AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

12 Syniad ar gyfer Digwyddiadau Hyrwyddo

Clybiau ar ôl ysgol

 

Mae plant bob amser yn awyddus i losgi tipyn o egni a rhoi cynnig ar weithgareddau newydd ar ôl ysgol. Gall clwb ar ôl ysgol fod yn achubiaeth i rieni prysur hefyd. Beth am sgwrsio gydag ysgolion lleol i weld oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn cael sesiynau’n cael eu cynnal gan eich clwb. Byddech yn codi arian drwy ffioedd a hefyd yn gallu hybu eich clwb ymhlith pawb fydd yn dod draw.        

 

Ocsiwn 

 

Mae busnesau lleol yn fwy na pharod yn aml iawn i gyfrannu rhoddion ar gyfer ocsiwn. Y cyfan sydd ei angen yw rhywun carismatig i dreulio amser yn gofyn am bethau gan gwmnïau lleol. Mae Ocsiwn Addewidion – lle rydych yn gwerthu sgiliau ac amser am y cynnig uchaf – yn gallu bod yn broffidiol hefyd. Gall yr eitemau gynnwys hyd at ddwy awr o wasanaethau garddio, golchi a sgleinio car, hyfforddiant yn y cartref, addurno cacennau, coginio a gweini pryd bwyd i chwech o bobl, mynd â chŵn am dro, hyfforddiant chwaraeon un i un, neu ddefnydd o gartref gwyliau hyd yn oed…mae’r rhestr yn ddiddiwedd.       

 

Partïon Pen Blwydd

 

Mae’r syniadau codi arian yn cynnwys defnyddio’r sgiliau sydd ar gael yn y clwb! Gwnewch ddefnydd o’ch talentau hyfforddi a’ch sgiliau rhagorol am drin plant ac ennill arian ychwanegol ar gyfer y clwb drwy gynnig partïon pen blwydd. Mae hyn yn gweithio’n dda os oes gennych chi ofod dan do a chegin lle gall rhieni neu ofalwyr baratoi te pen blwydd. Bydd plant yn mwynhau cyfle i ddysgu sgiliau chwaraeon ac ennill tystysgrif. A beth am gymell y plant i ddod yn ôl drwy gynnig sesiynau am ddim yn y clwb?                                    

 

Cystadlaethau

 

Un ffordd hwyliog o godi arian yw drwy drefnu rhywbeth cwbl gofiadwy y gall pawb ei fwynhau. Po ryfeddaf, y gorau! Mae Chatham yn Massachusetts yn cynnal digwyddiad Pobl Pwmpen yn y Parc blynyddol bob mis Hydref. Yn nes at adref yng Nghanolbarth Cymru, mae Gŵyl Bwganod Brain yn cael ei chynnal ym mhentref Tregynon unwaith y flwyddyn, gydag aelodau’r gymuned yn ceisio creu’r bwgan brain gorau am ffi gystadlu fechan. Beth am ‘dirnod Lego gorau’ neu gystadleuaeth taflu welingtyns? Gofynnwch i bobl gyfrannu rhoddion a gwerthu lluniaeth.       

 

Noson Cyrri

 

Mae’n amser am fwy o sbeis yn eich nosweithiau cymdeithasol a phwy sydd ddim yn hoffi cyrri ar nos Wener? Ewch ati i goginio eich korma gorau neu fadras campus.       

 

Cinio a Dawns / Noson Wobrwyo

 

Bydd rhaid i chi gael band a/neu ddisgo, bwyd a raffl o bosib. Wrth benderfynu ar gategorïau’r gwobrau, gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl am ffordd o longyfarch pawb a chofiwch ddiolch i’r gwirfoddolwyr. Gellid cynnal cinio a dawns unwaith y flwyddyn neu ar gerrig milltir arbennig i’r clwb.

 

Sioe Ffasiwn

 

Codi arian mewn steil a gofyn i siop leol drefnu sioe ffasiwn gyda’r elw (neu ganran ohono) yn mynd i’r clwb. 

 

Hwyl dros y Gwyliau

 

Cyn i’r plant ddechrau gweiddi, ‘Dwi wedi diflasu!’, beth am drefnu gwersyll chwaraeon yn ystod y gwyliau ysgol? Gyda hyfforddwyr cymwys sydd wedi’u harchwilio gan y DBS, bydd cyfle i blant roi cynnig ar chwaraeon newydd a chyfarfod ffrindiau newydd. Am fwy o wybodaeth am sefydlu clwb tu allan i’r ysgol, mae’n werth ffonio eich awdurdod lleol i gael gwybod a oes galw yn eich ardal chi a beth sydd raid i chi ei wneud.

 

Noson Pwdinau

 

Cacen gaws, pei banoffi, meringue lemon …iym! Mae noson pwdinau’n gallu bod yn boblogaidd iawn a does dim angen llawer o waith trefnu. Gofynnwch i’r aelodau baratoi eu hoff bwdin ar gyfer y noson a chodi £5 o dâl mynediad.        

 

Noson Cwis

 

Codi ffi gystadlu ar dimau, gofyn am roddion yn wobrau a gwerthu lluniaeth. Mae bob amser yn help os oes gennych chi rywun hyderus ar y meic i lywio’r noson, a’r gwaith caled yw creu’r cwis. Cofiwch am y rownd chwaraeon!      

 

Helfa Drysor

Datrys cliwiau a phosau – bydd pawb wrth eu bodd! Gall helfa drysor fod yn llawer o hwyl i’r teulu cyfan. Mae angen un neu ddau o bobl i chwilio am leoliadau a pharatoi cliwiau ymlaen llaw. Codwch ffi am gystadlu a gofyn i’r aelodau ddod â chacennau a nwyddau i’w gwerthu. Yn ogystal â gweithgaredd codi arian, gall fod yn ddigwyddiad hyrwyddo gwych os byddwch yn gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o wybodaeth i’w rhannu am sesiynau a thimau.

 

Nid dim ond dros y Nadolig mae posib codi arian...

 

Mae digwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal dros gyfnod y Nadolig yn aml. Rhwygwch y llyfr rheolau a mwynhau noson grempogau gyda gwahanol gynhwysion diddorol a hwyliog. Beth am gynnal ras taflu crempogau neu gystadleuaeth taflu bellaf? Mae helfeydd wyau Pasg a disgos Calan Gaeaf yn boblogaidd hefyd. Gofynnwch i’r aelodau geisio dod â ffrind sydd heb fod yn y clwb o’r blaen gyda nhw, mewn ymgais i ledaenu’r gair.

 

 

Mae cymaint o ddewis wrth i chi feddwl am ddigwyddiadau codi arian a gweithgareddau hyrwyddo ffres. Cofiwch ofyn i aelodau’r clwb am eu syniadau nhw hefyd!

 

Mwy o wybodaeth am drefnu digwyddiadau

 

Sefydlwyd Atebion Clwb er mwyn helpu clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am godi arian a threfnu digwyddiadau, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyfeillgar, neu fe allwn ni sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol! Byddem wrth ein bodd yn clywed am lwyddiannau eich digwyddiadau!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

Gweld pob astudiaeth achos