AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Erthyglau

Stori Niamh am bwysigrwydd croesawu aelodau newydd.

Roedd hyfforddiant pêl korf yn hafan ddiogel i Niamh yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol.

Yma mae’n dweud ei stori wrth Atebion Clwb am sut gwnaeth ymuno â chlwb chwaraeon helpu ei hiechyd meddwl a sut mae hi nawr yn ceisio helpu aelodau newydd eraill i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys.

Cafodd Niamh ei hannog i roi cynnig ar Bêl Korf pan ddarganfyddodd ei brawd y gamp yn y brifysgol. Wedyn aeth â hi i sesiwn. Fe welodd hi hynny fel her newydd ac roedd yn edrych ymlaen yn fawr at y sesiwn hyfforddi nesaf.

“Fe wnes i gysylltu â pherson o’r clwb wnes i ddod o hyd iddo ar-lein ac fe fynnodd fy mod i’n mynd i sesiwn. Roedd wedi cyffroi ac eisiau i mi gymryd rhan.

“Doedd gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl ac felly fe es i i mewn i’r neuadd chwaraeon a gweld criw o bobl yn sgwrsio a chwerthin – roedd yn gymaint o hwyl!”

Rhoi’n ôl.
Yn hyfforddwr yn y clwb erbyn hyn, mae Niamh yn ceisio rhoi’r un ‘croeso mawr’ pan fydd aelodau newydd yn ymuno. “Rydw i bob amser mor gyffrous am wahodd pobl newydd i sesiynau er mwyn iddyn nhw brofi’r hwyl a’r sylwebaeth sy’n dod gyda’r gamp.”

Yn yr ysgol, roedd Niamh yn cymryd rhan mewn rhai chwaraeon ond doedd hi “ddim wir yn hoffi’r chwaraeon i ferched yn unig”. Mae Niamh yn teimlo bod cael bod yn rhan o glwb chwaraeon rhyw cymysg yn cael effaith fawr ar sut mae pobl yn parchu ac yn cyfathrebu â’i gilydd.

“Rydw i wir wedi mwynhau eleni, bod yn rhan o bâr hyfforddi gwryw/benyw. Rydyn ni’n cael canolbwyntio ar rywiau penodol a’r ffordd maen nhw’n chwarae, sy’n creu mwy o barch at beth mae’r ddau ryw yn gallu’i gynnig yn fy marn i. Rydw i’n meddwl bod perygl i ferched syrthio i fod yn y rôl eilaidd yn cynorthwyo, a’r dynion yn rheoli ac yn gorchymyn.                      

“Rydw i’n ceisio gwneud yn siŵr nad oes neb ar goll yn y cefndir a bob amser yn ceisio gwneud i bobl deimlo eu bod yn cael eu cynnwys a bod croeso iddyn nhw.” 

Pŵer i'r merched.
“Fel hyfforddwraig fenywaidd yn gweithio gyda hyfforddwr gwrywaidd sy’n deall y broblem yma hefyd, rydyn ni wir yn gweithio i rymuso merched a chael y gwrywod i weld pwysigrwydd ymdrech tîm mewn gemau a hyfforddiant. Mae hyn yn berthnasol hefyd i aelodau ychydig yn dawelach, a llai hyderus o bosib, o’r clwb.”

Mae Niamh yn deall y cyfrifoldeb pwysig sydd gan Hyfforddwr i’w chwaraewyr a gweddill y Clwb yn gyffredinol ac mae’n esbonio sut mae’r clwb yn ceisio cyflawni hyn:

“Fel hyfforddwyr rydyn ni’n ceisio cynnal trafodaeth agored a chyson rhyngon ni a’r chwaraewyr ac rydw i’n gwybod bod y pwyllgor yn gwneud hynny hefyd. Mae’n golygu os oes gan y chwaraewyr unrhyw broblemau sy’n effeithio arnyn nhw, yn gysylltiedig â chwaraeon neu broblemau personol, eu bod yn gwybod bod ganddyn nhw lawer o bobl y gallan nhw droi atyn nhw.”

Mwy na chwaraeon. 
I Niamh, mae’r gamp wedi bod yn gymaint mwy na hwb corfforol. 

“Dydw i ddim yn gallu sôn digon am sut mae pêl korf wedi fy nhynnu i allan o dwll.”

Pan ddechreuodd hi yn y brifysgol, fwy na 400 milltir o gartref ac ar gwrs roedd hi wedi’i ddewis braidd yn ddifeddwl, ymunodd â’r clwb Pêl Korf a cheisio dibynnu ar ei phersonoliaeth allblyg i’w helpu i addasu i’r newidiadau.           

Ond ychydig fisoedd ar ôl dechrau ar ei blwyddyn gyntaf, fe ddechreuodd hi fynd i’w chragen.

Mae’n cofio: “Fe wnes i stopio mynd i ddarlithoedd, stopio mynd allan gyda fy ffrindiau; yn y diwedd doeddwn i ddim yn ateb fy nrws i fy ffrindiau yn y fflat hyd yn oed.” Cafodd ddiagnosis o iselder a phryder a chafodd help gan Wasanaeth Lles y Brifysgol yn y pen draw.            

Y Clwb Pêl Korf oedd ei “hafan ddiogel”.

“Drwy gydol y cyfnod anodd yma yn fy mywyd i, y peth rhyfedd oedd na wnes i stopio Pêl Korf a’r unig le oeddwn i’n mynd iddo oedd yr hyfforddiant a’r gemau,” esbonia. “Roedd yn teimlo’n ddiogel, roedd croeso i mi ac roeddwn i yng nghanol y bobl rydw i’n dal i’w hystyried fel fy ffrindiau gorau i.”

Wedi cymhwyso fel nyrs erbyn hyn, Pêl Korf yw ei ffordd i ddianc rhag straen ei swydd.                      

Ffrindiau am oes.
Ychwanegodd Niamh: “Mae fy nghlwb presennol i’n cynnwys rhai o fy ffrindiau agosaf, y rhai rydw i’n troi atyn nhw am gyngor ac yn gofyn am gefnogaeth ganddyn nhw. Rydw i’n meddwl mai un o’r rhesymau pam rydw i’n cyffroi cymaint wrth i bobl ymuno â’r gamp yw am ei bod hi wedi rhoi profiadau a chyfeillgarwch i mi ac rydw i eisiau iddyn nhw gael hynny hefyd!”

Gweld pob astudiaeth achos