AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Pobl yn Eich Clwb

Cadw Pobl

Ar ôl treulio amser ac ymdrech yn recriwtio gwirfoddolwyr newydd, mae’n rhaid i chi wneud popeth posib i’w cael i ddod yn ôl, wythnos ar ôl wythnos.

A chofiwch, mae pobl eisiau teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cefnogi ac yn rhan o’r clwb.         

Dyma gyngor i chi ddechrau arni:

Gwneud argraff dda y tro cyntaf

Meddyliwch am sut rydych yn cyflwyno wynebau newydd yn y clwb. Oes gennych chi broses gyflwyno yn ei lle ar gyfer aelodau a gwirfoddolwyr newydd? Ydych chi’n rhannu Llawlyfr Clwb? Ydych chi’n rhoi croeso cynnes i bobl?

Gwneud i bobl deimlo’n gyfforddus

Croesawch bobl i’r clwb a gwneud iddynt deimlo’n rhan o bethau. Efallai y bydd rhai gwirfoddolwyr yn gwerthfawrogi cael eu mentora. Gofynnwch i un o’ch gwirfoddolwyr mwy profiadol fentora’r aelod newydd yn ystod ei wythnosau cyntaf, fel ei fod yn dysgu’r drefn yn gynt. Mae rhagor o wybodaeth am Gyflwyno Gwirfoddolwyr ar gael yma.

Holwch sut mae pethau’n mynd

Mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i amser i eistedd i lawr a siarad gyda’ch gwirfoddolwyr ond dylech geisio eu cyfarfod ar sail un i un unwaith y flwyddyn o leiaf. Bydd hyn yn gyfle i chi gael gwybod am y canlynol:

  • oes arnyn nhw angen unrhyw gefnogaeth neu hyfforddiant ychwanegol
  • ydyn nhw eisiau newid rôl  
  • ydyn nhw eisiau mwy neu lai o gyfrifoldeb   
  • oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn rhannu rôl gyda gwirfoddolwr arall
  • sut maen nhw’n teimlo mae’r clwb yn rheoli ei wirfoddolwyr

Cyfathrebu

Weithiau mae’n hawdd esgeuluso gwirfoddolwyr, chwaraewyr a rhieni wrth wneud penderfyniadau pwysig ar gyfer eich clwb. Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i bawb am bolisïau a datblygiadau sy’n effeithio arnyn nhw o bosib. Meddyliwch am y canlynol:

  • Cynnal briffiau – ond nid yn rhy aml!
  • Cyfathrebu ar gyfryngau cymdeithasol. Sefydlu fforwm diogel ar-lein fel grŵp preifat ar Facebook
  • Cynnwys adrannau yn eich cylchlythyr yn benodol ar gyfer gwirfoddolwyr, chwaraewyr, rhieni a hyfforddwyr

Amodau Gwasanaeth

Mae meddwl am dderbyn rôl ar bwyllgor yn gallu dychryn pobl. Rydyn ni nawr yn byw mewn byd lle mae’n ymddangos bod pawb yn brysur iawn. Felly er mwyn helpu i gadw aelodau eich pwyllgor a’ch cynorthwywyr, gall fod yn syniad da dewis amodau gwasanaeth i bob rôl.

Mae’n galluogi’ch gwirfoddolwyr i ddeall faint maent yn ei ymrwymo. Gall cynnig adnewyddu tymor o flwyddyn ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fod yn opsiwn atyniadol oherwydd nid yw blwyddyn yn ymrwymiad tymor hir rhy fawr. Beth am ofyn i rai o’ch gwirfoddolwyr, i weld ydyn nhw’n meddwl fyddai hyn yn gweithio yn eich clwb.

Gwobrwyo a Chydnabod 

Edrychwch ar Gwerthfawrogi Pobl sy’n rhannu digon o awgrymiadau i’ch helpu chi i wneud i deulu eich clwb deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae’n hawdd iawn anghofio am eich gwirfoddolwyr a pheidio â sylwi arnyn nhw. Ond dyma asgwrn cefn clybiau chwaraeon - hebddyn nhw ni fyddai mwyafrif y clybiau’n gweithredu. Maen nhw’n eithriadol werthfawr ac yn haeddu canmoliaeth sylweddol a llawer o ddiolch, felly mae’n hanfodol bod gwirfoddolwyr yn teimlo bod eu rôl a’u gweithredoedd yn bwysig a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mewn rhannau eraill o’r wefan hon cewch wybodaeth am y canlynol hefyd: