AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyllid Clwb

Cynlluniau Grant


Cwestiynau ac Atebion

    

Canoe Foundation

Mae’r Canoe Foundation, cangen elusennol Undeb Canŵio Prydain, yn gweithio dros newid bywydau pobl drwy gyfrwng canŵio. Am ragor o fanylion a ffurflen gais, cysylltwch â Mandy Delaney neu ffoniwch 0300 011 9502.

 

Cronfa ‘Bags of Help’ Tesco

Bags of Help yw cynllun grantiau cymunedol lleol cyffrous Tesco gyda’r arian sy’n cael ei godi o’r ffi o 5c am fag yn cael ei ddefnyddio i gyllido miloedd o brosiectau lleol mewn cymunedau ledled y DU. Bydd prosiectau sy’n cynnig budd i’w cymunedau’n cael cefnogaeth - mae’r rhain yn amrywio o wella adeiladau cymunedol a gofod awyr agored i brynu offer newydd, hyfforddi hyfforddwyr neu wirfoddolwyr a chynnal digwyddiadau cymunedol. 

 

Cronfa Cymunedau Tirlenwi

Cynllun credyd treth arloesol sy’n galluogi gweithredwyr safleoedd tirlenwi i gyfrannu arian at sefydliadau. 

 

Cronfa’r Eglwys yng Nghymru

Dyma ymddiriedolaeth elusennol ac mae grantiau’n cael eu dyfarnu bob blwyddyn ar sail unigol. Cedwir cronfa ganolog o arian ym meddiant Cyfarwyddwr Cyllid pob awdurdod lleol. Gellir cyllido prosiectau am hyd at 50% o gyfanswm costau’r prosiect, ond gall symiau’r cyllid lleol amrywio’n fawr rhwng gwahanol awdurdodau lleol. Gall fod hyd at £10,000. Mae’r ystod o brosiectau a gefnogir yn amrywio llawer hefyd. Nid oes gwybodaeth ganolog, ond gellir dod o hyd i fanylion ar-lein.

 

Cronfa Gwaddol Caeau Chwarae

Mae’r Gronfa Gwaddol Caeau Chwarae’n darparu grantiau i fudiadau gwirfoddol sy’n rhedeg neu’n rheoli caeau chwarae. Bydd disgwyl i ymgeiswyr sicrhau canran fawr o gyfanswm costau cymwys y prosiect ac rydym yn annog ymgeiswyr i gynnwys busnesau lleol a phartneriaid cyllido eraill.  

 

Comic Relief – Sport for Change

Bydd strategaeth Sport for Change Comic Relief yn cael ei gweithredu ar draws ein cyllid yn y DU ac yn Rhyngwladol, gan ganolbwyntio ar ein pedwar maes o dan y rhaglen. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio chwaraeon fel adnodd i wella cydlyniant cymunedol, i roi sylw i faterion sy’n effeithio ar ferched a genethod, ac i gyflwyno negeseuon iechyd. 

 

Cronfa Gymunedol Aviva  

Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn cynnig cyfle i chi gael cyllid ar gyfer achos pwysig yn eich cymuned.   

Ar agor i bawb - cwsmeriaid Aviva, cyflogeion Aviva, gwerthwyr yswiriant neu gynghorwyr ariannol (boed yn gysylltiedig ag Aviva ai peidio) a’r cyhoedd yn gyffredinol - rydyn ni eisiau i chi gyflwyno prosiect ar ran eich cymuned a dweud wrthym ni’r gwahaniaeth y gallai’r arian yma y mae ei wir angen ei wneud.

O gael digon o bleidleisiau gan ffrindiau, teulu a chefnogwyr yn eich cymuned, fe allai eich prosiect gyrraedd y rownd derfynol, lle bydd panel o feirniaid yn dyfarnu’r arian.  

Mae chwe chategori i ddewis o’u plith ar gyfer prosiectau, er mwyn cyflwyno eich cais:

  • Iechyd, anabledd a lles
  • Cefnogi’r genhedlaeth iau
  • Cefnogi’r genhedlaeth hŷn
  • Chwaraeon yn y gymuned
  • Yr amgylchedd 
  • Cefnogaeth gymunedol 

 

Cronfa Gymunedol CEMEX

Adnodd grant penodol yw Cronfa Gymunedol CEMEX er mwyn galluogi a chynorthwyo  cymunedau lleol yn ardal chwareli a safleoedd tirlenwi CEMEX i roi prosiectau sy’n gwella cyfleusterau cymunedol lleol a mannau o ddiddordeb ar waith. Dylai’r ymgeisydd fod o fewn tair milltir i safle Cemex. Mae’r grantiau’n amrywio o £1,000 i £15,000.

 

Cronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau ar gyfer Cymru

Gweinyddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n darparu grantiau cyfalaf ar gyfer prosiectau mewn cymunedau sy’n cael eu heffeithio gan gloddio craig, tywod a graean (agregau). Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod gan eu prosiect gefnogaeth gadarn y trigolion lleol ac y bydd yn cynnig manteision i’r gymuned gyfan. Cysylltwch â Rheolwr y Gronfa am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 029 2082 3261.

 

Grantiau Gwirfoddolwyr Ifanc GwirVol

Os oes gennych chi wirfoddolwyr ifanc, mae’n werth edrych ar y grantiau sy’n cael eu cynnig gan GwirVol. Y nod yw cefnogi newid mawr mewn mynediad at wirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed, ac yn enwedig pobl ifanc ddifreintiedig.

 

Grantiau SUBWAY®/Healthy Heart

Cynigir grantiau fel rhan o bartneriaeth rhwng Heart Research UK a siopau SUBWAY®. Mae’r arian ar gyfer y grantiau’n cael ei godi gan staff a chwsmeriaid SUBWAY® drwy gyfrwng bocsys codi arian a chasglu yn y siopau. Mae hyd at £10,000 ar gael ar gyfer prosiectau newydd ac arloesol sy’n hybu Iechyd y Galon ac sy’n helpu i atal neu leihau’r risg o afiechyd y galon.   

 

Gwella Tiroedd Cymru      

Rhaglen grantiau sy’n cael ei gweithredu fel menter ar y cyd gan Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru a Chymdeithas Bêl Droed Cymru. Mae cyllid ar gael ar gyfer gwelliannau ar ochr y cae, fel stand newydd, draenio’r cae, cytiau mochel a seddau i wylwyr. Ar agor i glybiau sy’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, Cynghrair Alliance Cymru, Cynghrair Cymru (Adrannau 1 a 2), Cynghrair Canolbarth Cymru Spar, Cynghrair Cyngres Cymru a Chynghrair Genedlaethol Cymru (Wrecsam).

 

Klubb ar-lein 

Mae siop ar-lein Klubb yn galluogi clybiau i gael gafael ar gatalog enfawr o gynhyrchion ac ategolion. Mae'n ffordd hawdd o helpu i godi arian ar gyfer eich clwb, gan fod hyd at 25% o bob pryniant yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r clwb.

 

Let’s Colour gan Dulux

Mae waliau adeilad y clwb yn edrych braidd yn ddigroeso. Peidiwch â phoeni! Efallai y bydd posib i chi gael rhywfaint o baent am ddim – amser chwilio am y siartiau lliwiau!

 

Persimmon Homes

Mae hyd at £750,000 yn cael ei ddosbarthu yn ystod y 12 mis nesaf i gyllido mentrau cymunedol lleol. Bydd rhaglen gyfateb yr elusen yn rhoi hyd at £1000 i grwpiau ac elusennau lleol sydd eisoes wedi codi arian hanfodol eu hunain. Mae cais ar-lein rhwydd iawn i’w lenwi a gallwch wneud cais ar unrhyw adeg.

 

Plant mewn Angen y BBC

Dyfernir grantiau bob blwyddyn i sefydliadau sy’n cefnogi pobl ifanc a phlant difreintiedig yn y DU.   

 

Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol

Nod y gronfa grantiau cyfalaf hon yw datblygu a gwella cyfleusterau ar gyfer cymunedau, er mwyn trechu tlodi a’i effeithiau.     

 

Rhaglenni Grant sported.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod o sported i wneud cais. Ceir llawer o gynlluniau grant bach a mawr neu cysylltwch â Richard Thomas, Rheolwr Cymru,  r.thomas@sported.org.uk neu 07775 602164.

 

Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen unigryw sy’n hyrwyddo ac yn rheoli dyngarwch. Ein rôl yw cryfhau cymunedau Cymru drwy ddyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu ein cleientiaid i wneud yn fawr o roi elusennol.

 

Sefydliad Foyle  

Pwrpas ein Cynllun Grantiau Bychain yw cefnogi elusennau llai yn y DU, yn enwedig y rhai sy’n gweithio ar lawr gwlad ac mewn cymunedau lleol, mewn unrhyw faes, ac ar draws amrywiaeth eang o weithgareddau. Sylwer nad ydym yn gallu cefnogi unigolion.     

 

Sefydliad Peter Harrison – ‘Rhaglen cyfleoedd drwy chwaraeon’

Mae cyllid ar gael i elusennau cofrestredig sy’n cefnogi gweithgareddau neu brosiectau chwaraeon sy’n darparu cyfleoedd i bobl anabl neu bobl sy’n wynebu unrhyw anfantais arall.

 

Sport Relief

Nod y rhaglen ddyfarnu yw rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 ac 21 oed uno pobl a chymunedau sy’n profi gwrthdaro neu sy’n rhanedig oherwydd cefndir neu ddiwylliant, gan ddefnyddio pŵer arbennig chwaraeon. Os oes gennych chi syniad arloesol cysylltiedig â chwaraeon ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw broblemau cymdeithasol yn eich cymuned, mae’n addas iawn i chi!

 

Ymddiriedolaeth Barrie Wells

Dyma sefydliad elusennol sydd wedi’i sefydlu a’i gyllido’n gyfan gwbl gan y Cadeirydd a’r dyngarwr chwaraeon, Barrie Wells. Mae’n gweithredu dau gynllun, Box 4 Kids ac Athletes 4 Schools. 

 

Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

Mae’r rhaglen hon ar gyfer sefydliadau cymunedol a gwirfoddol sy’n gallu dangos yn glir y bydd grant yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n byw yng nghymunedau meysydd glo Cymru.

 

 

Y Football Foundation

Y Football Foundation yw’r cyllidwr mwyaf ar bêl droed ar lawr gwlad yn y DU. Mae’n gweithio gyda’r Gymdeithas Bêl Droed ac mae’n cael ei gyllido gan yr Uwch Gynghrair ar y cyd â’r Llywodraeth. Mae’n gweithredu sawl cynllun i geisio annog pêl droed a gwella diogelwch.             

 

 

Y Lord’s Taverners

Elusen criced ieuenctid a chwaraeon anabledd fwyaf blaenllaw y DU sydd wedi ymrwymo i roi chwarae teg i bobl ifanc anabl a difreintiedig.                                               

Er bod ei gwreiddiau chwaraeon yn y byd criced, mae’r elusen hefyd yn mwynhau perthynas dda ag amrywiaeth eang o chwaraeon eraill, gan gynnwys rygbi, tennis, sboncen, pêl fasged a boccia.

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm

Mae’r Ymddiriedolaeth yn awyddus i gefnogi prosiectau i wirfoddolwyr, yn enwedig gwirfoddolwyr o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae hefyd yn cyllido offer a chostau hyfforddi os yw’r ymgeisydd yn gallu dangos angen clir. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddiddordeb penodol mewn cefnogi prosiectau sy’n gwella ansawdd bywyd pobl a chymunedau sy’n wynebu cyni.     

 

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl    

Dyma ffrwd gyllido newydd ar gyfer Cymru, gyda grantiau gwerth hyd at £5k ar gael ar hyn o bryd. Mae’r rhaglen yn cynnwys nifer o feysydd, a chwaraeon cyhoeddus yw un o’r rhain.

 

Y Rowing Foundation

Nid dim ond ar gyfer clybiau rhwyfo mae’r sefydliad yma! Mae cyllid ar gael ar gyfer chwaraeon eraill, a chwaraeon dŵr yn benodol. Nod y Sefydliad yw cefnogi pobl ifanc a phobl sydd ag anableddau. Mae’n awyddus i helpu sefydliadau sydd ag anghenion rhy fach, neu sy’n anghymwys am reswm arall, i ofyn i’r Loteri Genedlaethol neu gronfeydd ariannol eraill tebyg am gyllid. Cysylltwch â Mrs M. P. Churcher ar e-bost neu ar 0208 878 3723.

 

  

WREN

Busnes dielw yw WREN sy’n helpu gyda manteision i bobl sy’n byw’n agos at safleoedd tirlenwi, drwy ddyfarnu grantiau ar gyfer prosiectau cymunedol, bioamrywiaeth a threftadaeth. Cronfa Gweithredu Cymunedol FCC. Ceir meini prawf llym am agosrwydd y prosiect at safle tirlenwi ond os ydych chi’n gymwys, mae’r prosiectau’n cynnwys darparu, cynnal a chadw neu wella parc cyhoeddus neu gyfleuster dymunol tebyg, fel parc sglefrio, man gemau aml ddefnydd, llwybr beicio, cae hamdden, cae chwarae neu glwb chwaraeon amlbwrpas.


Ymddiriedolaeth Elusennol
Boost

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Boost yn 2005 i Adeiladu ar Dalent Chwaraeon sy’n cael ei Hesgeuluso, i hyrwyddo pobl anabl a dan anfantais, ac i’w hysbrydoli i oresgyn eu heriau drwy bŵer chwaraeon. 

 

Ymddiriedolaeth WHSmith

Mae Ymddiriedolaeth WHSmith yn elusen gofrestredig annibynnol (rhif cofrestru'r elusen: 1013782) sydd eisiau cefnogi achosion da yn y cymunedau lleol lle mae WHSmith yn gweithredu, a hefyd hybu llythrennedd a hoffter o ddarllen. Bob blwyddyn mae'r Ymddiriedolaeth yn cefnogi cyflogeion drwy gyfateb eu codi arian a'u gwirfoddoli i elusennau ac ysgolion. Hefyd mae'r Ymddiriedolaeth yn cyfrannu rhoddion at gannoedd o ysgolion ledled y DU ac yn cyllido prosiectau llythrennedd ar raddfa fawr drwy gyfrwng ei phartneriaeth ers peth amser â'r Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol.  

 

Gyda chyflwyno Grantiau Cymunedol newydd WHSmith, mae Ymddiriedolaeth WHSmith yn cynnig grantiau o hyd at £500 yn awr i sefydliadau gwirfoddol ac ysgolion, o elw'r tâl gorfodol am fagiau siopa ledled y DU. Mae grantiau'n cael eu dyfarnu bob chwe mis i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol o unrhyw faint, ar yr amod eu bod yn cefnogi'r gymuned yn y DU. 

 

 

Rhagor o Wybodaeth

Mae gan y WCVA adnodd canfod cyllidwr defnyddiol ac mae’n lle da i ddechrau chwilio am gynlluniau grant.

Mae hefyd yn werth holi’r canlynol:

  • Cynghorau Cymuned
  • Cyrff Rheoli Cenedlaethol
  • Clybiau Proffesiynol