AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Erthyglau

10 Cyngor ar Gynnal a Chadw Caeau Chwaraeon ddylai Pob Clwb fod yn Ymwybodol Ohonynt

Mae llawer mwy i gynnal a chadw cae chwaraeon na thorri’r gwair ar ddiwrnod heulog braf! Rydyn ni wedi bod yn sgwrsio gyda rhai o’r goreuon yn y busnes cynnal a chadw caeau er mwyn cael eu cyngor doeth.

  • Wayne Duggan, Cynghorydd Caeau ECB a Thirmon yng Nghlwb Criced Tref Port Talbot am y 18 mlynedd diwethaf
  • Tom Sully, Prif Dirmon gydag Ymddiriedolaeth CBDC
  • Chris Gray, Pensaer Rhaglen Ddysgu IOG

Gweld beth mae’n gynnwys

Tom: I ddechrau, gwnewch eich gwaith cartref i gael gwybod beth mae’n gynnwys. Cyn derbyn rôl yn cynnal a chadw cae, rhaid i chi weld a oes gennych chi’r sgiliau (neu os gallwch chi eu dysgu!) a faint o amser sydd angen ei ymrwymo. Fedrwch chi rannu’r rôl gyda phobl eraill?

Edrychwch ar-lein am erthyglau fel yr un yma: http://www.groundsmanship.co.uk/cricket/cricket-home

Cael rhywfaint o hyfforddiant

Wayne: Fy nghyngor gorau i i unrhyw un sy’n newydd i gynnal a chadw caeau yw cael rhywfaint o hyfforddiant. Mae’n bwysig dysgu cymaint â phosib. Mae digon o gyrsiau hyfforddi undydd ar gael, a gweminarau a chymwysterau. Edrychwch ar y Sefydliad Tirmonaeth (IOG).           

Dysgu gan arbenigwyr yn y maes 

Wayne: Mae fforymau ar-lein ar gael (https://www.iog.org/learning/ask-expert) lle gallwch chi ofyn cwestiwn ac rydych chi’n cael ateb gan weithwyr proffesiynol ac unigolion ar lefel clwb. Mae fforwm Pitchcare yn darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol. Mewn criced, mae gan bob sir Gymdeithas Tirmyn sy’n cyfarfod yn rheolaidd a phawb yn dysgu gan ei gilydd.

Y tymhorau, y tywydd a’r gamp fydd yn rheoli     

Tom: Bydd y ffordd rydych chi’n paratoi tir yn amrywio yn ôl y gamp. Rydych chi’n cadw’r glaswellt yn fyrrach ar gae pêl droed, ychydig yn fwy ar gae rygbi ac mae’n wahanol eto i griced!                         

Mae llawer o amserlenni cynnal a chadw ar gael ar-lein felly mae hwnnw’n fan cychwyn da. Mae’n eich helpu chi i gynllunio. Ond cofiwch mai’r tywydd fydd bos rhif un.   

Rhoi digon o amser i chi’ch hun

Wayne: Y tywydd sy’n rheoli popeth. Mae cae gwael yn gallu difetha gêm o griced. Rydw i’n dechrau paratoi cae 10 diwrnod cyn gêm o leiaf ond, yn ddelfrydol, byddaf yn caniatáu pythefnos. Un camgymeriad mae llawer o dirmyn yn ei wneud yw peidio â chael digon o ddŵr i mewn ac wedyn maen nhw’n rholio pan mae’n rhy wlyb. Rhaid i’r dŵr allu treiddio i ryw bedair modfedd cyn i chi ddechrau rholio neu fe allwch chi greu crwst ar yr wyneb. Wedyn rhaid gadael i’r ddwy fodfedd uchaf sychu’n llwyr cyn y gêm.           

Meddwl ymlaen

Chris: Rhaid meddwl ymlaen bob amser – gwneud yn siŵr bod gennych chi’r offer a’r deunyddiau addas yn barod. Os nad ydych chi wedi paratoi, efallai y byddwch yn colli’r tywydd addas ac ni fydd eich cae’n barod ar amser! Rhaid sefydlu rhaglen neu gynllun cynnal a chadw er mwyn gwybod pryd i archebu cyflenwadau.

Torri ar yr amser iawn

Tom: Mae’n swnio’n syml ond gwnewch yn siŵr eich bod yn torri ar yr amser iawn. Peidiwch byth â thorri’r gwair pan mae’n wlyb neu’n farugog. A pheidiwch â mynd ar y cae gyda pheiriannau trwm os yw’r glaswellt yn wlyb.

Gofalu am eich celfi

Wayne: Yn ogystal â glanhau a chynnal a chadw’n rheolaidd, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi serfis i’ch peiriannau a gwneud unrhyw atgyweiriadau. Os oes arnoch angen darnau newydd, archebwch nhw’n brydlon er mwyn rhoi amser iddyn nhw gyraedd, fel eu bod yn barod pan fydd arnoch chi eu hangen. 

Awyriad 

Tom: Y broblem fwyaf mewn pêl droed yw awyriad. Heb wneud hyn yn iawn mae caeau’n tueddu i fynd yn galed iawn ac wedyn yn gorsiog iawn yn y gaeaf. Gall llogi cit fod yn ddrud ond beth am greu partneriaeth gyda chlybiau lleol eraill a rhannu’r gost? Neu ofyn i gwmni llogi am nawdd drwy gael benthyg cit?                       

Dysgu drwy’r amser 

Chris: Gydag arloesi cynyddol a newidiadau’n digwydd o hyd yn yr amgylchedd gwaith heddiw, mae mwy o alw nag erioed am sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf. Mae technoleg newydd a’r angen am gadarnhau a gloywi arferion gwaith sydd wedi hen sefydlu’n golygu bod buddsoddi yn ein dysgu ein hunain yn allweddol i’r diwydiant.

 

Mae cyfleoedd hyfforddi a chymwysterau IOG i’w gweld yn www.iog.org/learning neu drwy siarad ag arbenigwr hyfforddi gydag IOG ar 01908 312 511 neu lawrlwytho eich prosbectws dysgu 44 tudalen am ddim gan IOG yma: https://www.iog.org/sites/default/files/documents/pages/iog_learning_prospectus_2018_1.pdf

 

 

Mwy o wybodaeth am gyfleusterau ac offer chwaraeon            

Sefydlwyd Atebion Clwb er mwyn helpu clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru. Felly, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am gyfleusterau ac offer, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar neu beth am sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol?!

Chwiliwch amdanom ni ar Twitter yma a Facebook yma.

 

 

 

Gweld pob astudiaeth achos