AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Pobl yn Eich Clwb

Recriwtio Pobl

Mae gan y rhan fwyaf o bobl sy’n gwirfoddoli mewn clybiau gysylltiad â’r clwb. Efallai eu bod yn aelod presennol, neu’n gyn-aelod, neu mae aelod o’u teulu yn rhan o’r clwb. Efallai eu bod yn byw yn y gymuned lle mae’r clwb.

Does dim ots o ble y daw eich gwirfoddolwyr, ond dylech ofyn rhywfaint o gwestiynau allweddol i’ch hunain cyn recriwtio gwirfoddolwyr:

 • Pam rydych chi eisiau recriwtio gwirfoddolwyr newydd?
 • Pa rolau sydd ar gael i bobl?
 • Pa sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer y rolau?
 • Faint o amser fydd ei angen ar gyfer y rôl?
 • Pwy fydd yn edrych ar ôl y gwirfoddolwyr newydd?

Dylech benodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr i ofalu am wirfoddolwyr eich clwb. Mae Cydlynwyr Gwirfoddolwyr yn gyfrifol am recriwtio, a’u prif ffocws yw sicrhau bod eich gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu datblygu a’u cefnogi, yn ogystal â rhoi cymorth, cydnabyddiaeth a gwobrwyo. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y rôl yma.

Pan fyddwch wedi amlygu pa rolau mae angen i chi eu llenwi, dyma dri awgrym ar gyfer recriwtio llwyddiannus:

 • Darganfod beth yw sgiliau a nodweddion pobl, a darganfod beth sydd o ddiddordeb iddynt
 • Gofyn i bobl ymgymryd â rolau neu dasgau penodol
 • Peidiwch â disgwyl iddynt wneud gormod  

 Pam mae pobl yn gwirfoddoli?

Mae pethau gwahanol yn ysgogi pobl i wirfoddoli, felly dylech ystyried hyn hefyd wrth geisio eu recriwtio. Mae rhai o’r ysgogiadau mwyaf cyffredin yn cynnwys:  

 • Rhoi rhywbeth yn ôl
 • Cwrdd â phobl newydd
 • Dysgu rhywbeth newydd

Felly peidiwch ag ofni gofyn beth yr hoffent ei ennill wrth wirfoddoli

Mae mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gwirfoddoli, gan ei fod yn ffordd wych o ddatblygu eu cyflogadwyedd. Edrychwch ar ein tudalennau Gwirfoddolwyr Ifanc i weld rhai syniadau ar gyfer ymgysylltu ag aelodau iau eich clwb a’u hannog i gymryd rhan.

Rhwystrau sy’n atal pobl rhag gwirfoddoli:

Mae gan rai pobl ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn eu clwb, ond efallai eu bod yn teimlo bod rhwystrau’n eu hatal rhag gwneud hynny. Rydym wedi nodi 3 rhwystr isod, a sut gellir eu goresgyn: 

 • ‘Ofn methu’: Gofynnwch beth yn union am y rôl sy’n peri pryder iddynt? Yna dylech ystyried beth gallwch ei wneud i fynd i’r afael â hyn.
 • ‘Diffyg amser’: A ellir rhannu’r rôl? Beth sy’n lefel ymrwymiad realistig ar gyfer y rôl?
 • ‘Doeddwn i ddim yn gwybod bod angen gwirfoddolwyr ar y clwb’: Beth am benodi cydlynydd gwirfoddolwyr? Edrychwch ar sut mae’r clwb yn cyfathrebu â’i aelodau ac eraill. A oes gennych dudalen Facebook? Siaradwch â phobl a lledaenwch y neges!

 Ble arall y gallwch chi chwilio?

Os ydych yn penderfynu chwilio am wirfoddolwyr y tu hwnt i’ch clwb a’ch cymuned, mae’r lleoedd canlynol yn lle da i ddechrau:

 • Ysgolion / Colegau / Prifysgolion
 • Canolfannau gwirfoddoli
 • Tîm Datblygu Chwaraeon yr Awdurdod Lleol
 • Cyflogwyr mawr lleol a all fod â rhaglenni gwirfoddoli cymunedol
 • Gwirfoddoli Cymru
 • Join In

 

Rhestr Sydyn ar gyfer Recriwtio: 

✔️ Holl staff a gwirfoddolwyr wedi cael eu dethol drwy broses recriwtio briodol.

✔️ Staff a gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant diogelu.

✔️ Mae'r hyfforddwr yn gymwysiedig.

 

Cofiwch eich bod yn delio â phobl, ac efallai nad yw rhywbeth sy’n gweithio i un person yn gweithio i rywun arall. Felly cymerwch amser i ddod i adnabod y bobl yn eich clwb a sicrhau eu bod yn teimlo’n gartrefol. Yn olaf, os nad ydych yn gofyn, ni fyddwch yn derbyn, felly cofiwch ofyn i bobl gymryd rhan!