AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

11 Adnodd Technolegol Gwych i Helpu i Wneud Rheoli Clwb Chwaraeon yn Haws

11 Adnodd Technolegol Gwych i Helpu i Wneud Rheoli Clwb Chwaraeon yn Haws

 

Yn rhedeg clwb chwaraeon ac yn llawer rhy brysur? Beth am ysgafnu’r baich a sicrhau bod gennych chi’r adnoddau technolegol gorau i wneud rhywfaint o’r gwaith caled drosoch chi. Dyma 11 o’n ffefrynnau ni. 

 

Clubetter

Mae gan Clubetter feddalwedd rheoli aelodaeth i gyd mewn un ap, sy’n ceisio eich helpu chi i reoli aelodau, derbyn taliadau ar-lein, cadw cofnodion cysylltu diogel ac ati. Ond y peth gorau am Clubetter i glybiau yng Nghymru yw ei fod yn gwbl ddwyieithog. Does dim adolygiadau ar gael eto ond mae ei allu dwyieithog yn golygu ei bod yn werth edrych arno’n sicr! 

Hefyd mae’n cynnwys byrddau trafod ar-lein, a allai fod yn ffordd wych o annog aelodau i gynnig eu syniadau a’u barn.  

             

Apiau banciau

Mae apiau banciau wedi gwneud bancio o ddydd i ddydd yn llawer haws. Holwch eich banc a yw’n cynnig ap ar gyfer cyfrifon clybiau a chymdeithasau. Wrth gwrs, mae’r rheolau arferol i gyd yn berthnasol – bydd rhaid i chi bennu terfynau dirprwyo a sicrhau eich bod yn cael dau lofnod bob tro. Ewch am sgwrs gyda’ch banc am beth sydd ar gael ac am gyngor diweddar.

 

Expensify

Ac wrth sôn am gyllid, gwnewch ffafr â’ch trysorydd a’i lywio ef neu hi i gyfeiriad ap cadw derbynebau da. Mae Expensify wedi cael adolygiadau gwych ac mae’n ffordd dda o gadw eich cofnodion ariannol mewn trefn heb orfod cadw llond lle o dameidiau papur sy’n niwsans. Y cwbl sydd raid i chi ei wneud yw tynnu llun eich derbynneb yn sydyn gyda’ch ffôn clyfar ac mae’n trawsgrifio’r manylion yn awtomatig. Clyfar de?      

 

Evernote

Ydych chi’n berson sy’n hoff iawn o nodiadau bach post-it ac sydd â sawl llyfr nodiadau ar eich desg, neu’n defnyddio eich ffôn clyfar i wneud nodiadau ac wedyn yn anghofio lle rydych chi wedi rhoi rhywbeth? Defnyddiwch Evernote, sy’n sganio ac yn ffeilio popeth i chi – nodiadau sy’n cael eu teipio, nodiadau mewn llawysgrifen a memos llais hyd yn oed. Mae posib ychwanegu lluniau a thudalennau gwe… mae posib storio popeth yma. Mae’n syncio â’ch holl ddyfeisiau chi ac mae posib chwilio drwy’r holl nodiadau. Hefyd mae posib rhannu a thrafod eich syniadau a’ch rhestri gyda phobl eraill – sy’n golygu bod posib cael cyfraniad pawb at ddewis tîm dydd Sadwrn wrth wylio Match of the Day! Ardderchog!

 

Rheolwr tudalen Facebook

Os mai chi sy’n gweinyddu tudalen Facebook eich clwb, mae’r ap am ddim yma’n ddefnyddiol iawn. Gallwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf yma, rhannu lluniau ac ymateb i bobl ar eich ffôn wrth fynd. Hefyd mae posib gweld pa wybodaeth sydd fwyaf poblogaidd ac addasu eich gweithgarwch yn y dyfodol i gyd-fynd â hynny.

  

Pitchero

 

Mae gan Pitchero nifer o adnoddau technolegol i wneud bywyd yn haws. Mae adeiladwr y wefan yn rhoi popeth rydych chi ei angen i chi i lunio “gwefan broffesiynol, ymatebol a hyblyg”. Mae ap Pitchero Manager wedi cael adolygiadau da ond mae wedi’i greu’n benodol ar gyfer timau pêl droed, rygbi, criced neu hoci. Fel Clubetter, mae’n cynnig meddalwedd rheoli timau. Gall eich helpu chi i gyfathrebu â chwaraewyr, holi am argaeledd ar gyfer gemau, dewis tîm a’i gyhoeddi ar-lein a nodi ystadegau a chanlyniadau ar eich gwefan a’ch cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol.

 

Todoist

Ydych chi wedi ysgrifennu rhestr erioed ac wedyn ei cholli? Do? Ni hefyd! Bob wythnos yn Aldi. Nes dod o hyd i Todoist. Mae’n hawlio ei fod yn “cadw cofnod o bopeth”, sy’n gryn her. Ond mae’n gadael i chi greu faint fynnwch chi o brosiectau, a rhestru eich tasgau a gosod dyddiadau cwblhau hyd yn oed. Mae codau lliw ar gael hefyd! Byddwch yn ddewin gweinyddu mewn dim o dro. Ac mae’n syncio gyda phob un o’ch dyfeisiau! Neis! 

 

Llwyfan Sport:80 

Os yw eich clwb yn aelod o un o’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol niferus ledled Cymru a Lloegr sy’n defnyddio Llwyfan Sport:80, mae’n bur debyg eich bod chi’n cael ei ddefnyddio hefyd, heb ddim cost. Rydych chi’n gallu rheoli eich aelodaeth o’ch Corff Rheoli Cenedlaethol, creu proffil i’ch clwb, a thracio eich aelodau a hefyd yr hyfforddwyr, y swyddogion a’r beirniaid sy’n gweithio gyda’ch clwb. Gallwch roi enwau eich aelodau ar gyfer cystadlaethau Cyrff Rheoli Cenedlaethol hyd yn oed. Yn cynnal eich cystadlaethau eich hun? Gallwch reoli’r broses gofrestru gyfan ar yr ap! Mae Sport:80 yn bartner i Gymdeithas Chwaraeon Cymru.

 

Apiau cyfryngau cymdeithasol 

Does dim rhai dweud (ond rydyn ni am ddweud beth bynnag) bod apiau cyfryngau cymdeithasol yn gwneud bywyd yn llawer haws. Tynnu llun neu saethu fideo cyflym ac wedyn ei bostio – a’r cyfan o git hyrwyddo sy’n ffitio i’ch poced. Ie, eich ffôn clyfar. Os ydych chi’n rheoli sawl cyfrwng ac yn ei chael yn anodd ymdopi â diweddaru pob un, gall fod o help mawr! Gosodwch eich ‘rysáit’ fel bod Twitter yn diweddaru’n awtomatig os ydych chi’n rhoi llun ar Instagram.

 

VolHours

Mae ap VolHours wedi cael ei ddatblygu gan bartneriaeth rhwng Webfibre Ltd, People and Work a Chwaraeon Cymru. Y nod? Cael gwared ar lyfrau cofnodi a thaenlenni excel. Hwre i hynny! Gall gwirfoddolwyr glocio i mewn ac allan sy’n golygu ein bod ni’n gallu cadw cofnod o’r holl wirfoddoli gwych sy’n digwydd mewn cymunedau ledled Cymru. Ewch i gael golwg arno.       

 

           

Cymraeg: Rhoi cynnig arni! 

Nid ap, ond modiwl ar-lein yn eich cyflwyno chi i holl fanteision defnyddio ein mamiaith yn eich clwb chwaraeon. Yn seiliedig ar esiamplau o fywyd go iawn i gyd, byddwch yn cael syniadau ymarferol ar sut i ddatblygu’r Gymraeg yn eich clwb a sut gallwch ei defnyddio mewn sesiynau hyfforddi. Mae’r cyfan yn seiliedig ar esiamplau o fywyd go iawn hefyd.

Sylwer nad yw Atebion Clwb na Chwaraeon Cymru’n gallu bod yn gyfrifol am wefannau, meddalwedd nac apiau trydydd parti.

 

Dysgu mwy am reoli eich clwb chwaraeon             

Sefydlwyd Atebion Clwb i helpu clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi ragor o gwestiynau am reoli eich clwb chwaraeon, mae croeso i chi gysylltu gyda’n tîm cyfeillgar ni, neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol.

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

Gweld pob astudiaeth achos