AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Academi Gymnasteg Valleys

 

Pam gwirfoddoli?

Mae Academi Gymnasteg Valleys yn fenter gymdeithasol sydd wedi ennill sawl gwobr ac mae ganddi 2200 o aelodau ac mae’n cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau gymnasteg o ansawdd uchel ar draws pedwar awdurdod lleol. Ffurfiwyd y clwb yn 2011 drwy uno dau glwb cymunedol llai ac, yn wreiddiol, roedd yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr. Er bod y clwb yn cyflogi 35 o unigolion erbyn hyn, mae gwirfoddolwyr yn parhau’n rhan eithriadol bwysig o’r clwb. Rydym yn gweithio’n galed i greu profiad croesawus a llawn boddhad i wirfoddolwyr ac yn gweithio’n galed hefyd i greu partneriaethau gyda sefydliadau sy’n ein helpu ni i gydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr yn yr Academi. Er enghraifft, yn ddiweddar, rydym wedi cyflwyno system Credydau Amser ar gyfer ein gwirfoddolwyr ym Mlaenau Gwent, mewn partneriaeth â Chymdeithas Dai United Welsh a Spice Time Credits.

Mae gwirfoddolwyr yr Academi’n dod o gefndiroedd amrywiol ond, yn gyffredinol, maent yn perthyn i bedwar prif grŵp:

Hoff o Chwaraeon

Mae unigolion sydd â chefndir ac angerdd am chwaraeon mewn sefyllfa dda i wneud cyfraniad gwerthfawr fel gwirfoddolwyr craidd yn y clwb (gan gyfrannu nifer fawr o oriau rheolaidd) ac mae hyn yn wir yn sicr am yr Academi. Nid yw’r unigolion hyn yn eu gweld eu hunain fel ‘gwirfoddolwyr’ – maent yn hyfforddwyr chwaraeon uchelgeisiol sy’n digwydd peidio â chael eu talu am eu gwaith. Fodd bynnag, fel mae’r sefydliad wedi tyfu, mae’r unigolion hyn wedi bod mewn sefyllfa wych i ennill cymwysterau / cyfleoedd newydd, tâl (e.e. hyfforddiant drud) neu oriau hyfforddi gyda thâl. Mae’r unigolion hyn yn eithriadol deyrngar ac yn teimlo’n angerddol am eu camp, ond maent yn brin.

Arweinwyr Ifanc

Mae’r rhan fwyaf o arweinwyr ifanc yr Academi’n gyfranogwyr presennol neu flaenorol. Drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau amrywiol (Gymnasteg Prydain, Gymnasteg Cymru, Gwirvol, Chwaraeon Caerffili, Inspire), rydym wedi datblygu darpariaeth atyniadol sy’n gwobrwyo pobl ifanc am yr amser maent yn ei gyfrannu. Mae pobl ifanc wedi defnyddio eu horiau gwirfoddoli hefyd i gyfrannu at Ddug Caeredin a Bagloriaeth Cymru. Nawr mae pobl ifanc yn cydnabod bod gwirfoddoli’n darparu profiad o fyd real yn y gweithle a chyfle am ddatblygiad personol – ac yn aml iawn, llwybr uniongyrchol at gyflogaeth naill ai yn yr Academi neu gyda sefydliad arall. Drwy sicrhau trwydded swyddogol yr awdurdod lleol, rydym wedi gallu darparu nifer bach o oriau hyfforddi i’r bobl ifanc mwyaf ymroddedig, gan ychwanegu at gadw pobl ifanc 15+ oed sy’n gwneud cyfraniad gwych at yr Academi.

Myfyrwyr

Er bod rhai arweinwyr ifanc yn symud ymlaen i Addysg Uwch ac yn parhau i wirfoddoli yn yr Academi, mae myfyrwyr AU sydd angen cael profiad gwaith yn dod atom hefyd, neu fyfyrwyr sy’n gorfod cwblhau oriau gwirfoddol fel rhan o’u cwrs. Gall y gwirfoddolwyr hyn fod yn amhrisiadwy o ran darparu cyfleoedd o ansawdd uchel a gellir eu gweld fel ‘gweithlu am ddim’. Fodd bynnag, yn ychwanegol at gwblhau gofynion seiliedig ar gwrs, yma yn yr Academi rydym yn teimlo ei bod yn bwysig i fyfyrwyr AU gael eu gwobrwyo gyda chyfleoedd hyfforddi a mentora am yr amser maent yn ei roi a’r effaith maent yn ei chael ar bobl ifanc fel modelau rôl. Er enghraifft, rydym yn darparu mynediad am ddim i’r holl fyfyrwyr gwirfoddol i gymhwyster Arweinydd Gymnasteg Cymru (Lefel 0). Gall gwirfoddoli cymunedol ehangu profiadau myfyrwyr (gan ddarparu cyfleoedd i weithio gyda phobl ifanc heriol, er enghraifft, neu mewn camp newydd) a’u helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy sy’n cael eu gwerthfawrogi yn y gweithle modern.

Mae llawer o’r myfyrwyr hyn wedi dewis parhau i wirfoddoli yn yr Academi ar ôl cwblhau eu horiau gwirfoddol. Er enghraifft, gwirfoddolodd un myfyriwr ar gwrs addysg yn yr Academi am ddwy flynedd gan ei bod yn sylweddoli ei bod yn bwysig gweithio gyda phlant ar ei siwrnai at fod yn athrawes gymwys a chyflogedig. Mae myfyriwr arall, a ddechreuodd ar ei siwrnai yn yr Academi fel rhan o fodiwl gwirfoddoli myfyrwyr Met Caerdydd yn ôl yn 2010, yn gweithio’n llawn amser yn y sefydliad yn awr.  

 

Rhieni

Mae rhieni’n adnodd amhrisiadwy i’r Academi, gan ymgymryd â thasgau fel gofalu am y dderbynfa, cynorthwyo yn y siop, lluniaeth, codi arian a dyletswyddau bugeiliol. Mae’r rhieni hyn ar y safle, yn aros tra mae eu plant yn cymryd rhan ac yn mwynhau cyfrannu at y clwb. Mae rhieni sy’n gwirfoddoli wedi dweud bod ‘gwneud ffrindiau newydd’ yn gymhelliant allweddol i’w cyfraniad – yn ogystal â chefnogi’r clwb a helpu i greu amgylchedd croesawus a chefnogol i rieni eraill a’u plant. Mae’r Academi wedi bod yn eithriadol lwcus o ran denu amrywiaeth o rieni brwdfrydig ac ymroddedig i wirfoddoli ac mae nifer ohonynt wedi mynd ymlaen i ennill cymwysterau hyfforddi – ac mae sawl un nawr yn gweithio yn y clwb ac yn cyflwyno gymnasteg hamdden a sgwad. I lawer, mae gwirfoddoli gyda’r Academi wedi galluogi datblygu sgiliau trosglwyddadwy, sydd wedi hwyluso mynediad o’r newydd i’r gweithle ar ôl seibiant mewn gyrfa, cyfnod o fod yn ddi-waith neu newid gyrfa. Er enghraifft, plymiwr oedd ein Pennaeth Gymnasteg Cyffredinol mewn bywyd blaenorol!

Pam gwirfoddoli?

  • Gwneud ffrindiau newydd / cymdeithasu
  • Cael profiad gwaith
  • Datblygu sgiliau newydd
  • Ennill cymwysterau a / neu fentora
  • Ennill ardystiad / cydnabyddiaeth
  • Mwynhau’r gamp
  • Rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned
  • Fel llwybr at gyflogaeth
  • Ehangu gorwelion

 

 

Gweld pob astudiaeth achos