AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Beth yw Diogelu?

Diogelu yw’r camau gweithredu rydym yn eu rhoi ar waith i hybu lles plant ac oedolion sy’n wynebu risg ac i’w hamddiffyn rhag niwed. Mae’n bwysig bod clybiau a sefydliadau chwaraeon yn darparu profiadau diogel a chadarnhaol ac mae hynny’n golygu bod rhaid i chi sefydlu rhai gweithdrefnau penodol.

Beth sydd raid i chi ei wneud?

 • I ddechrau, cysylltwch â’ch Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol neu dîm datblygu chwaraeon eich Awdurdod Lleol i weld pa gefnogaeth maent yn ei chynnig gyda diogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg. Holwch eich corff rheoli cyn cynnal unrhyw hyfforddiant diogelu, oherwydd efallai mai dim ond eu hyfforddiant eu hunain fydd rhai cyrff rheoli’n ei gydnabod.
 • Edrychwch ar y fframwaith ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant mewn a thrwy chwaraeon yng Nghymru - fframwaith defnyddiol wedi’i lunio gan Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC. Bydd yn eich helpu chi i weld beth sydd arnoch angen ei sefydlu er mwyn amddiffyn plant a lleihau unrhyw risgiau y gellir eu hosgoi. Darllenwch drwyddo’n fanwl gan edrych yn ofalus ar bob un o’r 5 o ofynion:
  • Polisi
  • Gweithdrefnau
  • Arferion
  • Addysg a Hyfforddiant
  • Gweithredu a Monitro       
 • Hefyd dylech gytuno ar bolisi amddiffyn sy’n canolbwyntio ar oedolion sy’n wynebu risg. Edrychwch ar y cyfarwyddyd yma a hefyd dylech ddod o hyd i Becyn Adnoddau Diogelu Oedolion defnyddiol iawn. Mae gennym dempled polisi ar gael hefyd.
 • Penodi Swyddog Lles yn y Clwb i gefnogi’r clwb i gyflawni’r 5 gofyniad uchod - mae gwybodaeth am beth mae’r rôl yma’n ei olygu ar gael yn ein disgrifiad rôl.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn helpu i gadw plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg yn ddiogel ar-lein. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae gwneud hyn ar gael yn 'Cadw’n Ddiogel Ar-lein'.

 

Oes hyfforddiant ar gael? 

Mae diogelu’n fater difrifol felly rydym yn gwybod ei fod yn gallu bod yn faes gwaith anodd i chi. Mae canllawiau syml i’w dilyn a phobl wrth law i’ch helpu chi. I ddechrau arni, beth am gofrestru ar gwrs hyfforddi? Mae rhestr o gyrsiau ar gael yma. Mae posib gwneud cais am dalu’r gost hyd yn oed, drwy gyfrwng un o grantiau’r Gist Gymunedol gennym ni!

Mae llawer mwy o wybodaeth am ddiogelu plant ar gael ar wefan Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC. Os oes arnoch angen cyngor ar ddiogelu oedolion agored i niwed sy’n wynebu risg, cewch hyd i gyngor o’r fath ar wefan yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol