AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn, Powys

Pwy?

Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn, Powys

Beth ddigwyddodd?

Dair blynedd yn ôl, roedd Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn yn cael trafferth gweithredu dros y gaeaf. Er bod gan y clwb 80 o aelodau, ac yn un o’r rhai mwyaf yn y rhanbarth, roedd y ddau gwrt tennis heb olau. Felly, roedd hynny’n cyfyngu ar y chwarae a’r ymarfer yn sylweddol yn ystod y misoedd tywyll. Roedd rhaid i’r clwb roi terfyn ar nifer yr aelodau ac roedd rhestr aros. Mae canllawiau’r Gymdeithas Tennis Lawnt yn cynghori y dylid cael uchafswm o 40 aelod fesul cwrt sydd heb ei oleuo a 60 aelod fesul cwrt sydd â llifoleuadau. Roedd gan y clwb ormodedd.

“Mae llawer o’r gemau’n cael eu chwarae gyda’r nos ac felly, dros y gaeaf, roedd hyn yn amhosib,” meddai Simon Cain, aelod o bwyllgor y clwb. “Roedden ni wedi bod yn trafod cael llifoleuadau ers amser maith ac roedd ffurflen gais am arian wedi cael ei phasio o amgylch y pwyllgor. Fe aeth hyn ymlaen am amser mor hir nes bod y dyddiad cau wedi mynd heibio. Fe benderfynais i ei wneud. Wedi cysylltu â 10 o gyllidwyr, fe gawsom ni bedwar.”

Er bod Simon wedi sicrhau £13,529 gan Gyngor Sir Powys, roedd terfyn amser byr yn gysylltiedig â’i ddefnydd. Yn anhygoel, o fewn chwe wythnos, roedd y clwb wedi codi £35,000, gan gynnwys £15,607 gan Chwaraeon Cymru, £5,000 o’i gyllid ei hun a symiau llai gan sefydliadau lleol. “Roedd yn gyfuniad o lwc a darganfod yr hyn roedd y cyllidwyr ei eisiau,” meddai Simon.

Sut gwnaeth pethau newid?

Gosodwyd dau lifolau 8m ar bob cwrt, sy’n darparu mwy na digon o olau. Mae’r grant gan y cyngor wedi galluogi’r cyrtiau i gael wyneb newydd, sy’n gwella ansawdd y ddarpariaeth tennis yn lleol yn fawr. Cafodd y cyrtiau eu hailagor ym mis Mai 2014.

Beth sydd nesaf i’r clwb?

“Roedd gennym ni 80 o aelodau ond nawr mae gennym ni 120,” meddai Simon. “Roedd yn bwysig iawn denu chwaraewyr newydd, yn ogystal â’r aelodau presennol. Fe all pawb chwarae’n llawer mwy rheolaidd yn awr, a thrwy gydol y flwyddyn. Erbyn hyn, mae gennym ni raglenni hyfforddi, llawer mwy o blant yn chwarae a llawer mwy o ferched yn chwarae.”

Cyngor Call Simon

Peidiwch ag ildio – disgwyliwch i gyllidwyr ddweud na, ond daliwch ati i ofyn.

Rhowch lawer o wybodaeth i ddarpar gyllidwyr a gwnewch gymaint o waith â phosib ar eu rhan. Gwnewch yn siŵr bod pris perthnasol yn cael ei osod, eich bod yn deall beth sydd angen ei wneud a’ch bod yn darparu ystadegau am y clwb.

Rhaid llunio perthynas dda gyda chyllidwyr a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eu hamcanion nhw.

Darganfyddwch beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol ac yn arbennig a beth fyddai’n denu cyllidwyr. Mae Trefaldwyn yn ardal wledig iawn, mae’r cysylltiad â’r rhyngrwyd yn gyfyngedig ac mae’r drafnidiaeth gyhoeddus yn wael, felly mae cyfleusterau chwaraeon yn bwysig i bobl.

 

Anfonwch ‘Eich Straeon Chi’ atom ni am gyfle i ennill £100 i’ch clwb.

Gweld pob astudiaeth achos