AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Sut Mae’r Gemau Olympaidd yn Annog Pobl Ifanc i Roi Cynnig ar Rywbeth Newydd?

Ydych chi wedi clywed? Bydd Gemau Olympaidd modern Tokyo 2020 yn cyflwyno nifer o chwaraeon newydd yn rhan o’r gystadleuaeth chwaraeon ryngwladol.                     

Mae’r pwyllgor trefnu wedi cymeradwyo pum camp newydd yn unfrydol – pêl fas/pêl feddal, carate, sglefrfyrddio, dringo chwaraeon, a syrffio – sy’n golygu y bydd 18 camp ychwanegol yng ngemau nesaf yr haf.                

Dywedodd Llywydd Pwyllgor Trefnu Tokyo ar gyfer y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, Yoshiro Mori

"Drwy gyfrwng y cystadlaethau ychwanegol yma, nod Gemau Tokyo 2020 yw ysbrydoli cenedlaethau newydd a dod yn drobwynt ac yn fodel ar gyfer Gemau Olympaidd y dyfodol. Fe fyddwn ni’n parhau i gydweithio â’r holl randdeiliaid, gan gynnwys rheolwyr y lleoliadau a fydd yn cynnal y cystadlaethau chwaraeon sydd wedi’u hychwanegu o’r newydd, i baratoi Gemau rhagorol."

Ac nid dyma’r unig awgrymiadau chwaraeon sydd wedi cael eu gwneud. Mae Paris, sy’n cynnal Gemau Olympaidd 2024, newydd gyflwyno cynnig ei phwyllgor ar gyfer chwaraeon newydd, a fydd yn sicrhau gwell cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y rhaglen Olympaidd, mwy o ffocws ar ieuenctid a naws fwy trefol.

“Wrth ystyried chwaraeon newydd ar gyfer ein cynnig, tair egwyddor oedd yn llywio ein trafod ni – cynaliadwyedd, chwaraeon sy’n siarad gydag ieuenctid a’r rhai sy’n adlewyrchu hunaniaeth Paris yn 2024,” dywedodd Llywydd Paris 2024, Tony Estanguet.

“Roedden ni eisiau dewis chwaraeon poblogaidd sy’n gynhwysol, yn hygyrch ac yn hybu creadigrwydd gan ategu’r rhaglen chwaraeon bresennol yn y ffordd orau posib. Rydyn ni’n credu bod y pedair camp yma’n gyfle i ddenu cynulleidfaoedd newydd at y Gemau Olympaidd.” 

 

Sut mae’r Gemau Olympaidd yn Annog Cyfraddau Cymryd Rhan Mewn Chwaraeon?

Nod pob cystadleuaeth Olympaidd yw annog ac ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon, fodd bynnag, rydyn ni’n chwilfrydig i weld pa mor llwyddiannus yw’r ymgyrchoedd hyn.

Cynhaliodd Llundain y Gemau yn ôl yn 2012 gydag addewid i ‘ysbrydoli cenhedlaeth’, a sicrhaodd rhywfaint o lwyddiant gydag adroddiadau yn dweud bod nifer yr oedolion sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon unwaith yr wythnos o leiaf wedi cynyddu 750,000 yn ystod y flwyddyn ganlynol.   

Fodd bynnag, er bod cyfanswm y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon wedi cynyddu yn ystod y degawd diwethaf o 23,349,900 i 25,318,300, mae’r swm yma wedi dechrau lleihau wrth i chi edrych ar ganran cyfanswm y boblogaeth – 57.4% i 57%.

Hefyd, canfu arolwg gan YouGov yn 2017 ar ran Pro Bono Economics mai dim ond 7% o’r boblogaeth oedd yn hawlio eu bod wedi cael eu hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Felly mae’n ymddangos bod cymhelliant chwaraeon yn gallu diflannu’n araf bach ar ôl i gyffro’r Gemau ddod i ben. Dyma ble gall sefydliadau fel ein sefydliad ni helpu. Ein nod ni, ochr yn ochr â’n chwaer sefydliadau – Chwaraeon Cymru a Sgwad Ni – yw cynyddu cyfranogiad drwy wneud chwaraeon yn hwyl ac ar gael i bawb.     

Rydyn ni wedi ymrwymo i gael pob plentyn (a llawer o oedolion) i wirioni ar chwaraeon am oes, a sefydlu Cymru fel cenedl o bencampwyr.

Ceir Strategaeth Chwaraeon Cymunedol newydd ar gyfer y sector cyfan, yn ogystal â Chronfa Iach ac Actif gwerth £5m gan Lywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi pobl i fod yn fwy actif yn gorfforol, gwella asedau cymunedol presennol (fel clybiau) a chyflwyno technoleg newydd.   

Oherwydd, drwy ddod at ein gilydd, gall pobl o bob oed ac o bob cymuned ddatgloi manteision chwaraeon i bawb #GalluMaeCymru.

(Mwy o wybodaeth am y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yma)

 

Sut Gallwch Chi Ysbrydoli Pobl i Fod yn Actif?

Does dim rhaid i chi fod yn Olympiad i ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae cymhelliant chwaraeon yn rhywbeth sy’n cael ei annog ar lawr gwlad ac ar lefelau uwch. Felly, os oes gennych chi glwb chwaraeon yng Nghymru, edrychwch ar ein cyfarwyddyd ar gyfer hybu eich clwb. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i godi eich proffil!

Gweld pob astudiaeth achos