AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hafan

Dolenni Defnyddiol

Dyma ddolenni at sefydliadau sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a gwasanaethau a all fod o ddefnydd i chi.  

 

Mae cysylltiad anorfod rhwng chwaraeon a busnes. Mae Busnes Cymru’n gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i sefydliadau chwaraeon a chymunedol, boed ar gyfer sefydlu, rhedeg neu ehangu sefydliad chwaraeon, fel clwb neu fenter. Cyflwynir gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar-lein ac mae amrywiaeth eang o adnoddau a dysgu ar-lein ar gael. Hefyd ceir gwasanaeth sgwrsio byw a theleffon a rhwydwaith o gynghorwyr busnes ledled Cymru.  Cewch ddechrau cymryd rhan mewn e-ddysgu ar bynciau fel cynllunio, cyllid a marchnata heddiw. 

 

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Dyma brif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â chwaraeon ac mae’n gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol i chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru. Ei nod yw cael pob plentyn yng Nghymru i wirioni ar chwaraeon am oes a chreu cenedl o bencampwyr.  

 

Mae’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) yn bartneriaeth rhwng yr NSPCC, Sport England, Sport Northern Ireland a Chwaraeon Cymru. Mae’r Uned yn gweithio gyda sefydliadau chwaraeon i’w helpu i leihau’r risg o gam-drin plant yn ystod gweithgareddau chwaraeon.   

 

Mae’r rhaglen hon yn darparu cyllid mewn ardaloedd a elwir yn Glystyrau Cymunedau yn Gyntaf, er mwyn lleihau’r bylchau economaidd, addysg/sgiliau ac iechyd rhwng yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a’r ardaloedd cyfoethocaf.

 

Mae WCVA, y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) a’r canolfannau gwirfoddoli (VCs) yn rhwydwaith o sefydliadau cefnogi ledled Cymru sy’n gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol a’r CVCs/VCs ar lefel leol.        

 

Elusen sy’n darparu gwasanaethau cynghori a hyfforddi cysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n gallu datblygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol a chynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb.

 

Yn darparu gofod agored hanfodol ym mhob cwr o’r DU, o gaeau chwaraeon i gaeau chwarae plant, llwybrau beicio a pharciau gwledig. Mae Fields in Trust yn sicrhau bod pob math o ofod awyr agored yn cael ei ddiogelu am byth.

 

Mae’n darparu hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol drwy hyfforddiant, gweithdai a meddalwedd ar-lein. Mae cyfarwyddyd am ddim ar gael ar y wefan.

 

Yr IOG yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer rheoli tiroedd ac mae’n cael ei gydnabod gan Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am ei wybodaeth am y diwydiant a’i arbenigedd technegol.        

 

Dyma elusen y wlad ar gyfer gwirfoddoli’n lleol mewn chwaraeon. Mae’n cefnogi clybiau a grwpiau sydd angen gwirfoddolwyr yn fawr ac mae’n hybu cyfleoedd i bobl gynnig help llaw. Mae’n cydnabod gwerth cymdeithasol enfawr gwirfoddolwyr gyda’i hymgyrchoedd.

 

Mae’n herio canfyddiadau, yn goresgyn rhwystrau ac yn hybu cyfleoedd i unigolion LHD a T mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Darllenwch eu siarter a’i lofnodi!  

 

Mae timau datblygu chwaraeon yr awdurdodau lleol yn gweithio i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Maent yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i greu gweithgareddau newydd ac i ddatblygu’r gweithgareddau presennol.

 

Ledled Cymru, ceir nifer o wahanol gyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol sy’n gyfrifol am reoli eu camp benodol.     

            

Elusen addysg Prydain ar gyfer gwrth-hiliaeth.  Mae mwyafrif o waith yr elusen ei weithredu trwy addysg i bobl ifanc ac oedolion yn yr ysgol, trwy'r gwaith ac mewn digwyddiadau.  Yn ogystal a hynny, mae'r elusen yn cynhyrchu adnoddau i helpu hyrwyddo'r neges a'r dealltwriaeth.  Cewch hyd i nifer o adnoddau defnyddiol tu hwn i lawrlwytho o'i gwefan, megis dogfennau cynllunio, adnoddau darllen a gwefannau pellach.  

                         

Mae’r Sport and Recreation Alliance yn gymdeithas fasnach ar gyfer cyrff rheoli a chynrychioliadol chwaraeon a hamdden yn y DU - sefydliadau fel yr FA, yr Undeb Rygbi a Phêl Droed, UK Athletics, y Ramblers a Rhwyfo Prydain. 

 

Mae’n cefnogi clybiau a grwpiau chwaraeon cymunedol ledled y DU sy’n defnyddio pŵer chwaraeon i fynd i’r afael â rhai o broblemau mawr cymdeithas, fel troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a gordewdra. Mae’n darparu cefnogaeth fusnes ac ariannol am ddim a rhwydwaith o fentoriaid gwirfoddol sy’n darparu cyngor arbenigol ar faterion busnes.

 

Elusen annibynnol yw Sports Leaders UK.

Mae ei dyfarniad a’i chymwysterau’n meithrin sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc am oes, gan wella cymhelliant, hunan-gred, cyfathrebu, gwaith tim a hyder.        

                                                              

Lansiwyd StreetGames yn 2007 i newid bywydau, newid cymunedau a newid chwaraeon. Heddiw mae StreetGames yn helpu mwy na 600 o sefydliadau cymunedol ledled y DU i fynd â chwaraeon at garreg y drws mewn cymunedau difreintiedig.

 

Asiantaeth dechnegol y DU ar gyfer hyfforddiant. Mae’n cefnogi partneriaid i recriwtio, datblygu a chadw’r hyfforddwyr maent eu hangen. Ffynhonnell ganolog o arbenigedd hyfforddi.

 

Sefydliad ieuenctid sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg.       

    

Mae WCVA, y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) a’r canolfannau gwirfoddoli (VCs) yn rhwydwaith o sefydliadau cefnogi ledled Cymru sy’n gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol a’r CVCs/VCs ar lefel leol.      

  

Mae’r WSA yn gorff masnachu annibynnol sy’n credu’n angerddol mewn dod â phawb allweddol yn y byd chwaraeon yng Nghymru at ei gilydd. Dyma borth i wasanaethau cefnogi busnes. Mae’n grymuso ei aelodau, yn lleihau costau ac yn gwella effeithlonrwydd drwy gydweithredu a rhannu gwasanaethau.