AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

Cyfleoedd Gwirfoddoli Mewn Chwaraeon Oddi ar y Cae yng Nghymru: Eich Canllaw Hanfodol

“Rydw i eisiau gwirfoddoli mewn chwaraeon ond dydw i ddim yn dda mewn chwaraeon!” Ydi hyn yn swnio fel chi? Os felly, fe allwn ni helpu…

Rydyn ni yma i ddweud wrthych chi nad oes rhaid i chi fod yn dda o gwbl mewn chwaraeon i wneud byd o wahaniaeth i chwaraeon ar lawr gwlad. Mae cymaint o wahanol fathau o dasgau gwirfoddoli ar gael ac mae clybiau ar hyd a lled Cymru’n chwilio am bobl fel chi!

Dyma ein Canllaw Hanfodol ni i Gyfleoedd Gwirfoddoli Mewn Chwaraeon Oddi ar y Cae yng Nghymru.

Cadeirydd

Os ydych chi’n dda am wrando ac am ddeall a gwerthfawrogi gwahanol safbwyntiau, efallai y byddech chi’n Gadeirydd chwaraeon gwych. Rhaid i chi deimlo’n angerddol am ddyfodol y clwb er mwyn ei sbarduno ymlaen. Fe allech chi ddweud ei fod yn eithaf tebyg i arwain cerddorfa, heb y basŵns wrth gwrs.         

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. 

Trysorydd

Os ydych chi’n deall y gwahaniaeth rhwng mantolennau ac elw a cholled ac wrth eich bodd yn gofalu am gyllidebau, byddai gwaith y trysorydd clwb yn addas iawn i chi.

Bydd rhaid i chi dalu arian a sieciau i mewn i’r banc, talu biliau a pharatoi adroddiadau ariannol. Does dim rhaid i chi fod yn gyfrifydd, dim ond yn drefnus gydag arian a deall sut i ddefnyddio taenlen.                   

Os hoffech chi gael mwy o fanylion am rôl y trysorydd, cliciwch yma.

Ysgrifennydd

Yn aml iawn, Ysgrifennydd y Clwb yw asgwrn cefn y clwb. Chi yw’r person y mae pobl yn troi ato er mwyn i bethau gael eu cyflawni. Rydych chi wrth eich bodd yn bod yn drefnus (efallai eich bod chi’n codio eich ffeiliau yn ôl gwahanol liwiau) ac rydych chi’n gyfarwydd iawn â rhaglenni cyfrifiadurol fel Word ac Excel. Hefyd bydd rhaid i chi drefnu cyfarfodydd, cadw cofnodion a dosbarthu gwybodaeth. Os ydych chi eisiau rhannu’r baich gwaith, ystyriwch recriwtio Ysgrifennydd Gemau ac Ysgrifennydd Cymdeithasol.

Swnio fel y gwaith i chi? Mwy o wybodaeth yma. 

Arlwyo

Os mai’r gegin yw calon y cartref, y gasgen te a choffi yw calon y clwb yn sicr. Os ydych chi eisiau torchi eich llewys a helpu, mae rôl arlwyo mewn clwb chwaraeon yn gallu bod yn hwyl ac yn gymdeithasol.

Gall arlwyo olygu gwahanol bethau mewn gwahanol glybiau – gall y cyfrifoldebau ymwneud â rheoli stoc, archebu cyflenwadau, trefnu lluniaeth syml neu oruchwylio caffi bychan hyd yn oed. Does dim rhaid i hyn fod yn ymrwymiad wythnosol. Beth am weithio ar sail rota neu gynnig gweini eich Sbwng Fictoria flasus ar ddiwrnod gemau. (Cofiwch gadw tamaid i ni!)                      

Gyrrwr y Bws Mini

Yn aml bydd rhaid i glybiau ddibynnu ar wirfoddolwyr i fynd â thimau i ac o gemau. Ac os gallwch chi ymdopi â chanu swnllyd, byddai’r swydd yma’n ddelfrydol i chi. Bydd rhaid i chi fod yn 21 oed ac wedi dal trwydded yrru am ddwy flynedd o leiaf. Os ydych chi dros 70 oed, bydd rhaid i chi fodloni safonau meddygol Grŵp 2. Holwch eich meddyg teulu os ydych chi’n ansicr. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r holl ofynion cyfreithiol. Os nad ydych chi eisiau gyrru, fe allech chi helpu pobl i mewn ac allan o’r cerbyd – sy’n hynod ddefnyddiol os oes gennych chi gyfranogwyr ag anableddau.                   

Am fwy o fanylion, cliciwch yma

Codi Arian

Ydych chi’n llawn syniadau gwreiddiol ar gyfer codi arian? Os felly, efallai mai chi yw’r person mae clwb yn chwilio amdano ... codwr arian o fri! Pur anaml mae ffioedd aelodaeth yn unig yn gallu cynnal clwb, felly os ydych chi’r math o berson sy’n gallu meddwl am syniadau creadigol er mwyn codi arian, os ydych chi’n dda am drefnu digwyddiadau neu os ydych chi’n arbenigwr ar lenwi ffurflenni cais am grant efallai, cysylltwch…

Mae mwy o fanylion ar gael yma. 

Rheolwr Marchnata / Cyfryngau Cymdeithasol

Mae gennych chi lygad da am lun gwerth chweil ac rydych chi’n gallu meddwl am sylw a hashnod bachog ac yn gwybod sut i gael pobl i hoffi eich neges.

Os oes gennych chi sgiliau ysgrifennu a chyfryngau cymdeithasol da, beth am ddefnyddio eich talent yn eich clwb lleol? Mae rhannu newyddion da a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’n ffordd dda o recriwtio aelodau newydd, cadw noddwyr yn hapus a chodi ysbryd pawb yn y clwb. Yn ogystal â gwneud gwahaniaeth i’r clwb, gall fod yn brofiad gwych i’ch CV hefyd.                              

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma ac mae gennym ni lond gwlad o ganllawiau i’ch helpu chi i hybu eich clwb hefyd. 

Cyfleoedd Meddygaeth Chwaraeon

Os ydych chi’n therapydd tylino chwaraeon neu’n ffisiotherapydd ac angen rhywfaint o brofiad, mae’r cyfleoedd i wirfoddolwyr mewn chwaraeon yn niferus. Mae clybiau a chyrff rheoli cenedlaethol yn croesawu gwirfoddolwyr weithiau. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi gymwysterau ac yswiriant addas.

Swyddog Cynnal a Chadw Tiroedd

Oes gennych chi fysedd gwyrdd? Mae bysedd o’r fath yn hanfodol ar gyfer y swydd yma! Ond os ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng awyru a thywarchu, yn hoffi bod allan yn yr awyr agored ac yn ymfalchïo yn eich gwaith, mae gofalu am y tir yn ffordd wych o gyfrannu a helpu eich clwb.          

Mae mwy o wybodaeth ar gael gan The Institute of Groundsmanship sy’n cynrychioli swyddogion cynnal tiroedd proffesiynol a gwirfoddol ac sy’n darparu hyfforddiant a chymwysterau.                           

Swyddog Lles y Clwb

Os ydych chi’n berson gofalgar ac os yw eich dull chi o weithio’n canolbwyntio ar blant ac oedolion sy’n wynebu risg – mae’n werth holi mwy am rôl Swyddog Lles y Clwb. Hefyd bydd rhaid i chi allu deall polisïau a gweithdrefnau’r clwb.

Rhaid i bob clwb sy’n darparu chwaraeon ar gyfer plant a phobl ifanc iau na 18 oed fod â Swyddog Lles penodol. Weithiau mae’r swydd hon yn cael ei galw’n Swyddog Diogelu hefyd. 

Mae mwy o wybodaeth am y rôl hon ar gael yma.

Swyddog Ieuenctid

Os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen i wrando ar bobl ifanc a lleisio eich barn, byddech yn gwneud Swyddog Ieuenctid gwych. Gwaith y Swyddog Ieuenctid yw casglu a chyfathrebu barn yr aelodau iau i’w chyflwyno i Bwyllgor y Clwb. A dweud y gwir, gall fod yn rôl addas iawn i aelod iau.   

Hefyd efallai y bydd Swyddog Ieuenctid (neu Gynrychiolydd Ieuenctid) yn annog ac yn cymell aelodau iau i fod yn arweinwyr ifanc yn y clwb. Mae’r math yma o wirfoddoli mewn rheoli chwaraeon yn ffordd grêt o feithrin profiad ar gyfer eich CV a datblygu eich sgiliau arwain.            

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Efallai bod y teitl Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn swnio fel mai’r cyfan fyddwch chi’n ei wneud fydd dirprwyo gwaith a gwneud yn siŵr bod eich gwirfoddolwyr chi yn y lle iawn ar yr amser iawn. Ond mae’n llawer mwy na hynny. Mae’n swydd grêt i rywun sy’n hoff iawn o bobl ac sy’n deall bod gwirfoddolwyr yn asgwrn cefn i glybiau. Os ydych chi’n meddwl y gallwch chi helpu i wneud i wirfoddolwyr deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cymell a’u cefnogi, gall hon fod yn swydd ddelfrydol i chi!   

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma. 

Swyddog Offer a Chit

Mae gan rai clybiau lawer o offer – meddyliwch am chwaraeon fel athletau, rhwyfo, hwylio a gymnasteg. Ac mae’n rhaid estyn a chadw’r holl offer yma’n ddiogel ar ôl pob sesiwn. Hefyd bydd rhaid ei gynnal a’i gadw er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni safonau iechyd a diogelwch. Weithiau bydd rhaid trefnu cit cystadlu. Ac os ydych chi’n dda gyda nodwydd ac edau? Gwell fyth!                        

Swyddog Cystadlu

Os ydych chi’n dda am gwblhau mwy nag un dasg ar yr un pryd ac yn hoff iawn o brosiect neu ddigwyddiad mawr, mae gennym ni swydd ddelfrydol i chi. Boed yn gystadleuaeth nofio, regata rhwyfo neu ras feicio, mae angen gwaith caled a chynllunio manwl ar gyfer pob cystadleuaeth. O farcio’r cwrs  a chasglu cofrestriadau i ganfod swyddogion a threfnu seremonïau cyflwyno medalau, rhaid i rywun arwain. Ond byddwch yn barod i jyglo – ac edrych ymlaen at y parti ar y diwedd! 

Cyhoeddwr Digwyddiadau

Ydych chi’n mwynhau siarad gyda thorf ac yn deall chwaraeon yn dda? Os ydych chi, beth am wirfoddoli fel Cyhoeddwr Digwyddiadau? Bydd rhaid i chi allu siarad yn glir a darparu gwybodaeth fanwl gywir. Weithiau, efallai y bydd rhaid i chi siarad heb baratoi neu ymateb i rywbeth sy’n digwydd ar y cae chwarae. Felly, rhaid bod yn hyderus ar gyfer y gwaith yma. Os ydych chi’n hapus o flaen meic, fe allech chi fod yn feistr neu feistres y seremonïau mewn digwyddiadau codi arian a nosweithiau gwobrwyo.

Rhywbeth ychydig bach yn wahanol!

Mae gan rai chwaraeon dasgau penodol iawn. Er enghraifft, mae angen cynorthwywyr ramp yn y gamp Baralympaidd boccia. Efallai y bydd athletwyr sy’n cymryd rhan mewn hwylio anabledd angen help i fynd i mewn ac allan o’r dŵr. Os oes gennych chi agwedd bositif ac os ydych chi’n fodlon dysgu, mae digon o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael – rhai na fyddwch chi wedi meddwl amdanyn nhw. Chwiliwch am glwb a gofyn sut gallwch chi gymryd rhan!

 

Mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru

Mae clybiau chwaraeon lleol angen gwirfoddolwyr sydd â llawer o wahanol sgiliau ac mae hynny’n wir am gyrff rheoli chwaraeon hefyd. Mae swyddi lefel bwrdd ledled Cymru’n cael eu hysbysebu gan Gymdeithas Chwaraeon Cymru.

Sefydlwyd Atebion Clwb i helpu clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi ragor o gwestiynau am ble gallwch chi wirfoddoli, mae croeso i chi gysylltu gyda’n tîm cyfeillgar, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol.

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

 

 

 

 

Gweld pob astudiaeth achos