AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyfleusterau

Chwilio am gyfleuster? 

Mae llawer i’w ystyried wrth i chi chwilio am gyfleuster.

Dyma 12 cwestiwn y dylech eu gofyn i chi eich hun cyn llofnodi unrhyw gytundeb:

 1. Gofynnwch i ysgolion, eglwysi a chanolfannau cymunedol lleol a oes posib i chi logi gofod? Neu gofynnwch i’r cyngor lleol am gaeau chwarae neu barciau? Efallai y bydd prifysgolion, colegau a chlybiau cymunedol mwy’n gallu helpu hefyd.               
 2. Mae Bas Data Eiddo Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth am swyddfeydd, gofod diwydiannol neu warws, a thir masnachol.               
 3. Ydi’r cyfleuster y maint iawn? Cofiwch fod manylion a argymhellir ar gyfer gwahanol chwaraeon a grwpiau oedran. Mae’n werth holi eich Corff Rheoli Cenedlaethol am feintiau perthnasol ond, fel canllaw, mae gan Sport England restr wirio meintiau cymharol ar gyfer caeau a chyrtiau y gallwch edrych arni.
 4. Faint allwch chi ei wario? Bydd arnoch angen cynhyrchu digon o incwm i dalu’r gost - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn bod yn realistig.
 5. Lleoliad, lleoliad, lleoliad - ydych chi’n agos at glwb arall sy’n darparu’r un cyfleoedd? A yw’n hawdd eich cyrraedd chi ar droed, ar drafnidiaeth gyhoeddus neu yn y car?
 6. Hygyrchedd - addas ar gyfer pobl anabl? Oes cyfleusterau newid ar wahân i ddynion a merched? Mae ystafelloedd newid i deuluoedd yn gallu ei gwneud yn haws i deuluoedd ifanc ddod i’r clwb. Oes arnoch chi angen ystyried ystafell weddïo? Gwnewch yn siŵr bod y cyfleuster yn diwallu anghenion eich aelodau a darpar aelodau posib.         
 7. Oes gofod storio diogel ar gyfer offer ar gael?                 
 8. Oes gennych chi yswiriant digonol? Mae aelodaeth o Gorff Rheoli Cenedlaethol yn ddigon fel rheol, ond dylech wirio hyn bob amser.
 9. Cynnal a chadw – beth yw telerau’r defnydd. Oes raid i chi wneud unrhyw beth o dan y cytundeb?
 10. Prydlesau - dyma gytundeb cyfreithiol sy’n gwarantu deiliadaeth ar dir neu adeilad am gyfnod penodol o amser y cytunwyd arno. Ydi’r brydles yn briodol ac yn deg? Am gyngor, holwch yr Ethical Property Foundation, sy’n cynnig cyngor ar-lein, heb unrhyw jargon, am brynu, rhentu, prydlesu neu reoli eiddo.      
 11. TAW - mae’n syniad da ymgynghori â chynghorwyr proffesiynol er mwyn gallu adfer cymaint o TAW â phosib. Edrychwch ar wefan y WCVA am gyngor defnyddiol ar reoli arian a threth.
 12. Os ydych chi’n chwilio am rywle y mae gennych reolaeth arno, ydi’r cyfleuster yn addas i’w logi i grwpiau cymunedol lleol ar gyfer partïon, cyfarfodydd, cynadleddau neu briodasau?