AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Sut i Leihau Risgiau mewn Clybiau Chwaraeon

Dylai chwarae neu gymryd rhan mewn chwaraeon fod yn brofiad hwyliog a phleserus y mae cyfranogwyr yn edrych ymlaen ato. Ond, yn anffodus, mae damweiniau’n digwydd weithiau.

Mae gwybodaeth ar gael i chi wybod sut i leihau risgiau yn eich clwb chwaraeon gyda’n crynodeb diogelu mewn chwaraeon.

 

Cynnal Archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar bob Gwirfoddolwr ac Aelod o Staff

Dylai unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc neu oedolion agored i niwed, cyflogedig ai peidio, gael ei archwilio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r archwiliadau hyn yn sicrhau nad yw pobl anaddas yn dod i gysylltiad â grwpiau agored i niwed ac yn cynnal safonau diogelu.

Dylai archwiliadau’r DBS gael eu cynnwys fel rhan o’r broses recriwtio a dylai unrhyw un a fydd yn treulio amser gyda’r grwpiau hyn heb oruchwyliaeth gael eu sgrinio ar y lefel uchaf a manylaf. Er eu bod yn fanwl, maent yn gymharol rad i’w cynnal a gellir gwneud cais amdanynt ar-lein.            

 

Asesu Risg Eiddo Clwb     

     

Mae gweithdrefn rheoli risg yn rhan hanfodol o ddiogelu. Bydd cynnal y math yma o archwiliad yn nodi ac yn rheoli unrhyw risgiau er mwyn sicrhau diogelwch yn ystod pob sesiwn yn y clwb. Hefyd bydd gweithdrefn yn amlinellu pwy sy’n gyfrifol am reoli’r risgiau hyn, pryd ddylid newid offer er mwyn bodloni safonau diogelwch, yn ogystal â sicrhau bod popeth a ddefnyddir yn addas i faint a gallu aelodau’r clwb. 

Nid unwaith mae asesiad risg yn digwydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn asesu risg yn rheolaidd er mwyn cynnal safonau uchel eich clwb.

 

Gwnewch yn Siŵr Bod Pob Aelod yn Llofnodi Ffurflen Feddygol       

Gall ymddangos fel rhywbeth ffurfiol ond gall cael aelodau (neu rieni aelodau os mai plant ydyn nhw) i lenwi ffurflen caniatâd meddygol cyn cymryd rhan achub bywydau.

Dylai’r ffurflenni hyn ofyn am wybodaeth gyswllt mewn argyfwng, manylion personol a chysylltu, caniatâd ac unrhyw wybodaeth feddygol berthnasol, fel anafiadau, alergeddau neu gyflyrau. Gall gwybod am yr wybodaeth yma helpu i atal anaf pellach neu amharu ar gyflyrau meddygol, yn ogystal â rhoi gwybod i chi pwy ddylech ei ffonio os bydd rhywbeth anffodus yn digwydd.       

 

Rhoi Cynllun Argyfwng yn ei Le

Rydyn ni’n gobeithio na fydd argyfwng yn digwydd yn eich clwb, ond mae’n bwysig bod â chynllun yn ei le rhag ofn, oherwydd mae gan bob clwb ddyletswydd o ofal i’w aelodau a’i staff. Dylai’r weithdrefn yma amlinellu’r canlynol:

  • Pwy sydd wedi cymhwyso mewn cymorth cyntaf a phwy ddylid galw arno felly os oes damwain neu anaf.
  • Ble mae’r ffurflenni caniatâd meddygol yn cael eu cadw a phryd i gysylltu â chysylltiadau mewn argyfwng h.y. rhieni.
  • Ble mae’r cit cymorth cyntaf yn cael ei gadw fel ei fod ar gael yn hwylus.
  • Sut rhoddir gwybod am argyfyngau a’r newidiadau ddylid eu gwneud i osgoi digwyddiadau yn y dyfodol.

 

Cael Gwybod Mwy am Ddiogelu Mewn Chwaraeon

Mae’r uchod yn grynodeb defnyddiol o asesu risg mewn chwaraeon a sefydlu prosesau, ond rydyn ni’n barod iawn i helpu a rhoi cyfarwyddyd manylach i chi a’ch clwb. Cysylltwch i gael gwybod mwy am ddiogelu mewn chwaraeon.

Gweld pob astudiaeth achos