AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyllid Clwb

Dechrau Arni gyda’ch Cyllid                  

Os yw clwb am fod yn llwyddiannus, mae’n rhaid iddo gael sylfaen ariannol gadarn – rhaid iddo gyllidebu’n ofalus a gallu cynhyrchu incwm.

Dyma rai pwyntiau i’ch helpu chi i ddechrau arni:

Penodi trysorydd

Y trysorydd yw’r person yn y clwb sy’n bennaf gyfrifol am ofalu am gyllid y clwb.                          

Does dim rhaid iddo fod yn arbenigwr ariannol. Ond mae’n gorfod bod yn rhywun trefnus sy’n gallu cadw cofnod o’r arian sy’n dod i mewn a’r arian sy’n mynd allan o’r clwb, i sicrhau ei fod yn gallu talu ei gostau rhedeg.

Nid yw clwb yn gallu agor cyfrif banc nes bod ganddo drysorydd fel rheol, felly dyma fydd un o’ch tasgau cyntaf chi.   

Agor cyfrif banc  

Rydym yn argymell bod y clwb yn agor cyfrif banc yn enw’r clwb. Mae hwn yn ofyniad yn aml os ydych chi’n gwneud ceisiadau am grantiau, ac felly mae’n well ei wneud ar y dechrau.

Ewch i’ch banc neu eich cymdeithas adeiladu ac edrych ar y dewis o gyfrifon sydd ar gael. Fe ddylent allu eich cynghori chi ynghylch pa fath o gyfrif fydd yn gweithio orau i chi.

Mae gwasanaeth bancio ar-lein yn ffordd gyflym a hwylus o fancio, yn enwedig gan fod y rhan fwyaf o fanciau nawr yn cynnig gwasanaeth i ddau o bobl gymeradwyo neu lofnodi taliadau ar-lein.        

Fel rheol, mae cyfrifon banc yn gofyn am ddau lofnod ar unrhyw sieciau – rhaid i un llofnod fod yn llofnod trysorydd y clwb. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i gyllid y clwb gan nad yw un person ar ei ben ei hun yn cael bod yng ngofal yr holl geiniogau!

 

Ffioeddaelodau

Mae’n amser gwneud ychydig bach o fathemateg. Penderfynwch faint fydd y gost am sefydlu ac am dalu unrhyw gostau rhedeg.

Felly meddyliwch am:

 • Offer   
 • Llogi Cyfleusterau
 • Yswiriant     
 • Ffioedd y Corff Rheoli
 • Ffioedd Hyfforddi (os ydych chi’n talu i bobl)
 • Costau Marchnata (posteri, gwefan, taflenni ...)

Costau untro neu flynyddol fydd rhai o’r rhain a bydd eraill yn fwy rheolaidd.             

 • Os ydych chi’n gwybod faint o aelodau rydych chi’n debygol o’u cael, gallwch benderfynu ar gost y pen.       

Felly beth am ddweud bod llogi’r cyfleuster yn costio £45 yr wythnos am 2 sesiwn sy’n para awr. Mae gennych chi 15 o aelodau. Byddai’n rhaid i chi godi £1.50 y sesiwn dim ond i dalu cost llogi’r cyfleuster. Cyfrwch unrhyw gostau a gorbenion eraill a gwnewch yn siŵr bod eich ffioedd yn talu am y rhain, a swm hefyd i dalu am unrhyw risgiau eraill - er enghraifft, efallai y byddwch eisiau codi ychydig bach mwy rhag ofn na fydd rhai pobl yn dod i’r sesiwn bob wythnos.

 • Mae llawer o glybiau’n sefydlu debyd uniongyrchol neu archebion sefydlog yn awr, rhag casglu ffioedd ym mhob sesiwn. Mae posib cael rhagor o gyngor am hyn gan eich banc. 
 • Mae hefyd yn arfer da - ac yn ofynnol weithiau - bod yr aelodau’n gorfod bod yn aelodau o’r corff rheoli hefyd. Taliad blynyddol ydi hwn fel rheol gyda’r corff rheoli’n pennu’r gost. Mae rhai clybiau’n ychwanegu ffi aelodaeth eu hunain ar ben y taliad, er mwyn helpu i godi arian.
 • Bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod y ffioedd mor fforddiadwy â phosib. Ond cofiwch, mae’n rhaid i’r gost i’r aelodau dalu’r costau rhedeg, neu fe all y clwb fynd i ddyled a gorfod dod i ben yn y diwedd.
 • Byddwch yn agored gyda’r aelodau ynghylch faint mae’n ei gostio i redeg y clwb. Maen nhw’n fwy tebygol o ddeall bod y ffioedd yn rhesymol wedyn.


Angen mwy o arian?

Efallai y bydd eich clwb eisiau cynnal prosiectau ond nad oes posib i’r ffioedd aelodaeth yn unig dalu’r costau. Os ydych chi’n chwilio am arian ychwanegol, meddyliwch am y canlynol:

 

Cyllido torfol

Cyllido torfol yw’r drefn o gyllido prosiect neu fenter drwy godi cyfraniadau ariannol gan nifer fawr o bobl, ar gofrestri ar y rhyngrwyd yn aml heddiw, ond hefyd gellir gweithredu’r cysyniad drwy danysgrifiadau post, digwyddiadau budd a dulliau eraill. Mae cyllido torfol yn ffurf ar gyllid amgen sydd wedi dod i’r amlwg y tu allan i’r system ariannol draddodiadol.