AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyllid Clwb

Cynlluniau Grant


Cwestiynau ac Atebion

Cash-4-Clubs Betfair

Cynllun grantiau bychain a weithredir gan Betfair, bwci ar-lein. Mae’n cyllido offer ac addysg i hyfforddwyr, ymhlith pethau eraill. Mae uchafswm o £1,000 ar gael.      

Canoe Foundation

Mae’r Canoe Foundation, cangen elusennol Undeb Canŵio Prydain, yn gweithio dros newid bywydau pobl drwy gyfrwng canŵio. Am ragor o fanylion a ffurflen gais, cysylltwch â Mandy Delaney neu ffoniwch 0300 011 9502.

Cronfa ‘Bags of Help’ Tesco

Bags of Help yw cynllun grantiau cymunedol lleol cyffrous Tesco gyda’r arian sy’n cael ei godi o’r ffi o 5c am fag yn cael ei ddefnyddio i gyllido miloedd o brosiectau lleol mewn cymunedau ledled y DU. Bydd prosiectau sy’n cynnig budd i’w cymunedau’n cael cefnogaeth - mae’r rhain yn amrywio o wella adeiladau cymunedol a gofod awyr agored i brynu offer newydd, hyfforddi hyfforddwyr neu wirfoddolwyr a chynnal digwyddiadau cymunedol. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i: http://www.groundwork.org.uk/Sites/tescocommunityscheme

Cronfa Cymunedau Tirlenwi

Cynllun credyd treth arloesol sy’n galluogi gweithredwyr safleoedd tirlenwi i gyfrannu arian at sefydliadau. 

Cronfa’r Eglwys yng Nghymru

Dyma ymddiriedolaeth elusennol ac mae grantiau’n cael eu dyfarnu bob blwyddyn ar sail unigol. Cedwir cronfa ganolog o arian ym meddiant Cyfarwyddwr Cyllid pob awdurdod lleol. Gellir cyllido prosiectau am hyd at 50% o gyfanswm costau’r prosiect, ond gall symiau’r cyllid lleol amrywio’n fawr rhwng gwahanol awdurdodau lleol. Gall fod hyd at £10,000. Mae’r ystod o brosiectau a gefnogir yn amrywio llawer hefyd. Nid oes gwybodaeth ganolog, ond gellir dod o hyd i fanylion ar-lein.

Cronfa Gwaddol Caeau Chwarae

Mae’r Gronfa Gwaddol Caeau Chwarae’n darparu grantiau i fudiadau gwirfoddol sy’n rhedeg neu’n rheoli caeau chwarae. Bydd disgwyl i ymgeiswyr sicrhau canran fawr o gyfanswm costau cymwys y prosiect ac rydym yn annog ymgeiswyr i gynnwys busnesau lleol a phartneriaid cyllido eraill.  

http://www.playingfieldslegacyfund.org.uk/funding/

Bydd strategaeth Sport for Change Comic Relief – Sport for Change

Comic Relief yn cael ei gweithredu ar draws ein cyllid yn y DU ac yn Rhyngwladol, gan ganolbwyntio ar ein pedwar maes o dan y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio chwaraeon fel adnodd i wella cydlyniant cymunedol, i roi sylw i faterion sy’n effeithio ar ferched a genethod, ac i gyflwyno negeseuon iechyd. 

Cronfa Gymunedol Aviva  

Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn cynnig cyfle i chi gael cyllid ar gyfer achos pwysig yn eich cymuned.   

Ar agor i bawb - cwsmeriaid Aviva, cyflogeion Aviva, gwerthwyr yswiriant neu gynghorwyr ariannol (boed yn gysylltiedig ag Aviva ai peidio) a’r cyhoedd yn gyffredinol - rydyn ni eisiau i chi gyflwyno prosiect ar ran eich cymuned a dweud wrthym ni’r gwahaniaeth y gallai’r arian yma y mae ei wir angen ei wneud.

O gael digon o bleidleisiau gan ffrindiau, teulu a chefnogwyr yn eich cymuned, fe allai eich prosiect gyrraedd y rownd derfynol, lle bydd panel o feirniaid yn dyfarnu’r arian.  

Mae chwe chategori i ddewis o’u plith ar gyfer prosiectau, er mwyn cyflwyno eich cais:

 • Iechyd, anabledd a lles
 • Cefnogi’r genhedlaeth iau
 • Cefnogi’r genhedlaeth hŷn
 • Chwaraeon yn y gymuned
 • Yr amgylchedd 
 • Cefnogaeth gymunedol 


I gael mwy o wybodaeth, ewch i: 

https://community-fund.aviva.co.uk/acfcms/about-the-competition

Cronfa Gymunedol CEMEX

Adnodd grant penodol yw Cronfa Gymunedol CEMEX er mwyn galluogi a chynorthwyo  cymunedau lleol yn ardal chwareli a safleoedd tirlenwi CEMEX i roi prosiectau sy’n gwella cyfleusterau cymunedol lleol a mannau o ddiddordeb ar waith. Dylai’r ymgeisydd fod o fewn tair milltir i safle Cemex. Mae’r grantiau’n amrywio o £1,000 i £15,000.

 

Cronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau ar gyfer Cymru

Gweinyddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n darparu grantiau cyfalaf ar gyfer prosiectau mewn cymunedau sy’n cael eu heffeithio gan gloddio craig, tywod a graean (agregau). Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod gan eu prosiect gefnogaeth gadarn y trigolion lleol ac y bydd yn cynnig manteision i’r gymuned gyfan. Cysylltwch â Rheolwr y Gronfa am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 029 2082 3261.

Grantiau Gwirfoddolwyr Ifanc GwirVol

Os oes gennych chi wirfoddolwyr ifanc, mae’n werth edrych ar y grantiau sy’n cael eu cynnig gan GwirVol. Y nod yw cefnogi newid mawr mewn mynediad at wirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed, ac yn enwedig pobl ifanc ddifreintiedig.

Grantiau SUBWAY®/Healthy Heart

Cynigir grantiau fel rhan o bartneriaeth rhwng Heart Research UK a siopau SUBWAY®. Mae’r arian ar gyfer y grantiau’n cael ei godi gan staff a chwsmeriaid SUBWAY® drwy gyfrwng bocsys codi arian a chasglu yn y siopau. Mae hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau newydd ac arloesol sy’n hybu Iechyd y Galon ac sy’n helpu i atal neu leihau’r risg o afiechyd y galon.   

Gwella Tiroedd Cymru      

Rhaglen grantiau sy’n cael ei gweithredu fel menter ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru a Chymdeithas Bêl Droed Cymru. Mae cyllid ar gael ar gyfer gwelliannau ar ochr y cae, fel stand newydd, draenio’r cae, cytiau mochel a seddau i wylwyr. Ar agor i glybiau sy’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, Cynghrair Alliance Cymru, Cynghrair Cymru (Adrannau 1 a 2), Cynghrair Canolbarth Cymru Spar, Cynghrair Cyngres Cymru a Chynghrair Genedlaethol Cymru (Wrecsam).

Let’s Colour gan Dulux

Mae waliau adeilad y clwb yn edrych braidd yn ddigroeso. Peidiwch â phoeni! Efallai y bydd posib i chi gael rhywfaint o baent am ddim – amser chwilio am y siartiau lliwiau!

 

Local Giving: Grant Bach Hud    

Mae Localgiving wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cod Post i roi mwy na 400 o grantiau o £500 i elusennau a grwpiau cymunedol bychain. Diolch i gefnogaeth chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl, mae’r Gronfa Grantiau Bach Hud yn rhoi cyfle i elusennau a grwpiau cymunedol bychain gael cyllid i ddarparu gweithgareddau corfforol difyr, sy’n helpu i oresgyn rhwystrau sy’n atal cymryd rhan.                

I elwa o’r cyllid, rhaid i brosiectau fodloni’r naill neu’r llall o’r themâu canlynol:

 • Goresgyn rhwystrau sy’n atal cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol mewn ffyrdd creadigol
 • Cynyddu cydlyniant cymdeithasol drwy ddatblygu mynediad i chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill

Dyddiad cau: 31 Hydref 2018

 

Persimmon Homes

Mae hyd at £750,000 yn cael ei ddosbarthu yn ystod y 12 mis nesaf i gyllido mentrau cymunedol lleol. Bydd rhaglen gyfateb yr elusen yn rhoi hyd at £1000 i grwpiau ac elusennau lleol sydd eisoes wedi codi arian hanfodol eu hunain. Mae cais ar-lein rhwydd iawn i’w lenwi a gallwch wneud cais ar unrhyw adeg.

Plant mewn Angen y BBC

Dyfernir grantiau bob blwyddyn i sefydliadau sy’n cefnogi pobl ifanc a phlant difreintiedig yn y DU.   

Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol

Nod y gronfa grantiau cyfalaf hon yw datblygu a gwella cyfleusterau ar gyfer cymunedau, er mwyn trechu tlodi a’i effeithiau.     

Rhaglenni Grant sported.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod o sported i wneud cais. Ceir llawer o gynlluniau grant bach a mawr - www.sported.org.uk neu cysylltwch â Richard Thomas, Rheolwr Cymru,  r.thomas@sported.org.uk neu 07775 602164.

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen unigryw sy’n hyrwyddo ac yn rheoli dyngarwch. Ein rôl yw cryfhau cymunedau Cymru drwy ddyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu ein cleientiaid i wneud yn fawr o roi elusennol.

Sefydliad Foyle  

Pwrpas ein Cynllun Grantiau Bychain yw cefnogi elusennau llai yn y DU, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ar lawr gwlad ac mewn cymunedau lleol, mewn unrhyw faes, ac ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau. Sylwer nad ydym yn gallu cefnogi unigolion.     

http://www.foylefoundation.org.uk/small-grants-scheme/

 

Sefydliad Peter Harrison – ‘Rhaglen cyfleoedd drwy chwaraeon’

Mae cyllid ar gael i elusennau cofrestredig sy’n cefnogi gweithgareddau neu brosiectau chwaraeon sy’n darparu cyfleoedd i bobl anabl neu bobl sy’n wynebu unrhyw anfantais arall.

Sport Relief

Nod y rhaglen ddyfarnu yw rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 ac 21 oed uno pobl a chymunedau sy’n profi gwrthdaro neu sy’n rhanedig oherwydd cefndir neu ddiwylliant, gan ddefnyddio pŵer arbennig chwaraeon. Os oes gennych chi syniad arloesol cysylltiedig â chwaraeon ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw broblemau cymdeithasol yn eich cymuned, mae’n addas iawn i chi!

Ymddiriedolaeth Barrie Wells

Dyma sefydliad elusennol sydd wedi’i sefydlu a’i gyllido’n gyfan gwbl gan y Cadeirydd a’r dyngarwr chwaraeon, Barrie Wells. Mae’n gweithredu dau gynllun, Box 4 Kids ac Athletes 4 Schools. 

 

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

Mae’r rhaglen hon ar gyfer sefydliadau cymunedol a gwirfoddol sy’n gallu dangos yn glir y bydd grant yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n byw yng nghymunedau meysydd glo Cymru.

 

     

 

Y Football Foundation

Y Football Foundation yw’r cyllidwr mwyaf ar bêl droed ar lawr gwlad yn y DU. Mae’n gweithio gyda’r Gymdeithas Bêl Droed ac mae’n cael ei gyllido gan yr Uwch Gynghrair ar y cyd â’r Llywodraeth. Mae’n gweithredu sawl cynllun i geisio annog pêl droed a gwella diogelwch.             

 

 

Y Lord’s Taverners

Elusen criced ieuenctid a chwaraeon anabledd fwyaf blaenllaw y DU sydd wedi ymrwymo i roi chwarae teg i bobl ifanc anabl a difreintiedig.                                               

Er bod ei gwreiddiau chwaraeon yn y byd criced, mae’r elusen hefyd yn mwynhau perthynas dda ag amrywiaeth eang o chwaraeon eraill, gan gynnwys rygbi, tennis, sboncen, pêl fasged a boccia.

Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm

Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i gefnogi prosiectau i wirfoddolwyr, yn enwedig gwirfoddolwyr o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae hefyd yn cyllido offer a chostau hyfforddi os yw’r ymgeisydd yn gallu dangos angen clir. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb penodol mewn cefnogi prosiectau sy’n gwella ansawdd bywyd pobl a chymunedau sy’n wynebu cyni.     

 

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl    

Dyma ffrwd gyllido newydd ar gyfer Cymru, gyda grantiau gwerth hyd at £5k ar gael ar hyn o bryd. Mae’r rhaglen yn cynnwys nifer o feysydd, a chwaraeon cyhoeddus yw un o’r rhain.

 

Y Rowing Foundation

Nid dim ond ar gyfer clybiau rhwyfo mae’r sefydliad yma! Mae cyllid ar gael ar gyfer chwaraeon eraill, a chwaraeon dŵr yn benodol. Nod y Sefydliad yw cefnogi pobl ifanc a phobl sydd ag anableddau. Mae’n awyddus i helpu sefydliadau sydd ag anghenion rhy fach, neu sy’n anghymwys am reswm arall, i ofyn i’r Loteri Genedlaethol neu gronfeydd ariannol eraill tebyg am gyllid. Cysylltwch â Mrs M. P. Churcher ar e-bost neu ar 0208 878 3723.

 

  

WREN

Busnes dielw yw WREN sy’n helpu gyda manteision i bobl sy’n byw’n agos at safleoedd tirlenwi, drwy ddyfarnu grantiau ar gyfer prosiectau cymunedol, bioamrywiaeth a threftadaeth. Cronfa Gweithredu Cymunedol FCC. Ceir meini prawf llym am agosrwydd y prosiect at safle tirlenwi ond os ydych chi’n gymwys, mae’r prosiectau’n cynnwys darparu, cynnal a chadw neu wella parc cyhoeddus neu gyfleuster dymunol tebyg, fel parc sglefrio, man gemau aml ddefnydd, llwybr beicio, cae hamdden, cae chwarae neu glwb chwaraeon amlbwrpas - http://www.wren.org.uk/apply/wren-grant-scheme


Ymddiriedolaeth Elusennol
Boost

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Boost yn 2005 i Adeiladu ar Dalent Chwaraeon sy’n cael ei Hesgeuluso, i hyrwyddo pobl anabl a dan anfantais, ac i’w hysbrydoli i oresgyn eu heriau drwy bŵer chwaraeon. 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i: http://www.boostct.org/

 

Ymddiriedolaeth WHSmith

Mae Ymddiriedolaeth WHSmith yn elusen gofrestredig annibynnol (rhif cofrestru'r elusen: 1013782) sydd eisiau cefnogi achosion da yn y cymunedau lleol lle mae WHSmith yn gweithredu, a hefyd hybu llythrennedd a hoffter o ddarllen. Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi cyflogeion drwy gyfateb eu codi arian a'u gwirfoddoli i elusennau ac ysgolion. Hefyd mae'r Ymddiriedolaeth yn cyfrannu rhoddion at gannoedd o ysgolion ledled y DU ac yn cyllido prosiectau llythrennedd ar raddfa fawr drwy gyfrwng ei phartneriaeth ers peth amser â'r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol.  

 

Gyda chyflwyno Grantiau Cymunedol newydd WHSmith, mae Ymddiriedolaeth WHSmith yn cynnig grantiau o hyd at £500 yn awr i sefydliadau gwirfoddol ac ysgolion, o elw'r tâl gorfodol am fagiau siopa ledled y DU. Mae grantiau'n cael eu dyfarnu bob chwe mis i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol o unrhyw faint, ar yr amod eu bod yn cefnogi'r gymuned yn y DU. 

https://blog.whsmith.co.uk/community-grants-application/

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Mae gan y WCVA adnodd canfod cyllidwr defnyddiol ac mae’n lle da i ddechrau chwilio am gynlluniau grant.

Mae hefyd yn werth holi’r canlynol:

 • Cynghorau Cymuned
 • Cyrff Rheoli Cenedlaethol
 • Clybiau Proffesiynol