AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyfleusterau

Rheoli Tiroedd a Chaeau

Os yw eich clwb chi’n ddigon ffodus i fod â’i gyfleusterau ei hun, neu os ydych chi’n llogi cyfleusterau gan y cyngor lleol, efallai eich bod yn meddwl am ddatblygu caeau newydd neu uwchraddio’r rhai sydd gennych chi eisoes er mwyn ehangu eich clwb neu gynyddu’r defnydd o’r cae.                   

Mae The Institute of Groundmanship yn sefydliad proffesiynol ar gyfer rheoli tiroedd. Mae’n darparu cyfleoedd hyfforddi, cynadleddau a rhaglenni dyfarnu ledled y DU. Hefyd mae’n cynnig cyngor i’w aelodau ar faterion cyflogaeth fel iechyd a diogelwch.

Rhaid i chi gael copi o ‘Sports Ground Management: A Complete Guide’ i ddechrau arni.        

Os mai uwchraddio yw eich nod chi, mae’n syniad da cael Safon Ansawdd Perfformiad. Bydd y Safon yn amlinellu cyflwr y cae neu’r lawnt ac yn awgrymu unrhyw waith adfer a darparu costau i chi. Efallai y bydd gosod draeniau gwell yn cynyddu’r defnydd o gae arwyneb naturiol ac y bydd yn helpu eich clwb i ehangu.                  

Hefyd mae Sport England wedi llunio llyfryn cymharu meintiau caeau a chyrtiau defnyddiol a fydd yn rhoi canllawiau i chi ar ba faint yw’r caeau mae grwpiau oedran amrywiol eu hangen mewn gwahanol chwaraeon.

Efallai bod y siawns o gael eich effeithio gan lifogydd yn isel ond gallai’r effaith ar eich clwb fod yn enfawr. Mae Sport England wedi gweithio gyda sawl Corff Rheoli Cenedlaethol i gynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth sy’n gallu eich helpu chi i gynllunio ar gyfer y risg o lifogydd os yw hynny’n berthnasol i’ch clwb chi.

Darllenwch sut mae Clwb Rygbi Glyn Ceiriog a Chlwb Rygbi Bryncoch wedi datblygu eu caeau er mwyn cynyddu’r defnydd ohonynt ac i ehangu’r niferoedd sydd yn y clwb (astudiaeth achos yma).

Fel dewis arall, anfonwch e-bost at dîm grantiau Chwaraeon Cymru. Byddant yn gallu rhoi cyngor pellach i chi.        

Clwb Rygbi Glyn Ceiriog, Wrecsam

Lansiodd yn 2007 mewn ysgol gynradd yn y pentref ond roedd Clwb Rygbi Glyn Ceiriog yn cael trafferth dod o hyd i gae addas.

Clwb Rygbi Bryncoch, Castell-nedd

Mae Clwb Rygbi Bryncoch yn rhan o Glwb Chwaraeon Bryncoch sydd wedi’i leoli yng Nghastell-nedd. Mae’r Clwb Chwaraeon hefyd yn cynnwys clybiau criced a phêl droed. 

Darllenwch yr astudiaeth achos