AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Rheoli Eich Clwb

Y GDG ac Archwiliad y GDG

Gwasanaeth gan y llywodraeth yw’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Mae’n helpu i atal pobl anaddas rhag gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed. Gan brosesu ceisiadau am archwiliadau ar gofnodion troseddol, mae’n helpu sefydliadau fel clybiau chwaraeon i wneud penderfyniadau recriwtio gwirfoddolwyr diogelach.

Mae wedi cymryd lle’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a’r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA).

Sut mae trefnu archwiliad gan y GDG?

 • Ni all unigolion wneud cais yn uniongyrchol i’r GDG am archwiliad. Cysylltwch â’ch Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol i weld a all eich cefnogi i gwblhau archwiliadau gan y GDG. Os nad oes modd cynnal archwiliad drwy gyfrwng eich Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, mae’n rhaid i chi ofyn i gorff ymbarél sydd wedi cofrestru eisoes gyda’r GDG roi sylw i hyn ar eich rhan.
 • Mae llawer o sefydliadau a chlybiau chwaraeon yng Nghymru’n defnyddio Uned Cofnodion Troseddol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) fel corff ymbarél i wneud cais am archwiliadau gan y GDG ac i gael rhagor o gefnogaeth. Mae hwn yn wasanaeth am ddim.

admin@wsa.wales

Oes raid i ni dalu?

 • Mae archwiliadau’r GDG am ddim i wirfoddolwyr – dim ond ar yr amod na fydd y gwirfoddolwr yn elwa’n uniongyrchol o’r swydd yn eich clwb neu sefydliad chwaraeon.

Mae hynny’n golygu:

 • Ni ddylai gael ei dalu (ac eithrio treuliau cyffredin)
 • Ni ddylai fod ar leoliad gwaith
 • Ni ddylai fod ar gwrs sy’n dweud bod rhaid iddo wneud y rôl yma
 • Ni ddylai fod mewn swydd dan hyfforddiant a fydd yn arwain at rôl lawn amser neu gymhwyster
 • I gadarnhau eich bod yn gymwys i gael archwiliadau am ddim gan y GDG, darllenwch yr adran ar Geisiadau Gwirfoddolwyr yn y cyfarwyddyd canlynol
 • Hefyd gallwch anfon e-bost at dîm gwasanaethau cwsmeriaid y GDG i wneud yn siŵr.

Ydi pob gwirfoddolwr angen archwiliad gan y GDG?

 • Dim ond ar bobl 16 oed neu hŷn mae archwiliadau ar gofnodion troseddol yn cael eu cynnal.
 • Bydd rhai gwirfoddolwyr angen archwiliad safonol y GDG. Bydd eraill angen archwiliad manwl (neu bydd eu harchwiliad safonol yn cael ei wneud yn fanylach) gyda rhestr wirio waharddedig. I weld pwy sydd angen pa fath o archwiliad, mae gan yr LTA siart llif defnyddiol.

Mae gan rai gwirfoddolwyr archwiliad y GDG eisoes. Ydyn nhw angen un newydd?

 • Os oes gan wirfoddolwr archwiliad gan y GDG eisoes - gan gyflogwr neu o rôl flaenorol o bosib - efallai ei fod wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r GDG
 • Os felly, efallai y bydd posib i chi wirio ei statws cofnodion troseddol ar-lein ar unwaith.
 • Os nad yw’r gwirfoddolwr wedi cofrestru gyda’r gwasanaeth diweddaru, bydd rhaid i chi wneud cais am archwiliad newydd, oherwydd efallai bod troseddau newydd wedi cael eu cyflawni ers yr archwiliad blaenorol. Cofiwch holi eich Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol bob amser oherwydd nid yw pob sefydliad yn derbyn archwiliadau’r gwasanaeth diweddaru.

Pryd mae archwiliadau’r GDG yn dod i ben ac angen eu diweddaru?

 • Does dim dyddiad dod i ben ar archwiliadau’r GDG ac felly bydd unrhyw wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn gywir adeg cynnal yr archwiliad                            
 • Penderfyniad y clwb neu’r sefydliad yw pryd i ddiweddaru’r archwiliadau 
 • Fodd bynnag, mae’r NSPCC (a’r rhan fwyaf o Gyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol) yn argymell adnewyddu’r archwiliadau bob tair blynedd
 • Ar hyn o bryd mae’r archwiliadau adnewyddu’n cael eu cwblhau yn yr un ffordd â’r archwiliad cyntaf, drwy gorff ymbarél fel y WCVA.

Beth sy’n digwydd os na fyddwn yn cynnal archwiliadau’r GDG?

Mae archwiliadau’r GDG yn helpu gyda gwneud penderfyniadau recriwtio diogelach ac atal pobl anaddas rhag gweithio gyda grwpiau agored i niwed, gan gynnwys plant. Archwiliad gan y GDG yw’r unig ffordd y gallwch chi wirio a yw rhywun wedi’i wahardd rhag gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg. Mae yn erbyn y gyfraith i gyflogwyr gyflogi unigolyn, neu adael iddo wirfoddoli gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg, os yw’n gwybod ei fod ar restri gwaharddedig.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y GDG neu anfonwch e-bost at eu tîm gwasanaethau cwsmeriaid.

Mae llawer mwy o gyngor a gwybodaeth ar ddiogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg ar gael ar wefan Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon yr NSPCC