AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

All clybiau chwaraeon wneud cais am grantiau?

Allwch chi gael grantiau i grwpiau chwaraeon a grwpiau cymunedol yng Nghymru? Yr ateb syml yw... gallwch! Fe fuon ni’n siarad gydag arbenigwr grantiau a dyn sy’n deall y drefn, Alan Jones, Swyddog Grantiau yng Nghyngor Sir Benfro, i’ch helpu i ddod o hyd i gyllid i’ch clwb.

Ble mae dechrau?

Cymerwch olwg ar yr arian sy’n cael ei gynnig gan Chwaraeon Cymru. Mae hefyd yn werth gwglo am grantiau sy’n cael eu cynnig gan eich awdurdod lleol. Peidiwch ag anghofio edrych ar eich cyngor tref hefyd, oes gennych chi un.

Siawns na fydd gan eich ardal leol Swyddog Grantiau fel fi - felly cysylltwch a bydd ganddyn nhw lwyth o wybodaeth i chi.

Edrychwch sut y cafodd Clwb Tennis Trefaldwyn arian i wella’i gyfleusterau.

Siaradwch gyda’ch Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol leol

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o’r hyn y gall eich Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol ei gynnig. Yn Sir Benfro mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) yn darparu mynediad i borth cyllid.   Dewch o hyd i'r adran yn eich ardal chi.

Yn syml a hawdd ei ddefnyddio, gall ymgeiswyr ddarparu manylion am eu sefydliad a’r hyn maen nhw angen cyllid ar ei gyfer. Chwilio sydyn a chewch restr her o ddarpar arianwyr lleol y Phrydeinig.

Mae rhestr yma hefyd i’ch helpu i ddechrau arni.

Beth ydych chi eisiau?

Mae angen i chi wybod beth ydych chi eisiau ei wneud gydag unrhyw ddarpar gyllid.  Yn aml bydd pobl yn cysylltu â fi gan feddwl fod yr arian ar gael ddim ond i gadw’r clwb i fynd. Pan ofynnir iddyn nhw ar gyfer beth maen nhw angen yr arian gall yr ateb fod naill ai yn ‘popeth neu ‘wn i ddim!

Byddwch yn barod i ateb ychydig gwestiynau fel

  • Beth mae’ch clwb yn ei wneud?
  • Beth hoffech chi i’ch clwb ei wneud?
  • Faint o blant sydd gyda chi yn y clwb?
  • Pa mor aml ydych chi’n cwrdd?
  • Ble ydych chi’n chwarae?
  • Faint o hyfforddwyr sydd gyda chi? Ydyn nhw’n rhieni i’r plant?
  • Faint o offer sydd gyda chi? Oes gyda chi ddigon?

Mae hyn yn rhoi darlun da i ni o’r math o glwb ydych chi a’r math o grantiau y gallech chi fod yn gymwys i’w derbyn. Os nad ydych chi’n deall y cwestiwn, dywedwch hynny! Mae’n bosib eu bod nhw’n defnyddio llawer o  jargon a all fod yn anodd ei ddeall os ydych chi’n newydd ac yn newydd i’r gwaith o wneud ceisiadau ariannol.

O faddonau mwd i gyfleusterau gwych, edrychwch sut y llwyddodd Clwb Rygbi’r Tymbl i gael arian.

Byddwch yn realistig

Ambell waith bydd clybiau’n gadael i’w breuddwydion fynd dros ben llestri, creu rhestr helaeth o ddymuniadau ac awydd am gyfleusterau hollol afreal. Pwyllwch - cadwch e’n ymarferol!

Gwnewch eich gwaith cartref

Mae grantiau penodol yn ariannu pethau penodol - er enghraifft mae Cist Gymunedol yn grant bach sy’n ariannu pethau fel offer newydd a chyrsiau hyfforddi. Dyw hwn ddim yn mynd i brynu adnodd newydd i chi! Felly, gwnewch eich gwaith cartref a sicrhau dealltwriaeth dda o’r gwahanol grantiau a pha fath o bethau allan nhw eu cefnogi.

Ydych chi’n gymwys? Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r meini prawf y mae angen eu bodloni. Dydych chi ddim eisiau gwastraffu amser yn llenwi ffurflenni ar gyfer arian sydd ddim o fewn eich cyrraedd.

Edrychwch beth lwyddodd Diva Sport o Gymoedd y De i’w wneud gydag arian o’r Gist Gymunedol.

Edrych ymhellach

Gall Elusennau, Ymddiriedolaethau neu gyflogwyr lleol mawr gynnig cymorth i glybiau chwaraeon a sefydliadau tebyg eraill. Rwy’n cofio gweithio gyda chlwb bocsio lleol oedd yn awyddus i symud lleoliad, a fyddai’n amlwg yn ymarferiad eithaf drud. 

O chwilio ymhellach, fe sylweddolon ni fod hyfforddwyr y clwb yn gyn aelodau o’r lluoedd arfog, y Fyddin a’r Awyrlu. Golygai hyn fod ganddyn nhw hawl i geisio am gymorth ariannol trwy Gynllun Grantiau Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog. Ar ôl i’r meini prawf angenrheidiol gael eu bodloni, fe gymeradwywyd cymorth ariannol a alluogodd y clwb i brydu’r eiddo newydd a darparu adnoddau newydd rhagorol i’r gymuned.

 

Dysgwch fwy am ariannu clybiau
Crewyd Atebiwn Clwb i helpu clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi fwy o gwestiynau ynglŷn â grantiau chwaraeon yng Nghymru neu gyllido clybiau chwaraeon yn gyffredinol, mae croeso i chi gysylltu  gyda’n tîm cyfeillgar, neu beth am i ni gael sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol!

Dowch o hyd inni ar Twitter yma a Facebook yma.

Gweld pob astudiaeth achos