae effaith y Coronafeirws yn treiddio i bob un cornel o’n cymdeithas ni yng Nghymru, gan adael y bobl mwyaf agored i niwed yn unig ac yn ynysig.

Cynghorir pawb dros 70 oed a’r rhai â chyflyrau sylfaenol i beidio â gadael eu cartrefi, dim hyd yn oed i brynu bwyd a chyflenwadau hanfodol. Ond eto mae slotiau dosbarthu ar-lein yr archfarchnadoedd wedi’u llenwi i gyd am yr wythnosau nesaf.

Er bod y sefyllfa’n ymddangos yn anobeithiol, mae arwyr cymunedol ledled Cymru’n rhoi gwên ar wynebau a bwyd ar fyrddau. Ac yn nhref fechan Treharris ger Merthyr Tudful, mae’r clwb rygbi lleol yn profi’n gwbl hanfodol.

photo credit: Jason Jones - Photo Video Aerial Ltd.

 

“Nid dim ond clwb ydyn ni. Ni yw calon y gymuned.” Dyna eiriau Huw Evans, aelod o’r pwyllgor yng Nghlwb Rygbi Phoenix Treharris ac mae ei ddatganiad wedi bod yn fwy perthnasol nag erioed yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Er gwaetha’r cyfleusterau cyfyngedig, mae Pip a Stacey Gwynne – mam a merch sy’n wych am goginio – yn darparu cannoedd o brydau bwyd am bris y gost o’u cynhyrchu i drigolion a gweithwyr allweddol bob wythnos. Mae byddin o wirfoddolwyr y clwb rygbi’n cyrraedd drws gweini awyr agored y gegin er mwyn casglu a dosbarthu’r prydau bwyd i garreg y drws.

Y penwythnos diwethaf, dosbarthwyd 100 cinio Sul i gartrefi’r rhai mewn angen, gyda gweithwyr allweddol y rheng flaen, fel staff y GIG a’r rhai sy’n sicrhau bod olwynion ein bywyd bob dydd ni’n dal i droi, yn dod i gasglu prydau tecawê.

Meddai Huw, “O ran logisteg, rydyn ni yng nghanol y gymuned. Mae’r clwb wedi cael ei adeiladu ar safle hen waith glo. Yn naturiol, roedd cartrefi’r gweithwyr wedi’u hadeiladu o’i amgylch. Mae ein presenoldeb ni ar y safle yma’n golygu ein bod yn gwbl ganolog i bopeth.”

Ond – er gwaetha’r hyn mae Kirsty a Phil yn ei feddwl – nid y lleoliad sy’n hollbwysig. Ond calon y clwb:

“Yn ein clwb ni, rydyn ni’n gwybod pwy yw’r bobl sy’n wynebu anawsterau efallai. A ’dyw’r gweithredu yma gan wirfoddolwyr heb ddigwydd dros nos.”

Esbonia Huw mai un ffactor allweddol yn ymdrechion y clwb i greu cynllun gwirfoddoli oedd diflaniad chwaraewr rygbi lleol, Brooke Morris. Ym mis Hydref 2019, canfu’r heddlu gorff y llanc 22 oed yn yr afon ger Abercynon:

“Roedd gennym ni tua thri neu bedwar cant o bobl yn chwilio am Brooke bob dydd. Fel cymuned, roedden ni’n eithriadol drist bod y diwedd wedi bod yn drasig. Wedyn, fe aethon ni ati i sefydlu cynllun gwirfoddoli o’r enw Cyfeillion Phoenix. Roedden ni’n gwybod y gallen ni chwarae rhan werthfawr iawn yn y gymuned.”   

Mae ymdrechion Clwb Rygbi Phoenix Treharris wedi cael eu cydnabod gan y cynghorydd lleol, Gareth Richards:

“Da iawn i Glwb Rygbi Phoenix Treharris ond ’fyddwn i ddim wedi disgwyl dim llai gan y clwb yma. Dyma galon fawr sy’n curo yng nghanol y gymuned.”

Yn y cyfamser, dywedodd Dawn Bowden, yr Aelod Cynulliad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni:

“Mae’r clwb yn esiampl wych o ymateb y bobl leol i’r feirws yma. Hoffwn ddiolch o galon i bawb sy’n rhan o’r ymdrechion yma gan eich bod chi i gyd yn helpu i gadw pobl yn ddiogel yn ein cymunedau ni.”

 

Mwy o wybodaeth am recriwtio gwirfoddolwyr yma. 

Cafodd y clwb ddyrchafiad i adran dau y tymor diwethaf ac roedd yn gwthio am adran un cyn i’r holl gemau ddod i ben oherwydd Covid-19. Ond mae ei uchelgeisiau cymunedol yr un mor bwysig â’r rhai ar y cae:           

“Does gennym ni ddim cyfleuster mawr iawn, na’r un gorau, ond mae gennym ni botensial i fod yn hwb cymunedol sy’n gweithio gydag elusennau pobl hŷn a gyda phobl ifanc. Rydyn ni eisiau gwneud cymaint mwy. Dim ond y dechrau yw hyn.”

 

Mwy o wybodaeth am wirfoddoli 

Cafodd Atebion Clwb ei greu i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech chi rannu sut mae eich clwb wedi bod yn helpu yn eich cymuned,  cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

Gweld pob astudiaeth achos