AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Dolenni Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol

Dyma ddolenni at sefydliadau sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a gwasanaethau a all fod o ddefnydd i chi.  

Mae cysylltiad anorfod rhwng chwaraeon a busnes. Mae Busnes Cymru’n gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i sefydliadau chwaraeon a chymunedol, boed ar gyfer sefydlu, rhedeg neu ehangu sefydliad chwaraeon, fel clwb neu fenter. Cyflwynir gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar-lein ac mae amrywiaeth eang o adnoddau a dysgu ar-lein ar gael. Hefyd ceir gwasanaeth sgwrsio byw a theleffon a rhwydwaith o gynghorwyr busnes ledled Cymru.  Cewch ddechrau cymryd rhan mewn e-ddysgu ar bynciau fel cynllunio, cyllid a marchnata heddiw. Rhagor o wybodaeth yn http://businesswales.gov.wales/

Mae’r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) yn bartneriaeth rhwng yr NSPCC, Sport England, Sport Northern Ireland a Chwaraeon Cymru. Mae’r Uned yn gweithio gyda sefydliadau chwaraeon i’w helpu i leihau’r risg o gam-drin plant yn ystod gweithgareddau chwaraeon.    

Mae’r rhaglen hon yn darparu cyllid mewn ardaloedd a elwir yn Glystyrau Cymunedau yn Gyntaf, er mwyn lleihau’r bylchau economaidd, addysg/sgiliau ac iechyd rhwng yr ardaloedd mwyaf difreintiedig a’r ardaloedd cyfoethocaf.

Mae WCVA, y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) a’r canolfannau gwirfoddoli (VCs) yn rhwydwaith o sefydliadau cefnogi ledled Cymru sy’n gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol a’r CVCs/VCs ar lefel leol.        

Elusen sy’n darparu gwasanaethau cynghori a hyfforddi cysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n gallu datblygu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol a chynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb.

Yn darparu gofod agored hanfodol ym mhob cwr o’r DU, o gaeau chwaraeon i gaeau chwarae plant, llwybrau beicio a pharciau gwledig. Mae Fields in Trust yn sicrhau bod pob math o ofod awyr agored yn cael ei ddiogelu am byth.

Mae’n darparu hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol drwy hyfforddiant, gweithdai a meddalwedd ar-lein. Mae cyfarwyddyd am ddim ar gael ar y wefan.

Yr IOG yw’r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer rheoli tiroedd ac mae’n cael ei gydnabod gan Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol am ei wybodaeth am y diwydiant a’i arbenigedd technegol.        

Dyma elusen y wlad ar gyfer gwirfoddoli’n lleol mewn chwaraeon. Mae’n cefnogi clybiau a grwpiau sydd angen gwirfoddolwyr yn fawr ac mae’n hybu cyfleoedd i bobl gynnig help llaw. Mae’n cydnabod gwerth cymdeithasol enfawr gwirfoddolwyr gyda’i hymgyrchoedd.

Mae’n herio canfyddiadau, yn goresgyn rhwystrau ac yn hybu cyfleoedd i unigolion LHD a T mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Darllenwch eu siarter a’i lofnodi!  

Mae timau datblygu chwaraeon yr awdurdodau lleol yn gweithio i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Maent yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i greu gweithgareddau newydd ac i ddatblygu’r gweithgareddau presennol.

Ledled Cymru, ceir nifer o wahanol gyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol sy’n gyfrifol am reoli eu camp benodol.                 

Elusen addysg Prydain ar gyfer gwrth-hiliaeth.  Mae mwyafrif o waith yr elusen ei weithredu trwy addysg i bobl ifanc ac oedolion yn yr ysgol, trwy'r gwaith ac mewn digwyddiadau.  Yn ogystal a hynny, mae'r elusen yn cynhyrchu adnoddau i helpu hyrwyddo'r neges a'r dealltwriaeth.  Cewch hyd i nifer o adnoddau defnyddiol tu hwn i lawrlwytho o'i gwefan, megis dogfennau cynllunio, adnoddau darllen a gwefannau pellach.  

                         

Mae’r Sport and Recreation Alliance yn gymdeithas fasnach ar gyfer cyrff rheoli a chynrychioliadol chwaraeon a hamdden yn y DU - sefydliadau fel yr FA, yr Undeb Rygbi a Phêl Droed, UK Athletics, y Ramblers a Rhwyfo Prydain. 

Mae’n cefnogi clybiau a grwpiau chwaraeon cymunedol ledled y DU sy’n defnyddio pŵer chwaraeon i fynd i’r afael â rhai o broblemau mawr cymdeithas, fel troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a gordewdra. Mae’n darparu cefnogaeth fusnes ac ariannol am ddim a rhwydwaith o fentoriaid gwirfoddol sy’n darparu cyngor arbenigol ar faterion busnes.

Asiantaeth dechnegol y DU ar gyfer hyfforddiant. Mae’n cefnogi partneriaid i recriwtio, datblygu a chadw’r hyfforddwyr maent eu hangen. Ffynhonnell ganolog o arbenigedd hyfforddi.

Elusen annibynnol yw Sports Leaders UK.

Mae ei dyfarniad a’i chymwysterau’n meithrin sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc am oes, gan wella cymhelliant, hunan-gred, cyfathrebu, gwaith tîm a hyder.                                                                 

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Dyma brif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â chwaraeon ac mae’n gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol i chwaraeon elitaidd ac ar lawr gwlad yng Nghymru. Ei nod yw cael pob plentyn yng Nghymru i wirioni ar chwaraeon am oes a chreu cenedl o bencampwyr.           

Lansiwyd StreetGames yn 2007 i newid bywydau, newid cymunedau a newid chwaraeon. Heddiw mae StreetGames yn helpu mwy na 600 o sefydliadau cymunedol ledled y DU i fynd â chwaraeon at garreg y drws mewn cymunedau difreintiedig.

Sefydliad ieuenctid sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg.           

Mae WCVA, y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) a’r canolfannau gwirfoddoli (VCs) yn rhwydwaith o sefydliadau cefnogi ledled Cymru sy’n gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol a’r CVCs/VCs ar lefel leol.        

Mae’r WSA yn gorff masnachu annibynnol sy’n credu’n angerddol mewn dod â phawb allweddol yn y byd chwaraeon yng Nghymru at ei gilydd. Dyma borth i wasanaethau cefnogi busnes. Mae’n grymuso ei aelodau, yn lleihau costau ac yn gwella effeithlonrwydd drwy gydweithredu a rhannu gwasanaethau.