AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Rhywfaint o help i ddewis cyfrif banc ar gyfer eich clwb chwaraeon lleol

Os ydych chi’n bwriadu agor cyfrif banc newydd i’ch clwb chwaraeon lleol, rhaid i chi edrych ar bob opsiwn ac ystyried pa gyfrif banc sydd fwyaf addas i’ch sefydliad.

Un o’r ystyriaethau pennaf yw diogelwch. Dylai grwpiau cymunedol fod â chyfrif banc gydag o leiaf ddau lofnod. Efallai y bydd rhai banciau’n cynnig mynediad bancio ar-lein llawn i bob llofnodwr, ond ni fyddant yn darparu awdurdodi deuol i daliadau ar-lein. 

Ond peidiwch â phoeni – rydyn ni wedi gwneud y gwaith caled ar eich rhan chi. Dyma nifer o gyfrifon cyfredol sy’n cynnig awdurdodi deuol ar gyfer bancio ar-lein. 

Cyfrif Cymunedol Barclays  

 • Cymhwysedd: Trosiant blynyddol o lai na £100,000
 • Mynediad: Ar-lein, ap, ffôn neu yn y gangen
 • Ffioedd: Bancio bob dydd, am ddim dim ond eich bod yn parhau i fodloni’r meini prawf
 • Hyd at dri llofnodwr fel bod posib awdurdodi trafodion ar-lein
 • Hyd at chwe cherdyn debyd a llyfr siec
 • I ymgeisio, gwiriwch eich cymhwysedd a chasglu rhif cyfeirio yma ac wedyn ffoniwch 0800 515 46 neu ewch i’ch cangen leol

Cyfrif Arian Parod CAF (Charities Aid Foundation)  

 • Cymhwysedd: Elusennau a sefydliadau nid-er-elw
 • Mynediad: Ar-lein, ffôn a thalu i mewn yng nghanghennau HSBC
 • Ffioedd: £5 y mis am fancio bob dydd. Gwiriwch am ffioedd eraill
 • Rhaid cael isafswm o £1000 i agor cyfrif
 • Awdurdodi deuol ar drafodion ar-lein
 • I ymgeisio, ffoniwch 03000 123 456 neu ewch i cafbank.org

Cyfrif Trysoryddion Lloyds TSB

 • Cymhwysedd: Trosiant blynyddol o lai na £50,000
 • Mynediad: Ar-lein, ap, ffôn, mewn cangen neu wrth gownteri Swyddfa’r Post
 • Ffioedd: Bancio o ddydd i ddydd am ddim
 • Dim angen isafswm blaendal
 • Hyd at dri llofnodwr i awdurdodi pob taliad
 • Mynediad wedi’i ddirprwyo ar gael ar gyfer bancio ar-lein gyda chyfyngiadau talu unigol
 • Bocs Gwybodaeth Busnes - casgliad ar-lein am ddim o ganllawiau a thaflenni ffeithiol  
 • Sieciau cyflwyno am ddim
 • I ymgeisio, ffoniwch 0800 056 0056 neu ewch i'r wefan.

Cyfrif Cyfredol Elusennol Banc Triodas

 • Cymhwysedd: Dim ond elusennau cofrestredig gyda throsiant o fwy na £5000 all ymgeisio
 • Mynediad: Ar-lein, ffôn neu bost
 • Ffioedd: Mae ffioedd am fancio o ddydd i ddydd, ee 40c am bob siec sy’n cael ei hysgrifennu neu sy’n cael ei rhoi i mewn yn y cyfrif
 • Dim cerdyn credyd na debyd
 • Ennill llog ar falansau dros £5000
 • Tîm cyswllt ym Mryste
 • I ymgeisio, ffoniwch 0330 355 0355 neu ewch i'r wefan

Banc Ymddiriedolaeth Unity  

 • Cymhwysedd: Mae Banc Ymddiriedolaeth Unity yn cynnig gwahanol gyfrifon ar gyfer gwahanol lefelau o drosiant. Isod rydym wedi nodi’r ddarpariaeth ar gyfer sefydliadau sydd â throsiant o hyd at £100,000
 • Mynediad: Ar-lein, ffôn, a thalu i mewn mewn Swyddfa Bost (arian parod yn unig), NatWest ac RBS
 • Ffioedd: £6 y mis, talu’n chwarterol
 • Rhaid cael isafswm o £500 i agor cyfrif
 • Awdurdodi sengl, deuol a threbl ar daliadau ar gael drwy fancio ar-lein
 • Nid oes cerdyn debyd yn cael ei gynnig
 • I ymgeisio, ffoniwch 0345 140 1000 neu ewch i https://apply.unity.co.uk


Er ein bod wedi cymryd pob gofal rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth sydd wedi cael ei darparu yn gywir, nid yw Chwaraeon Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod a achosir i unrhyw berson sy’n dibynnu ar unrhyw ddatganiad neu hepgoriad. Mae’r cynnwys er gwybodaeth yn unig ac ni ddylid dibynnu arno fel cyngor ar gyfer pob cyfres o amgylchiadau. Dylid gofyn am gyngor penodol ym mhob achos.

Dysgu mwy am gyllid eich clwb    

Cafodd Atebion Clwb ei greu i helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech chi gael gwybod mwy am reoli cyllid eich clwb, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

 

Gweld pob astudiaeth achos