AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Hybu Eich Clwb

Deall Eich Cwsmeriaid

Os yw eich clwb eisiau ehangu ei aelodaeth, mae’n bwysig cymryd cam yn ôl a meddwl am eich darpar gwsmeriaid. Gallwch wneud hyn drwy gyfrwng y canlynol:

  • Penderfynu pa fath o berson fydd eich clwb yn apelio ato. Edrychwch ar weledigaeth eich clwb, a ddylai fod yn glir am ba fath o glwb ydych chi a beth rydych yn ei gynnig ar ac oddi ar y cae
  • Edrych ar eich cystadleuwyr. Unwaith mae gennych chi ddealltwriaeth o ba fath o glwb yw eich clwb chi a beth rydych yn ei gynnig, datgan beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol ac yn atyniadol i ddarpar aelodau

Os ydych chi eisiau mynd gam ymhellach, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu adnoddau a all eich helpu chi i ddeall eich aelodau presennol ac unrhyw ddarpar aelodau, a chanfod beth sy’n eu cymell nhw i gymryd rhan mewn chwaraeon:

  • Mae’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad chwaraeon a lles pobl ifanc ledled Cymru             
  • Mae’r Arolwg ar Oedolion Egnïol yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad oedolion mewn chwaraeon
  • Mae’r adnodd Segmentu Pobl yn eich helpu chi i ddeall eich aelodau presennol ac unrhyw ddarpar aelodau ac yn galluogi i chi sefydlu strategaethau effeithiol i’w recriwtio a’u cadw
  • Oes gennych aelodau o'ch clwb sy'n siarad Cymraeg? Bydd ein modiwl ddigidol i siaradwyr Cymraeg rhugl a'r rheiny sy'n dysgu Cymraeg yn ganllaw sut i gyfathrebu'n well gyda hwy, neu syniadau sut i gyflwyno'r iaith i fewn i'ch clwb.

A chofiwch mai darparu profiadau safonol a phleserus i’ch aelodau o ddydd i ddydd yw’r ffordd orau o ddenu cwsmeriaid newydd! Rhaid eu hannog nhw i rannu’r neges honno ...