AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

5 Sefyllfa Anodd Mae Pob Hyfforddwr Chwaraeon Yn Gorfod Delio â Hwy

Cael hwyl yw’r nod wrth gymryd rhan mewn chwaraeon, a chadw’n heini, meistroli sgil, a gwneud ffrindiau newydd. Er hynny, mae hyn weithiau’n creu straen i hyfforddwyr.             

O ddewis sgwad heb dramgwyddo chwaraewyr i rieni, mewn achosion eithafol, yn gyrru hyfforddwyr oddi wrth y gêm wrth wthio gormod, mae llawer iawn o sefyllfaoedd anodd a all godi. Dyma rai ohonyn nhw a sut i ddelio â phob un:            

Sicrhau Cymaint o Amser Chwarae â Phosib

Yn strategol, rydych chi eisiau eich chwaraewyr gorau’n chwarae am fwyafrif y gêm, ond dydych chi ddim eisiau iddyn nhw flino gormod nac anafu. Felly, mae amser chwarae anghyfartal i’w ddisgwyl i ryw raddau mewn chwaraeon ieuenctid. Er hynny, nid dyma’r strategaeth orau bob amser wrth hybu cynhwysiant a hwyl. Rhaid sicrhau bod chwaraeon yn brofiad pleserus i bawb drwy sicrhau bod pawb yn chwarae gêm neu’n cael mynd ar y cae ar ryw adeg. 

 

Rhieni Gorawyddus

Mae pob rhiant eisiau’r gorau i’w plentyn – dydi hynny ddim yn gyfrinach – ac mae angen anogaeth weithiau. Beth sy’n well na thorf o gefnogwyr yn gweiddi’n galonogol arnoch chi wrth i chi chwarae eich hoff gamp? Ond weithiau gall delio gyda rhieni fod yn broses gymhleth i hyfforddwyr.

Mae’r fath beth ag ymwneud negyddol rhieni mewn chwaraeon, lle maen nhw’n cyfrannu eu ‘syniadau’ a’u ffyrdd o wneud pethau yn ormodol, neu’n gweiddi llawer ar y llinell ochr, sy’n gwneud y profiad yn llai pleserus i bawb. 

Os ydych chi wedi cael problemau tebyg ac yn meddwl sut i ddelio â rhieni gorawyddus, dyma gyngor doeth:      

  • Gosod rheolau ynghylch mynediad i gefnogwyr, er enghraifft, dim rhieni yn yr ystafelloedd newid hanner awr cyn gêm neu ornest.
  • Cyfarfod â rhieni ychydig ddyddiau ar ôl gemau i drafod unrhyw bryderon oddi ar y cae/cwrt.
  • Peidio â chynhyrfu a meddwl am fuddiannau gorau’r plentyn bob amser.

 

Gwneud i Bawb Deimlo Eu Bod yn Bwysig

Yn debyg i’r broblem gydag amser chwarae, mae dewis pwy fydd yn cael dod oddi ar y fainc yn anodd hefyd. Mae’n deg i bawb gael cyfle i chwarae a bydd pobl yn teimlo eu bod yn bwysig wrth gael eu dewis.

Un ateb syml yw cylchdroi’r chwaraewyr ar ac oddi ar y cae/cwrt ac mewn gwahanol safleoedd. Wedyn mae gennych chi dîm cystadleuol drwy’r amser ac mae pawb yn cael cyfle i gael hwyl hefyd.

 

Rhoi Gwybod Am Dorri Rheolau

Does neb eisiau cario straeon ond weithiau bydd rhaid i hyfforddwr roi gwybod am broblem a thynnu sylw at bethau mae dyfarnwr neu swyddog wedi’u methu. Nid yw hyn yn boblogaidd bob amser ymhlith chwaraewyr neu gefnogwyr, ond mae’n benderfyniad moesol ac mae’n rhaid ei wneud i gael gêm deg.

Byddem bob amser yn argymell gwneud eich gorau i fod yn ddiduedd a dim ond amlinellu beth wnaethoch ei weld neu ei glywed, a gadael i’r rhai yng ngofal y gêm wneud penderfyniad. Ni ddylech fyth ddweud rhywbeth er mwyn creu dadl neu i gael mantais, ond annog chwarae teg.  

 

Asesu a yw Rhywun yn Heini i Chwarae

Os yw rhywun wedi dioddef o anaf blaenorol, mae’n benderfyniad anodd wrth asesu a yw’n heini i chwarae ac ymarfer neu a fyddai hyn yn gwneud yr anaf yn waeth. Felly, byddem bob amser yn argymell cael barn meddyg a seilio eich penderfyniad ar a ydych am adael i’r chwaraewr gymryd rhan. Os nad yw’r chwaraewr yn hoffi’r penderfyniad terfynol, gofynnwch am farn meddyg arall.                

Gall anaf tymor hir effeithio ar brofiad person ifanc, a chael effaith bellach ar ei berthynas gyda chwaraeon yn y dyfodol, felly gallai gwneud penderfyniad i beidio ag ymarfer neu chwarae nawr sicrhau ei fod yn bosib yn nes ymlaen mewn bywyd.     

 

Angen Help Gyda Rhoi Sylw i Sefyllfa Anodd?

Yn Atebion Clwb, rydyn ni’n cynnig digon o arweiniad ar reoli clwb chwaraeon. O roi gwybod am bryder neu ddigwyddiad i wrthdaro buddiannau, chwiliwch am help gyda phroblemau anodd drwy edrych ar ein safle ni heddiw.

 

Gweld pob astudiaeth achos