AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn, Powys

Pwy?

Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn, Powys

Beth ddigwyddodd?

Dair blynedd yn ôl, roedd Clwb Tennis Lawnt Trefaldwyn yn cael trafferth gweithredu dros y gaeaf. Er bod gan y clwb 80 o aelodau, ac yn un o’r rhai mwyaf yn y rhanbarth, roedd y ddau gwrt tennis heb olau. Felly, roedd hynny’n cyfyngu ar y chwarae a’r ymarfer yn sylweddol yn ystod y misoedd tywyll. Roedd rhaid i’r clwb roi terfyn ar nifer yr aelodau ac roedd rhestr aros. Mae canllawiau’r Gymdeithas Tennis Lawnt yn cynghori y dylid cael uchafswm o 40 aelod fesul cwrt sydd heb ei oleuo a 60 aelod fesul cwrt sydd â llifoleuadau. Roedd gan y clwb ormodedd.

“Mae llawer o’r gemau’n cael eu chwarae gyda’r nos ac felly, dros y gaeaf, roedd hyn yn amhosib,” meddai Simon Cain, aelod o bwyllgor y clwb. “Roedden ni wedi bod yn trafod cael llifoleuadau ers amser maith ac roedd ffurflen gais am arian wedi cael ei phasio o amgylch y pwyllgor. Fe aeth hyn ymlaen am amser mor hir nes bod y dyddiad cau wedi mynd heibio. Fe benderfynais i ei wneud. Wedi cysylltu â 10 o gyllidwyr, fe gawsom ni bedwar.”

Er bod Simon wedi sicrhau £13,529 gan Gyngor Sir Powys, roedd terfyn amser byr yn gysylltiedig â’i ddefnydd. Yn anhygoel, o fewn chwe wythnos, roedd y clwb wedi codi £35,000, gan gynnwys £15,607 gan Chwaraeon Cymru, £5,000 o’i gyllid ei hun a symiau llai gan sefydliadau lleol. “Roedd yn gyfuniad o lwc a darganfod yr hyn roedd y cyllidwyr ei eisiau,” meddai Simon.

Sut gwnaeth pethau newid?

Gosodwyd dau lifolau 8m ar bob cwrt, sy’n darparu mwy na digon o olau. Mae’r grant gan y cyngor wedi galluogi’r cyrtiau i gael wyneb newydd, sy’n gwella ansawdd y ddarpariaeth tennis yn lleol yn fawr. Cafodd y cyrtiau eu hailagor ym mis Mai 2014.

Beth sydd nesaf i’r clwb?

“Roedd gennym ni 80 o aelodau ond nawr mae gennym ni 120,” meddai Simon. “Roedd yn bwysig iawn denu chwaraewyr newydd, yn ogystal â’r aelodau presennol. Fe all pawb chwarae’n llawer mwy rheolaidd yn awr, a thrwy gydol y flwyddyn. Erbyn hyn, mae gennym ni raglenni hyfforddi, llawer mwy o blant yn chwarae a llawer mwy o ferched yn chwarae.”

Cyngor Call Simon

Peidiwch ag ildio – disgwyliwch i gyllidwyr ddweud na, ond daliwch ati i ofyn.

Rhowch lawer o wybodaeth i ddarpar gyllidwyr a gwnewch gymaint o waith â phosib ar eu rhan. Gwnewch yn siŵr bod pris perthnasol yn cael ei osod, eich bod yn deall beth sydd angen ei wneud a’ch bod yn darparu ystadegau am y clwb.

Rhaid llunio perthynas dda gyda chyllidwyr a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw eu hamcanion nhw.

Darganfyddwch beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol ac yn arbennig a beth fyddai’n denu cyllidwyr. Mae Trefaldwyn yn ardal wledig iawn, mae’r cysylltiad â’r rhyngrwyd yn gyfyngedig ac mae’r drafnidiaeth gyhoeddus yn wael, felly mae cyfleusterau chwaraeon yn bwysig i bobl.

 

Anfonwch ‘Eich Straeon Chi’ atom ni am gyfle i ennill £100 i’ch clwb.

Gweld pob astudiaeth achos