AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Club Coach Role Description

Disgrifiad Swydd Hyfforddwr

Mae hyfforddwr yn arwain y sesiynau hyfforddi yn y clwb. Yn fwy na dim, rhaid i’r hyfforddwr allu cymell yr aelodau.

Sut byddwch chi’n elwa:

 • Teimlo eich bod yn rhoi yn ôl
 • Cyfarfod llawer o bobl o wahanol gefndiroedd
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau
 • Potensial i ddatblygu gyrfa / gwella cyflogadwyedd
 • Potensial am hyfforddiant a chymwysterau newydd

I bwy fyddaf yn atebol?       

 • Y Cadeirydd

Am bwy fyddaf yn gyfrifol?   

 • Yr holl gyfranogwyr yn eich sesiynau hyfforddi

Bydd arnoch angen y canlynol:

 • Cymwysterau hyfforddi perthnasol (byddwch yn benodol am beth fydd arnoch ei angen – lefel 1, lefel 2…)
 • Gwybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau’r clwb
 • Gwybodaeth am Bolisïau a Gweithdrefnau Lles Plant y Corff Rheoli Cenedlaethol
 • Cymhwyster cymorth cyntaf (gall y clwb eich cefnogi chi i gael hwn, ar ôl eich penodi)

Hefyd bydd arnoch angen y canlynol:

 • Bod yn ddibynadwy a chyfrifol ac arwain drwy esiampl
 • Agwedd frwdfrydig a hawdd siarad â chi
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Ffocws ar y plentyn weithredu, os mai rôl hyfforddi plant yw hi
 • Sgiliau trefnu cadarn
 • Gallu cymell chwaraewyr

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Cynllunio ac arwain sesiynau hyfforddi hwyliog a diogel, gan weithio ochr yn ochr â hyfforddwyr a chynorthwywyr hyfforddi eraill o bosib
 • Arsylwi a dadansoddi sgiliau, gan awgrymu gwelliannau a gwneud y chwaraewyr yn ymwybodol o’u cynnydd
 • Cysylltu â rheolwyr timau
 • Dewis timau, gan weithio o bosib gyda rheolwyr timau a staff hyfforddi eraill
 • Rhoi elfennau hyfforddi’r Cynllun Datblygu Clwb ar waith
 • Mentora hyfforddwyr newydd ac Arweinwyr Ifanc
 • Adlewyrchu a gwerthuso sesiynau hyfforddi
 • Dirprwyo swyddi yn y sefydliad os nad oes angen sgiliau hyfforddi ar eu cyfer
 • Cysylltu â’r corff rheoli cenedlaethol i gael strwythurau rhanbarthol a chenedlaethol ar gyfer perfformwyr talentog
 • Hybu a chadw at bolisi’r clwb ar gyfer amddiffyn plant, chwarae teg, Cod Ymddygiad a chyfleoedd cyfartal
 • Cadw at weithdrefn ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

 • Oddeutu 2 i 3 awr yr wythnos, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur eich clwb/sefydliad chwaraeon.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

(Nodwch fanylion cyswllt y Cadeirydd neu’r Ysgrifennydd neu’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr yma)